/ Chci nakoupit v dražbě /

Chci nakoupit v dražbě

Chcete výhodně pořídit dům, byt, auto nebo cokoli jiného? Láká vás atmosféra dražeb? Pak neváhejte a pusťte se do toho. Dražba může být i napínavou hrou, ale žádný strach, u nás má přesně daná pravidla.

Výhody a rizika nákupu v dražbě

Výhody

 • Zpravidla můžete koupit věc za nižší cenu.
 • Jasné nabytí vlastnictví tzv. přechodem vlastnického práva.
 • Účast v dražbě může být i zábava.

Rizika

 • Často není záruka na vady vydražené věci.
 • U nemovitosti se může stát, že ji bývalý vlastník dobrovolně neuvolní.
 • Dražba je soutěž, a nakonec můžete nabídnout více, než jste původně chtěli.

Proč dražit s námi

Dražíme transparentně, srozumitelně a jasně

Dražíme zejména online, abychom zajistili maximálně transparentní průběh dražby a zaručili stejné podmínky pro všechny zájemce a zúčastněné strany. Navíc jsou veřejné dražby pod drobnohledem Ministerstva pro místní rozvoj a pletichy při dražbách jsou trestné.

Popisujeme stav a organizujeme prohlídky dražených věcí

Nechceme, abychom dražili „zajíce v pytli“, a proto si o každé dražené věci zjistíme z veřejně dostupných zdrojů maximum informací a zorganizujeme prohlídky dražené věci, aby se každý účastník mohl seznámit se stavem dražené věci a v dražbě nabídnout optimální cenu. Popis stavu a termíny prohlídek naleznete vždy v dražební vyhlášce.

Pomůžeme s převodem vlastnictví v registrech

Vydražitel se díky udělení příklepu a zaplacení ceny dosažené vydražením stane vlastníkem předmětu dražby. Vlastnictví k předmětu dražby na něj přejde zpětně ke dni udělení příklepu. Tuto změnu vlastnictví je třeba provést i v různých registrech - registr vozidel, katastr nemovitostí, evidence plavidel, veřejný rejstřík. Pro vydražitele na požádaní připravíme veškeré dokumenty, které pro zápis do těchto registrů potřebuje a v případě potřeby ho také můžeme na základě plné moci při těchto řízeních zastupovat.

Jak fungují dražby

Co lze v dražbě koupit

Předmětem dražby mohou být nemovitosti nebo movité věci.

Nemovité věci

 • bytové a nebytové jednotky
 • budovy a pozemky

Movité věci

 • automobily, stroje a elektronika
 • zásoby a nedokončená výroba
 • pohledávky
 • akcie a obchodní podíly
 • družstevní podíly
 • a další
Jak dražba probíhá

Veřejnou dražbu provádíme zejména elektronicky na portálu www.exdrazby.cz.

V dražební vyhlášce, krom počáteční ceny a minimálního příhozu, vždy najdete datum a čas začátku a konce dražby, tedy doby, kdy je možné činit příhozy, tedy navyšovat nabídnutou cenu.

Během této doby vždy vidíte aktuální cenu, čas do konce dražby a i informaci, zda je vaše podání to nejvyšší. Vaše podání (příhozy) musí být vždy vyšší než předchozí podání, nelze tedy nabízet stejnou cenu jako jiný účastník dražby, leda že byste měl/a přiznané předkupní právo.

Délka dražby

Dražba zpravidla běží 30 minut, ale pokud účastníci dražby v posledních 5 minutách před koncem dražby činí podání, prodlužuje se konec dražby vždy o dalších 5 minut.

 • Pokud již v posledních 3 minutách zbývajících do konce dražby nikdo neučiní podání, zobrazí se výzva „Poprvé pro účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání“.
 • Zbývají-li 2 minuty do konce dražby, zobrazí se výzva „Podruhé pro účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání“.
 • A pokud zbývá 1 minuta do konce dražby, je účastníkům dražby zobrazeno prohlášení „Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby, který učinil nejvyšší podání, udělím mu příklep“.
 • V případě, že ani po této výzvě žádný účastník neučiní podání a uplyne doba, během které lze činit podání, je přijímání dalších podání zastaveno a dražba končí udělením příklepu a současně se zobrazí oznámení „Potřetí pro účastníka, který učinil nejvyšší podání“.

Proti udělení příklepu není žádný opravný prostředek ani nelze činit námitky.

Jak se přihlásit do dražby

Dražby se může účastnit zletilá fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem 26/2000 Sb. o veřejných dražbách a zákonem 186/2006 Sb. insolvenční zákon.

Dražby se nemůžete zúčastnit, ani nikdo nemůže dražit za vás, pokud jste:

 • osobou, která nemůže nabývat vlastnictví a práva k předmětu dražby
 • nesložil/a jste dražební jistotu, je-li požadována
 • zmařil/a jste předchozí dražbu a chcete se účastnit dražby opakované
 • jste zaměstnancem nebo společníkem dražebníka, osobou ovládanou nebo osobou, která tvoří koncern s dražebníkem
 • v rámci insolvenčního řízení jste dlužníkem nebo osobou mu blízkou či osobou, která s ním tvoří koncern, členy a náhradníky věřitelského výboru nebo osobou mu blízkou
 • osobou uvedenou v §3 zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách nebo v §295 odst. 1, 2 a 3. zákona 186/2006 Sb. insolvenčního zákona

Do dražby se můžete přihlásit po registraci na portálu www.exdrazby.cz a připojit se ke konkrétní dražbě v katalogu dražeb. Podrobný návod naleznete zde: https://www.exdrazby.cz/napoveda

Jaké doklady potřebuji k účasti na dražbě

Pro zápis do seznamu účastníků konkrétní dražby nám prosím zašlete tyto dokumenty v písemné podobě, případně ve formátu pdf vytvořeném autorizovanou konverzí nebo podepsaném QCA certifikátem.

 • čestné prohlášení účastníka dražby - zde jsou uvedeny vaše osobní údaje a číslo účtu pro vrácení případné dražební jistoty
 • výpis z veřejného rejstříku - pokud jste právnickou osobou
 • doklad o zaplacení dražební jistoty - je-li vyžadována
 • pokud jednáte na základě plné moci, podpis zmocnitele musí být úředně ověřený
 • pokud si přejete nabýt majetek do společného jmění manželů nebo spoluvlastnického podílu, je třeba doložit před dražbou dohodu o společném postupu v dražbě a způsobu nabytí vlastnictví, který vám požádání rádi připravíme
Co je to dražební jistota a k čemu slouží

Dražební jistota slouží k zajištění budoucích závazků účastníků dražby. Její zaplacení je podmínkou účasti v dražbě.

 • Dražební jistotu je třeba zaplatit stanovenou formou (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) na účet dražebníka. Podkladem pro platbu je dražební vyhláška, případně je možné požádat o proforma fakturu do účetnictví. Dražební jistota není předmětem daně z přidané hodnoty.
 • Dražební jistotu vracíme účastníkům dražby, kterým nebyl udělen příklep, do 3 dnů po dražbě bankovním převodem na účet, který uvedli v čestném prohlášení účastníka dražby.
 • Vydražiteli započítáme dražební jistotu na cenu dosaženou vydražením, odměnu dražebníka a další náklady související s dražbou.
 • V případě zmaření dražby vydražitelem (nedoplatí cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě nebo je osobou vyloučenou z dražby) se použije dražební jistota na úhradu nákladů dražby a na úhradu nákladů dražby opakované, konané z důvodu zmaření dražby vydražitelem.
Co se děje, když dojde k příklepu

Jakmile vám licitátor udělí příklep, zobrazí se vám tato informace na obrazovce a e-mailem vám zašleme tyto dokumenty:

 • Protokol o provedené dražbě s elektronickými podpisy
 • Dražební vyhlášku
 • Fakturu na cenu dosaženou vydražením a případnou odměnu dražebníka (případná dražební jistota bude na této faktuře zúčtována). Faktura obsahuje QR kód pro snadnější platbu.
 • Nabídku na pojištění odpovědnosti v případě vozidel
 • Nabídku na pojištění majetku v případě nemovitých věcí
 • Nabídku na dovoz automobilu kamkoli po ČR

Současně vás telefonicky kontaktujeme a domluvíme se na předpokládaném datu úhrady doplatku ceny dosažené vydražením a předběžných datech předání vydražené věci.

Doplacení ceny v dražbě

Doplacením ceny dosažené vydražením se rozumí úhrada stanovené částky ve stanovené formě k rukám dražebníka. V případě bankovního převodu musí být v poslední den lhůty připsána na účet.

Lhůty pro doplacení ceny

Lhůty pro doplacení ceny dosažené vydražením jsou stanoveny zákonem o veřejných dražbách a dražební vyhláškou. Pro dobrovolné a nedobrovolné dražby jsou různé.

Dobrovolné dražby

 • Pokud je cena dosažená vydražením do 200 000 Kč včetně, je lhůta pro doplacení této ceny ihned po skončení dražby. V tomto případě občanský zákoník stanoví „ihned“ jako 5 dní.
 • Pokud je cena dosažená vydražením do 500 000 Kč včetně, je lhůta pro doplacení této ceny 10 dní od skončení dražby.
 • Pokud je cena dosažená vydražením vyšší než 500 000 Kč, je lhůta pro doplacení této ceny stanovena dražební vyhláškou.

Nedobrovolné dražby

 • Pokud je cena dosažená vydražením do 5 000 000 Kč včetně, je lhůta pro doplacení této ceny 10 dní od skončení dražby.
 • Pokud je cena dosažená vydražením nad 5 000 000 Kč včetně, je lhůta pro doplacení této ceny 30 dní od skončení dražby.

Lhůty stanovené v zákoně nebo dražební vyhlášce nelze bohužel prodloužit.

Nedoplacení ceny dosažené vydražením má za následek zmaření dražby vydražitelem a ten musí uhradit náklady zmaření dražby a náklady dražby opakované, která se konala z důvodu zmaření dražby.

Naše doporučení a tipy

 • Pro účast v elektronické dražbě používejte osobní počítač s kvalitním internetovým připojením, ne telefon nebo tablet. Doporučujeme webový prohlížeč Chrome.
 • Jděte na prohlídku předmětu dražby. Pokud vám nevyhovuje termín, nebojte se požádat o jiný, rádi vám vyjdeme vstříc.
 • Prostudujte si znalecký posudek a popis předmětu dražby, zde je uvedeno vše podstatné.
 • Pečlivě čtěte dražební vyhlášku a pokud vám nebude něco jasné, nebojte se zeptat dražebníka.
 • Nečekejte s příhozem na konec dražby, taktika s čekáním do poslední sekundy dražby nemá kvůli jejímu prodlužování žádný význam. Navíc data na internetu neběží tak rychle, jak se může zdát a prodleva až 2 vteřiny je vcelku běžná. Vaše podání nemusí být přijato, protože ho dražební systém může zaznamenat později, a příklep bude udělen někomu jinému.
 • Nebojte se zeptat dražebníka na jakékoli další informace.

Ke stažení

Dražební řád (PDF, 267 kB)

Aktuálně dražíme: věci movité

Podívejte se na aktuální nabídku movitých věcí, jako jsou auta, obrazy nebo třeba průmyslová technika.

Aktuálně dražíme: nemovitosti

Podívejte se na dražby domů, bytů nebo pozemků, které jsou aktuálně otevřeny pro zájemce.

Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.