/ Poučení zájemce o provedení dražby /

Poučení zájemce o provedení dražby

Seznamte se s dokumentem Poučení zájemce, který je na základě platné právní úpravy součástí Smlouvy o provedení dražby. Jeho obsah vychází ze současné legislativy. Celý dokument si můžete také stáhnout ve formátu PDF.

POUČENÍ ZÁJEMCE O PROVEDENÍ DRAŽBY

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen jako „Poučení“)

realizované ze strany obchodní společnosti:

KOVA Group a.s.

IČO: 27411672, se sídlem: Malátova 633/12, Smíchov, 150 00 Praha 5,
tel.: 257 313 330, e-mail: info@drazby.cz, www.drazby.cz
(dále jako „Dražebník“)

a adresované všem potencionálním klientům Dražebníka;

kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Smlouvy o provedení dražby s Dražebníkem (dále jen jako „Zájemce“)

Základní informace o Smlouvě o provedení dražby

Smlouva o provedení dražby je uzavřena v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb. zákon o veřejných dražbách v platném znění (dále jen „ZVD“) a v neupravených částech se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“);

Návrhy Smluv o provedení dražby, Dražebních vyhlášek, Protokolů o provedené dražbě, Protokolů o předání předmětu dražby jsou uveřejněny na adrese: www.drazby.cz/vzorove-dokumenty;

Předmět smlouvy

Předmětem služby (dále jen „Předmět dražby“) nabízené Dražebníkem
může být provedení dražby:

 • nemovitých věcí;
 • obchodních podílů v korporaci vlastnící nemovitost např. družstevních podílů;
 • movitých věcí např. vozidel, pohledávek, obchodních podílů, akcií aj.;

Předmět dražby bude vydražen za podmínek ujednaných ve Smlouvě o provedení dražby, Dražební vyhlášky a ZVD, kdy ceny dosažené vydražením bude dosaženo licitací směrem nahoru. Každé podání účastníka dražby musí být vyšší než předchozí podání.

Délka smlouvy o provedení dražby

Smlouva o provedení dražby se uzavírá na dobu určitou.

Cena služby (odměna dražebníka)
 • Cena služby (tj. Odměna dražebníka) bude činit konkrétní – procentní část z Ceny dosažné vydražením, nebo pevnou (paušální částku) uvedenou ve Smlouvě o provedení dražby; k takto vypočtené nebo stanovené Odměně dražebníka bude vždy připočtená daň z přidané hodnoty platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (viz dále).
 • Dále může být mezi smluvními stranami sjednáno, že Odměna dražebníka včetně DPH bude zvýšena o částku rovnající se polovině rozdílu mezi Cenou dosaženou vydražením a odhadní cenou uvedené v Dražební vyhlášce.
 • K Odměně dražebníka se vždy připočte daň z přidané hodnoty (DPH) platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž sazba DPH v době platnosti tohoto Poučení činí 21 % ze sjednané Odměny dražebníka, tedy Zájemce bude povinen uhradit Dražebníkovi jak sjednanou Odměnu dražebníka, tak i příslušnou daň z přidané hodnoty z této Odměny dražebníka;
 • Nárok na Odměnu dražebníka vzniká provedením dražby.
 • Odměna dražebníka bude splatná nejpozději do 5 dnů ode dne doplacení ceny dosažené vydražením, neujednají-li si strany jinak.
 • Dražebník upřednostňuje bezhotovostní způsob úhrady Odměny dražebníka.
 • Náklady dražby spojené s činností dle Smlouvy o provedení dražby se řídí ZVD, Ceníkem služeb dražebníka, a jejich úhrada se řídí Smlouvou o provedení dražby.
 • Ceník služeb Dražebníka je uveřejněný na www stránkách www.drazby.cz/cenik-sluzeb.
 • Práva a povinnosti Zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. Občanského zákoníku (zejména viz § 1914 až 1925 OZ).
 • Výtěžek dražby po odečtení nákladů dražby vyplácí Dražebník Zájemci ve lhůtě 5 – ti dní od doplacení ceny dosažené vydražením vydražitelem.
Pojistění Dražebníka

Dražebník prohlašuje, že je pojištěn v souladu s ZVD na částku 35 000 000 Kč, doklad o pojištění Dražebníka nalezne zde: pojistka 

Zvláštní poučení o povinnostech zájemce vyplývající z ZVD a Občanského zákoníku a dalších předpisů:
 • Při uzavření Smlouvy o provedení dražby je zájemce povinný upozornit Dražebníka na všechny faktické i právní vady Předmětu dražby, o kterých ví, viz § 63 ZDV.
 • Odpovědnost Zájemce za skryté vady je 6 měsíců, pokud je Předmětem dražby movitá věc, a 5 let pokud je Předmětem dražby nemovitá věc. V Dražební vyhlášce může být stanoveno i jinak.
 • Zájemce dle ustanovení § 125 zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon, je povinen předat stavební dokumentaci k Nemovitostem novému vlastníkovi.
 • Nebezpečí škody na Předmětu dražby přechází na vydražitele předáním Předmětu dražby viz §32 ZVD. To platí i pro plody a užitky plynoucí z Předmětu dražby.
Zvláštní poučení o součinnosti při plnění povinností Dražebníka:

Zájemce je povinen v souladu s § 63 ZVD poskytnout Dražebníkovi informace o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na předmětu převodu, nebo předmětu užívání nebo požívání

 • Doklady prokazující nabytí vlastnického práva k předmětu převodu
 • Stavební dokumentaci k Předmětu převodu včetně platných revizních zpráv, nebo informaci, že takové revize nejsou.
 • Informace k Předmětu převodu (informace o kolaudaci, vady zápisu v katastru nemovitostí, přístup k Předmětu převodu přes pozemky cizího vlastníka, nebo přes nezkolaudovanou komunikaci, nesoulad hranice pozemků se skutečným stavem v katastrální mapě - přestavky u budov a u plotů, nejasná hranice - rozhrady).
 • Využití Předmětu převodu - pozemku vedeném v územním plánu, veden jako zastavitelná plocha, ale není možné vydat stavební povolení – problematický přístup a vjezd na pozemek, chybějící inženýrské sítě, ochranná pásma, hlukové limity, složení podkladu (již skrytá vada), ekologické zátěže, stavební uzávěra aj
 • Vady v prohlášení vlastníka budovy (chybně uvedená výměra podlahové a užitné plochy Předmětu převodu).
 • Vybavení Předmětu převodu nesplňuje platné normy (elektroinstalace, komínové cesty, přívody plynu, topidla (kotel, karma, vafky), umístění měřidel uvnitř Předmětu převodu.
 • Špatný stav stavebních konstrukcí – střecha, krytina, krovy, izolace proti vodě a její zateplení, izolace proti zemní vlhkosti, výskyt azbestu v konstrukci domu (střecha, odpadní trubky, komínová vložka, těsnění v topení). Možný výskyt dřevokazných hub a hmyzu v dřevěných konstrukcích.
 • Nezkolaudované nebo chybějící napojení na inženýrské sítě. Studna postavená po roce 1955 bez stavebního povolení, nebo chybějící oprávnění k odběru podzemních vod (odběr měřený vodoměrem), odkanalizovaní do septiku s přepadem.
 • Porušení hlukových norem (okna, podlahy a příčky nesplňují platné protihlukové normy, stejně tak vnitřní hluk v obytných místnostech překračuje hlukové dle platné právní úpravy).
 • V Předmětu převodu je umístěno sídlo obchodní společnosti, nebo provozovna, v Předmětu převodu je zřízen trvalý nebo přechodný pobyt u cizinců, trvalé bydliště fyzických osob.
 • K Předmětu převodu je uzavřena nájemní, pachtovní nebo jiná smlouva omezující nakládání s Předmětem převodu.
 • Předmět převodu je zatížen obligačními závazky (předkupní práva, osobní břemena, pachty, zápůjčky, zástavy aj.)
 • Předmět převodu je předmětem restitučních nároků, nebo je předmětem žalob na určení vlastnického práva.
Zvláštní poučení Zájemce o možnosti odstoupit od Smlouvy o provedení dražby

Pokud jde o smlouvu o provedení dražby, která byla uzavřena mimo prostory obvyklé pro
podnikání Realitního zprostředkovatele
(k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

Zájemce, který je spotřebitelem dle ustanovení § 419 Občanského zákoníku má právo odstoupit od Smlouvy o provedení dražby (i bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o provedení dražby nás musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat a můžete využít vzorový formulář k odstoupení, který je přílohou tohoto Poučení.

 • Jméno a příjmení Zájemce, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu).
 • Formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu).
 • Nebo můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností

Lhůta pro odstoupení od Smlouvy o provedení dražby je zachována, je-li sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy o provedení dražby odesláno před uplynutím lhůty k odstoupení.

Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy o provedení dražby

Oznámení o odstoupení od Smlouvy o provedení dražby

KOVA Group a.s.
Malátova 633/12, Smíchov, 150 00 Praha 5, Smíchov
info(zavinac)drazby.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o provedení dražby čj. …… ze dne ... vztahující se k předmětu dražby: ......

Vaše jméno a příjmení: ...
Vaše adresa: ...
Datum: ...
Váš podpis:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Informace o právu podat stížnost a o mimosoudním řešení

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv Zájemce v postavení spotřebitele ze strany Dražebníka) na Českou obchodní inspekci, případně na Ministerstvo pro místní rozvoj, které má dohled nad Dražebníky. V tomto směru Dražebník odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Dražebníkem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

Informace o ochraně osobních údajů

Zájemce současně potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů Dražebníka, které jsou uveřejněny na stránkách www.drazby.cz/nase-zasady-pro-ochranu-osobnich-udaju/. Poskytnutí osobních údajů Zájemce je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků Dražebníka, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

Aktualizováno v Praze 14. října 2020.

Stáhnout Poučení zájemce o provedení dražby

Návrhy smluvní dokumentace jsou uveřejněny na adrese www.drazby.cz/vzorove-dokumenty.