/ Zajištění veřejných dražeb /

Zajištění veřejných dražeb

KOVA Group a.s. je držitelem koncese na provádění veřejných dražeb dobrovolných a nedobrovolných. Má základní kapitál 5 000 000 Kč a pojištění odpovědnosti na 42 mil. Kč. Specializujeme se zejména na dražby, kdy navrhovatelem je insolvenční správce, ale i na nedobrovolné dražby, kdy navrhovatelem je zástavní věřitel.

Proč dražit s námi?

Jsme rychlí – výtěžek z dražby vyplácíme do 5 dnů od připsání na náš účet

Své peníze můžete mít do 90 dní. Veřejnou dražbu movitých věci lze provést do 15 dnů a nemovitých věcí do 30, resp. 60 dnů od uveřejnění dražební vyhlášky. Dlužník nemá možnost dražbu oddalovat odvoláním.

Dražíme transparentně, srozumitelně a jasně

Dražíme zejména online, což umožňuje maximálně transparentní průběh dražby a zaručuje stejné podmínky pro všechny zájemce a zúčastněné strany. Navíc jsou veřejné dražby pod drobnohledem Ministerstva pro místní rozvoj a pletichy při dražbách jsou trestné. 

Vše zdokumentujeme, oceníme…

Pečlivě zdokumentujeme všechno, co se bude dražit. Zhodnotíme stav předmětů a podle situace uděláme vlastní odhad ceny anebo využijeme služeb znalce.

A propagujeme tak, aby se o dražbě dozvědělo co nejvíce lidí

Více zájemců rovná se zpravidla větší výtěžek dražby. Vytvoříme dražební vyhlášku a umístíme ji tak, aby byla vidět (centrální adresa u České pošty, přední realitní servery, náš web...). Zašleme e-mail potenciálním zájemcům z naší rozsáhlé a stále rostoucí databáze.

Postaráme se​​​​​​​ o prohlídky dražených věcí i dražbu samotnou

U nemovitostí zorganizujeme 4 termíny prohlídek, u movitých věcí 2 termíny. Umožníme i případné individuální prohlídky. Tak aby se zájemci mohli dobře rozhodnout. Během dražby poskytujeme účastníkům maximální servis.

Jak to funguje

Co může být předmětem dražby

Předmětem dražby mohou být nemovitosti nebo movité věci. 
 
Nemovité věci: 

 • bytové a nebytové jednotky 
 • budovy a pozemky 

Movité věci: 

 • automobily a stroje 
 • pohledávky a akcie 
 • zásoby a nedokončená výroba 
 • družstevní podíly  
 • a další

Jak dražíme

Veřejnou dražbu provádíme zejména elektronicky na portálu www.jrdrazby.cz. Tato varianta je výhodná zejména kvůli omezení pletich při dražbě a dokonalé informovanosti. 

Základní předpoklady a postup při Dobrovolné dražbě

Základní předpoklady: 

 • Navrhovatelem je vlastník předmětu dražby. 
 • Nebyl nařízen prodej předmětu dražby exekutorem ani zahájeno insolvenční řízení s vlastníkem předmětu dražby. 
   

Postup při dobrovolné dražbě: 

 • Uzavřeme smlouvu o provedení dražby. Ve smlouvě bude uvedena odměna dražebníka, nejnižší podání, případné vady na předmětu dražby atd. 
  Zajistíme ocenění předmětu dražby, v případě nemovité věci využijeme služby soudního znalce. 
 • Uveřejníme dražební vyhlášku na dobu nejméně 15/30 dní před dražbou. 
 • V den a čas uvedený v dražební vyhlášce proběhne dražba elektronickou formou a účastníkovi s nejvyšším podáním bude udělen příklep. 
 • Po úhradě ceny dosažené vydražením ve stanovené lhůtě přechází vlastnictví předmětu dražby na nového majitele-vydražitele. 
 • Následně vystavíme potvrzení o nabytí vlastnictví a vyplatíme navrhovateli výtěžek dražby. 
 • Společně s bývalým vlastníkem předáme vydražiteli předmět dražby. 

Pro určení doby, po kterou musí být uveřejněna dražební vyhláška, je rozhodující druh předmětu dražby a výše nejnižšího podání. U movitých věcí s nejnižším podání do 100 000 Kč uveřejňujeme dražební vyhlášku na 15 dnů před dražbou. V ostatních případech pak na 60 dnů. 

​​Jediný způsob, jak nedobrovolnou dražbu pozdržet, je žaloba na nepřípustnost prodeje zástavy nebo předběžné opatření. Všechny tyto kroky vyžadují aktivní úkony dlužníka a ten je přímo odpovědný za škodu způsobenou neoprávněným podáním takovéto žaloby. Na tuto škodu lze požadovat složení zálohy do soudní úschovy. 

Kolik dražba stojí

Odměna dražebníka za provedení veřejné dražby se odpočítává z výtěžku dražby a její výše je předmětem dohody smluvních stran. Závisí na druhu dražby, předmětu dražby a jeho hodnotě. 

 • Dobrovolné dražby nemovitých věcí provádíme za 5 % včetně DPH z ceny dosažené vydražením. Úhradu organizačních nákladů dražby požadujeme pouze ve zvláštních případech, nejvýše však 15 000 Kč bez DPH. 
 • Dobrovolné dražby movitých věcí (auta, stroje, pohledávky) provádíme pro navrhovatele bezplatně a odměnu nám hradí vydražitel. Tato odměna činí zpravidla10 % včetně DPH z ceny dosažené vydražením. 
 • Nedobrovolné dražby nemovitých věcí provádíme za 5 % bez DPH z ceny dosažené vydražením. U movitých věcí je to 10 % včetně DPH. Dále požadujeme úhradu organizačních nákladů dražby, které zpravidla činí 30 000 Kč bez DPH. Výhodou je, že veškeré náklady dražby hradí zástavce, resp. dlužník. 

Právě dražíme (anebo se chystáme)

Každý rok pořádáme desítky dražeb. Aktuálně dražíme tyto movité a nemovité věci. 

Už jsme vydražili: nemovitosti

Podívejte se na dražby domů, bytů nebo pozemků, které jsme realizovali v posledních měsících.

Už jsme vydražili: věci movité

Zkušenosti máme také s dražbami movitých věcí, jako jsou auta, obrazy nebo třeba průmyslová technika.

Veřejná dražba vítězí díky nízkým nákladům a rychlosti

Srovnání vymáhání pomocí exekuce, insolvence a veřejné dražby

!!! ZDE BUDE TABULKA !!!

V průběhu nedobrovolné dražby má dlužník na rozdíl od exekuce méně možností proces oddalovat zbytečnými odvoláními. Navíc je možné si výši odměny pro dražitele domluvit smluvně. Odměna tak bývá daleko nižší než ze zákona stanovená odměna pro exekutory. 

Ve srovnání s ostatními způsoby vymáhání pohledávek jsou tedy u nedobrovolné dražby nejnižší náklady na vymáhání a díky tomu nejvyšší uspokojení pohledávek. Nejvyšší je i průměrná rychlost realizace. Výhodou dražeb je i to, že lze vždy přejít k jinému způsobu vymáhání, například podání insolvenčního návrhu. 

Z čeho v příkladu vycházíme

Popsaný modelový příklad předpokládá, že je pohledávka vykonatelná, např. na základě notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti, a je zajištěná zástavním právem. Pro názornost předpokládáme i stejný výtěžek u všech způsobů vymáhání.