/ Chci uspořádat dražbu /

Chci uspořádat dražbu

Uvažujete o dražbě? Správná volba. Obraťte se na nás, dokážeme vydražit téměř cokoli. Víme, že čím víc je zájemců, tím může být výtěžek dražby vyšší, a proto nepodceňujeme propagaci.

Proč dražit s námi

Dražbu rychle připravíme

Vše rychle a bez zbytečných průtahů připravíme. Samozřejmě musíme dodržet zákonem stanovené termíny. Veřejné dražby nemovitých věcí je možné provádět do 30, resp. 60 dní od zveřejnění dražební vyhlášky a movitých věcí do 15 dní. Svůj obnos tak můžete mít nejpozději do 90 dní. Poté, co obdržíme částku na účet, vám ji bezodkladně vyplatíme (nejpozději do 5 dní).

Garantujeme transparentnost

Využíváme zejména systém online dražeb, který zajišťuje všem zúčastněným stranám rovnocenné podmínky a celý průběh dražby probíhá naprosto transparentně. Průběh elektronické dražby zobrazujeme všem bez nutnosti jakékoli registrace. O průběhu dražby vždy existuje záznam s IP adresou účastníků a nedobrovolné dražby jsou pod dohledem notáře.

Dáme si záležet na dokumentaci a ocenění

S maximální pečlivostí zdokumentujeme dražené věci. Posoudíme technický i právní stav předmětu dražby a provedeme vlastní odborný odhad ceny nebo se obrátíme na znalce.

Nabídku dražby inzerujeme a o zájemce pečujeme

Připravíme dražební vyhlášku a inzerát dražby zveřejníme nejen na našich webových stránkách, ale také na inzertních portálech a realitních serverech, na centrální adrese www.centralniadresa.cz a dalších významných místech. Také oslovíme potenciální zájemce z naší obsáhlé databáze, např. uživatele portálu www.exdrazby.cz. Zájemcům se věnujeme, komunikujeme s nimi a odpovídáme na jejich dotazy. 

Zajistíme několik termínů prohlídek

Pro komfort zájemců uspořádáme prohlídky v několika termínech (u nemovitosti zpravidla čtyři a u věcí movitých dvě). Nebráníme se provádět i individuální prohlídky mimo termíny. Před dražbou poskytujeme zájemcům pomoc s připojením k dražbě.

Jak to funguje?

Předmět dražby

Umíme vydražit jak nemovitosti (domy, byty, další budovy a pozemky), tak věci movité (automobily, stroje, zásoby materiálů, družstevní podíly, pohledávky, akcie atd.).

Způsob dražby

Dražíme především elektronicky na portálu www.jrdrazby.cz. Tato forma je rychlá, transparentní a všichni zúčastnění mají snadný přístup k informacím.

Nutné podmínky pro veřejnou dražbu a postup provedení

Základní předpoklady  

 • navrhovatel je vlastníkem předmětu dražby nebo má právo s ním hospodařit anebo je to zástavní věřitel s exekučním titulem k zajištěné pohledávce  
 • na předmět dražby není nařízený prodej exekutorem
 • s vlastníkem předmětu dražby nebylo zahájeno insolvenční řízení

Postup

 1. Uzavření smlouvy o provedení dražby – ve smlouvě je specifikována výše nejnižšího podání, odměna dražebníka a další nezbytné údaje, jako jsou například vady na předmětu dražby. 
 2. Ocenění a zajištění dokumentace k předmětu dražby pro úspěšnou dražbu potřebují účastníci dražby znát všechny podstatné informace o dražené věci. Tyto informace získáme buď od navrhovatele, vlastníka nebo z veřejně dostupných zdrojů. Následně je přeneseme do ocenění a inzerátu dražby. Ocenění movitých věcí zajistí dražebník, v případě nemovitostí se obracíme na soudního znalce. 
 3. Termín dražby, prohlídek a upřesnění odpovědnosti za vady dražené věci termín dražby a prohlídek stanovujeme tak, abychom neomezili zájem účastníků o dražbu. Stejně tak s navrhovatelem domluvíme rozsah jeho odpovědnosti za vady předmětu dražby, které jsou stanoveny v dražební vyhlášce. Zpravidla zde uvádíme, že navrhovatel za žádné vady, a to i skryté, neodpovídá. 
 4. Zveřejnění dražební vyhlášky – dražební vyhlášku uveřejňujeme vždy o něco déle, než je minimální délka zveřejnění, která se odvíjí od druhu předmětu dražby a výše nejnižšího podání. 15 dní před dražbou je to u movitých věcí, u kterých je nejnižší podání do 100 000 Kč. Ve všech ostatních případech uveřejňujeme dražební vyhlášku na více než 30 dnů a u nedobrovolných dražeb na více jak 60 dnů. 
 5. Provedení dražby samotné dražba proběhne v termínu a čase uvedeném v dražební vyhlášce. Probíhá licitace směrem nahoru a příklep získává účastník s nejvyšším podáním. Shodné podání může učinit pouze účastník s předkupním právem.  
 6. Doplacení ceny dosažené v dražbě ve lhůtách dle dražební vyhlášky a zákona musí vítěz dražby – tj. vydražitel -  uhradit cenu dosaženou vydražením a poté se stává vlastníkem předmětu dražby (získá od nás potvrzení o nabytí vlastnictví), v opačném případě je dražba zmařena vydražitelem. Ten musí uhradit náklady dražby a také náklady dražby opakované.  
 7. Vyplacení výtěžku dražby po doplacení ceny dosažené vydražením neprodleně vyplácíme navrhovateli výtěžek dražby ponížený o náklady dražby specifikované ve smlouvě o provedení dražby. 
 8. Předání předmětu dražby po přechodu vlastnictví k dražené věci na vydražitele domluvíme ve lhůtě dle dražební vyhlášky termín předání, kdy také dojde k přechodu nebezpečí škody na vydražitele. Nejčastěji předáváme dražené věci vydražiteli my - na základě plné moci od navrhovatele. Veškeré náklady spojené s předáním hradí vydražitel. 
Náklady dražby

Náklady dražby se skládají z odměny dražebníka, kterou hradí u nemovitostí navrhovatel dražby, u movitých věcí ji může hradit i vydražitel a dále organizačních nákladů dražby, které pokud je domluveno, hradí navrhovatel a v případě zmaření dražby vydražitel. 

Výše odměny dražebníka je dána smluvně a zpravidla se určuje procenty z ceny dosažené vydražením a závisí na druhu dražby, předmětu dražby a jeho hodnotě. 

Organizační náklady dražby jsou prokazatelné náklady dražebníka na uspořádání dražby, tedy znalecké ocenění, uveřejnění dražební vyhlášky, inzerci nabídky, náklady na prohlídky, odměna licitátora, poštovné, ověřování podpisů aj. 

Za kolik u nás

U dobrovolné dražby nemovitosti je obvyklá odměna 5 % včetně DPH z vydražené částky. Ve výjimečných případech požadujeme úhradu organizačních nákladů (nejvýše 15 000 Kč bez DPH).  

U dobrovolné dražby movitých věcí (auta, stroje, pohledávky) je obvyklá odměna 10 % včetně DPH z ceny dosažené vydražením a organizační náklady dražby dle povahy dražení věci (např. převoz automobilu aj.).

Veřejná dražba vítězí díky nízkým nákladům a rychlosti

Srovnání vymáhání pohledávek pomocí exekuce, insolvence a veřejné dražby při výši zajištění pohledávky 1,5 mil. Kč a shodném výtěžku 1,5 mil. Kč u každé z forem.

Náklady na vymáhání
Exekuce272 250 Kč
Insolvence133 100 Kč
Veřejná dražba110 000 Kč
Uspokojení pohledávky
Exekuce1 227 750 Kč / 81,9 %
Insolvence1 366 900 Kč / 91,1 %
Veřejná dražba1 390 000 Kč / 92,7 %
Průměrná doba realizace
Exekuce8 měsíců
Insolvence12 měsíců
Veřejná dražba3 měsíce

V průběhu nedobrovolné dražby má dlužník na rozdíl od exekuce méně možností proces oddalovat zbytečnými odvoláními. Navíc je možné si výši odměny pro dražitele domluvit smluvně. Odměna tak bývá daleko nižší než ze zákona stanovená odměna pro exekutory.
​​​​​​​
Ve srovnání s ostatními způsoby vymáhání pohledávek jsou tedy u nedobrovolné dražby nejnižší náklady na vymáhání a díky tomu nejvyšší uspokojení pohledávek. Nejvyšší je i průměrná rychlost realizace. Výhodou dražeb je i to, že lze vždy přejít k jinému způsobu vymáhání, například podání insolvenčního návrhu.

Chcete, abychom pro vás uspořádali dražbu?

Neváhejte nás kontaktovat.

Už jsme vydražili: nemovitosti

Podívejte se na dražby domů, bytů nebo pozemků, které jsme realizovali v posledních měsících.

Už jsme vydražili: věci movité

Zkušenosti máme také s dražbami movitých věcí, jako jsou auta, obrazy nebo třeba průmyslová technika.