/ Poučení zájemce o provedení aukce /

Poučení zájemce o provedení aukce

Seznamte se s dokumentem Poučení zájemce, který je na základě platné právní úpravy součástí Smlouvy o provedení aukce. Jeho obsah vychází ze současné legislativy. Celý dokument si můžete také stáhnout ve formátu PDF. 

POUČENÍ ZÁJEMCE O PROVEDENÍ AUKCE

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen jako „Poučení“).

realizované ze strany obchodní společnosti:

KOVA Group a.s.

IČO: 27411672, se sídlem: Malátova 633/12, Smíchov, 150 00 Praha 5,

tel.: 257 313 330, e-mail: info@drazby.cz, www.drazby.cz

(dále jako „Organizátor aukce“)

a adresované všem potencionálním klientům Organizátora aukce,

kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Smlouvy o provedení aukce s Organizátorem aukce (dále jen jako „Zájemce“)

Základní informace o Smlouvě o provedení aukce

Smlouva o provedení aukce je uzavřena v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) a pokud je Předmětem převodu nemovitá věc, tak pak i zákona č. 39/2020 Sb., zákona o realitním zprostředkování (dále jen „Realitní zákon“);

Návrhy Smluv o provedení aukce, Aukčních vyhlášek, Kupních smluv, Rezervačních smluv jsou uveřejněny na adrese: www.drazby.cz/vzorove-dokumenty.

Předmět smlouvy

Předmětem služby (dále jen „Předmět zprostředkování nebo Předmět převodu“) nabízené Organizátorem aukce má být zprostředkování:

 • prodeje nemovitých věcí
 • převodu obchodního podílu v korporaci vlastnící nemovitost (s výjimkou podílu v bytovém družstvu)
 • převodu a koupě družstevního podílu, třetí osobě
 • prodeje movitých věcí např. vozidel, pohledávek, obchodních podílů, akcií aj

Zprostředkovávanou smlouvou se pro účely tohoto poučení rozumí (i) kupní smlouva, (ii) dohoda o převodu členství v bytovém družstvu, (iii) smlouva o postoupení pohledávky, nebo jiná smlouva, kterou dojde k úplatnému převodu vlastnického práva k Předmětu převodu ze Zájemce na nového vlastníka přičiněním Organizátora aukce.

Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu a podmínek ujednaných ve Smlouvě o provedení aukce a Aukční vyhlášce.

Délka Smlouvy o provedení aukce
 • Smlouva o provedení aukce se uzavírá na dobu určitou.
 • Bude-li mezi Zájemcem, který je spotřebitelem a Organizátorem aukce uzavřena výhradní smlouva na dobu určitou, může být tato smlouva ujednána nejdéle na dobu 6 měsíců.

Smluvní strany si sjednaly, že se Smlouva o provedení aukce automaticky opakovaně prodlužuje o dobu dalších 30 dnů, pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 30 kalendářních dnů před uplynutím sjednané doby (a to i již prodloužené) trvání Smlouvy o provedení aukce nedoručí druhé smluvní straně písemné oznámení o tom, že trvá na ukončení Smlouvy o provedení aukce. Smlouva o provedení aukce pak končí uplynutím původně sjednané doby.

Cena služby (provize)
 • Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní – procentní část ze skutečné ceny (která bude uvedena ve Zprostředkovávané smlouvě), nebo pevnou (paušální částku) uvedenou ve Smlouvě o provedení aukce; k takto vypočtené nebo stanovené Provizi bude vždy připočtená daň z přidané hodnoty platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (viz dále).
 • Dále může být mezi smluvními stranami sjednáno, že provize včetně DPH bude zvýšena o částku rovnající se polovině rozdílu mezi skutečnou cenou (nejvyšší podání dosažené v aukci), která bude uvedena ve Zprostředkovávané smlouvě a odhadní cenou uvedené ve Smlouvě o provedení aukce.
 • K provizi Organizátora aukce se vždy připočte daň z přidané hodnoty (DPH), platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž sazba DPH ke dni podpisu tohoto Poučení činí 21 % ze sjednané Provize, tedy Zájemce bude povinen uhradit Organizátorovi aukce jak sjednanou Provizi, tak i příslušnou daň z přidané hodnoty z této Provize.
 • Nárok na Provizi Organizátora aukce vzniká uzavřením Zprostředkovávané smlouvy, neujednají-li si strany jinak.
 • Provize bude splatná nejpozději do 10 dnů ode dne vzniku práva na Provizi, neujednají-li si strany jinak.
 • Organizátor aukce upřednostňuje bezhotovostní způsob úhrady Provize.
 • Veškeré náklady Organizátora aukce spojené s činností dle Smlouvy o provedení aukce jsou zahrnuty ve sjednané Provizi, pokud není ve Smlouvě o provedení aukce uvedeno jinak.
 • Ceník služeb Organizátora aukce je uveřejněný na www stránkách www.drazby.cz/cenik-sluzeb.
 • Smlouva o provedení aukce v případě že Předmět převodu je nemovitá věc, nebo družstevní podíl s právem nájmu bytu je uzavírána v souladu se zákonem o realitním zprostředkování (Realitním zákoníkem) a Občanským zákoníkem.
 • Práva a povinnosti Zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. Občanského zákoníku (zejména viz § 1914 až 1925 OZ).
Pojištění Organizátora aukce

Organizátor aukce prohlašuje, že je pojištěn v souladu s § 7 Realitního zákona, certifikát o pojištění  Organizátora aukce naleznete zde: Pojistka

Zvláštní poučení o povinnostech zájemce vyplývající z Občanského zákoníku, Realitního zákona ad.
 • Při uzavření Zprostředkovávané smlouvy je zájemce povinný upozornit kupujícího na všechny faktické i právní vady Předmětu převodu, o kterých ví, viz § 2084 OZ.
 • Odpovědnost Zájemce za skryté vady je 6 měsíců, pokud je Předmětem převodu movitá věc a 5 let pokud je Předmětem převodu nemovitá věc. Ve Zprostředkovávané smlouvě může být stanoveno i jinak.
 • Zájemce dle ustanovení § 125 zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon, je povinen předat stavební dokumentaci k Nemovitostem novému vlastníkovi.
 • Nejpozději při podpisu Realitní smlouvy je zájemce povinný předat kupujícímu Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) vyhotovený v souladu se zák. č. 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií.
 • Nebezpečí škody na Předmětu převodu přechází na kupujícího vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, není-li v Realitní smlouvě ujednáno jinak viz §2130 OZ. To platí i pro plody a užitky plynoucí z Předmětu převodu.
Zvláštní poučení o součinnosti při plnění informační povinnosti Organizátora aukce

Zájemce je povinen v souladu s § 12 Realitního zákona poskytnout Organizátorovi aukce informace o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na předmětu převodu, nebo předmětu užívání nebo požívání, které plynou z veřejných seznamů, a dále o těch, o nichž Zájemce věděl nebo měl vědět, zejména se jedná o:

 • Doklady prokazující nabytí vlastnického práva k předmětu převodu.
 • Stavební dokumentaci k Předmětu převodu včetně platných revizních zpráv, nebo informaci, že takové revize nejsou.
 • Informace k Předmětu převodu (informace o kolaudaci, vady zápisu v katastru nemovitostí, přístup k Předmětu převodu přes pozemky cizího vlastníka, nebo přes nezkolaudovanou komunikaci, nesoulad hranice pozemků se skutečným stavem v katastrální mapě - přestavky u budov a u plotů, nejasná hranice - rozhrady).
 • Využití Předmětu převodu - pozemku vedeném v územním plánu, veden jako zastavitelná plocha, ale není možné vydat stavební povolení – problematický přístup a vjezd na pozemek, chybějící inženýrské sítě, ochranná pásma, hlukové limity, složení podkladu (již skrytá vada), ekologické zátěže, stavební uzávěra aj.
 • Vady v prohlášení vlastníka budovy (chybně uvedená výměra podlahové a užitné plochy Předmětu převodu).
 • Vybavení Předmětu převodu nesplňuje platné normy (elektroinstalace, komínové cesty, přívody plynu, topidla (kotel, karma, vafky), umístění měřidel uvnitř Předmětu převodu.
 • Špatný stav stavebních konstrukcí – střecha, krytina, krovy, izolace proti vodě a její zateplení, izolace proti zemní vlhkosti, výskyt azbestu v konstrukci domu (střecha, odpadní trubky, komínová vložka, těsnění v topení). Možný výskyt dřevokazných hub a hmyzu v dřevěných konstrukcích.
 • Nezkolaudované, nebo chybějící napojení na inženýrské sítě. Studna postavená po roce 1955 bez stavebního povolení, nebo chybějící oprávnění k odběru podzemních vod (odběr měřený vodoměrem), odkanalizovaní do septiku s přepadem.
 • Porušení hlukových norem (okna, podlahy a příčky nesplňují platné protihlukové normy, stejně tak vnitřní hluk v obytných místnostech překračuje hlukové dle platné právní úpravy).
 • V Předmětu převodu je umístěno sídlo obchodní společnosti, nebo provozovna, v Předmětu převodu je zřízen trvalý nebo přechodný pobyt u cizinců, trvalé bydliště fyzických osob.
 • K Předmětu převodu je uzavřena nájemní, pachtovní nebo jiná smlouva omezující nakládání s Předmětem převodu.
 • Předmět převodu je zatížen obligačními závazky (předkupní práva, osobní břemena, pachty, zápůjčky, zástavy aj.
 • Předmět převodu je předmětem restitučních nároku, nebo je předmětem žalob na určení vlastnického práva.
Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Smlouvy o provedení aukce

Pokud jde o Smlouvu o provedení aukce, která byla uzavřena byla uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Realitního zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

Zájemce má právo odstoupit od Smlouvy o provedení aukce (i bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o provedení aukce musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat a můžete využít vzorový formulář k odstoupení, který je přílohou tohoto Poučení.

 • Jméno a příjmení Zájemce, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) ,
 • Formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu).
 • Nebo můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Lhůta pro odstoupení od Smlouvy o provedení aukce je zachována, je-li sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy o provedení aukce odesláno před uplynutím lhůty k odstoupení.

Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy o provedení aukce

Oznámení o odstoupení od Smlouvy o provedení aukce

KOVA Group a.s.
Malátova 633/12, Smíchov, 150 00 Praha 5, Smíchov
info(zavinac)drazby.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o provedení aukce čj. …… ze dne ... vztahující sek předmětu převodu: ......

Vaše jméno a příjmení: ...
Vaše adresa: ...
Datum: ...

Váš podpis:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Informace o právu podat stížnost a o mimosoudním řešení

Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv Zájemce v postavení spotřebitele ze strany Organizátora aukce) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Organizátora aukce. V tomto směru Organizátor aukce odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Organizátorem aukce a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

Informace o ochraně osobních údajů

Zájemce má možnost se seznámit se Zásadami ochrany osobních údajů Organizátora aukce, které jsou uveřejněny na stránkách www.drazby.cz/nase-zasady-pro-ochranu-osobnich-udaju/. Poskytnutí osobních údajů Zájemce je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků Organizátora aukce, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

Aktualizováno v Praze 7. října 2020.

Stáhnout Poučení pro zájemce

Návrhy smluvní dokumentace jsou uveřejněny na adrese www.drazby.cz/vzorove-dokumenty.