/ Vše o dražbách / Dražit nemůže každý /

Dražit nemůže každý

Chcete nakoupit v dražbě? Ještě předtím, než se do ní přihlásíte, přečtěte si náš článek. Připravili jsme pro vás přehled situací, kdy se dražby zúčastnit nemůžete.
Dražit nemůže každý

Zjednodušeně řečeno, dražby se může účastnit zletilá fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem 26/2000 Sb. o veřejných dražbách a zákonem 186/2006 Sb. insolvenčního zákona. Co si pod tím máte představit?

Kdo nemůže být účastníkem dražby dle zákona o dražbách

Jak už jsme zmiňovali, pravidla dobrovolných a nedobrovolných dražeb upravuje zákon 26/2000 Sb. Podle něj se dražby nemůžete účastnit a zároveň nikdo jiný nesmí dražit za vás v těchto případech:

 • Jste osobou uvedenou v §3 zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách nebo v §295 odst. 1, 2 a 3. zákona 186/2006 Sb. insolvenčního zákona.
 • Jste osobou, která nemůže nabývat vlastnictví a práva k předmětu dražby.
 • Nesložili jste dražební jistotu, pokud je vyžadována.
 • Zmařili jste předchozí dražbu stejného předmětu (chcete se zúčastnit dražby opakované).
 • V důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby by u vás mohlo dojít k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže.
 • Jste zaměstnaní u Živnostenského úřadu, případně u Ministerstva pro místní rozvoj, jste-li pověření kontrolou dražby.
 • Na váš majetek byl vyhlášený konkurz.
 • Byl vám zamítnutý insolvenční návrh, protože váš majetek nepostačuje k pokrytí nákladů na insolvenční řízení.
 • V rámci insolvenčního řízení jste dlužníkem nebo osobou mu blízkou, případně osobou, která s ním tvoří koncern, dále členem a náhradníkem věřitelského výboru nebo osobou mu blízkou.
 • Jste dražebníkem, jeho zaměstnancem nebo společníkem, osobou ovládanou nebo osobou, která tvoří s dražebníkem koncern.
 • Jste licitátorem, správcem konkursní podstaty, likvidátorem, nuceným nebo dočasným správcem.

Odhalení se řeší podáním žaloby

V případě, že je vydražitel osobou vyloučenou z dražby, je třeba do tří měsíců od jejího provedení podat žalobu na neplatnost dražby. Žalovanými jsou vždy dražebník, navrhovatel a vydražitel.

Kdo je oprávněný žalobu podat?

 • účastníci dražby
 • navrhovatelé
 • vlastníci
 • dražební věřitelé (v případě nedobrovolné dražby)
 • osoba oprávněná z předkupního práva k předmětu dražby
 • osoba oprávněná z práva na přednostní nabytí předmětu dražby
 • nebo osoba, k jejímuž návrhu bylo vykonatelným rozhodnutím zakázáno s předmětem dražby nakládat

Důvody pro tuto žalobu jsou také velice omezené:

 • pokud dražebník neupustil od dražby, ač tak byl povinen učinit
 • vydražila-li předmět dražby osoba, která je z účasti na dražbě vyloučena
 • nejsou-li splněny podmínky v § 12 odst. 1 a 2, § 14 odst. 3, § 17 odst. 5 a 6, § 19, 20, § 23 odst. 1 až 10, § 25 a v § 26 odst. 1 a 2 u dobrovolné dražby
 • nejsou-li splněny podmínky uvedené v § 15 odst. 1 až 3, § 39, 42, § 43 odst. 1 až 3, 5 až 7, § 44, § 47 odst. 1 až 12 a v § 49 u nedobrovolné dražby
 • byly-li vydraženy z dražeb vyloučené předměty dražby

Co znamená zmaření dražby

Ke zmaření dražby dochází buď v případě nezaplacení ceny, nebo pokud předmět vydraží osoba, která nebyla oprávněna dražit.

Zmařením dražby to však pro vydražitele nekončí. Nejen, že na něho nepřechází vlastnické právo, ale ještě musí uhradit náklady dražby zmařené i náklady dražby opakované. K této úhradě se obvykle používá dražební jistota, kterou vydražitel před zahájením dražby složil.

Registrace na elektronickou dražbu

Na rozdíl od fyzické dražby, kde předkládáte občanský průkaz, se k online dražbě přihlašujete elektronicky. Vytvoříte si registraci v dražebním systému a prokážete svou totožnost v souladu s vyhláškou 18/2014 Sb. Do připraveného formuláře uvádíte své jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště, číslo dokladu totožnosti, emailovou adresu, telefon a případné údaje o svém zástupci.

Jak se registrovat do dražby u KOVA Dražby

Pro zápis do seznamu účastníků konkrétní dražby nám prosím zašlete tyto dokumenty v písemné podobě, případně ve formátu pdf vytvořeném autorizovanou konverzí nebo podepsaném QCA certifikátem.

 • Pokud jste fyzická osoba nebo podnikající fyzická osoba, pak doklad prokázání totožnosti pro fyzické osoby, kterýž obsahuje čestné prohlášení účastníka dražby, vaše osobní údaje a číslo účtu pro vrácení případné dražební jistoty.
 • Pokud zastupujete právnickou osobu, pak doklad prokázání totožnosti pro právnické osoby, kterýž obsahuje čestné prohlášení účastníka dražby, údaje o společnosti, vaše osobní údaje a číslo účtu pro vrácení případné dražební jistoty.
 • Výpis z veřejného rejstříku – pokud zastupujete právnickou osobu.
 • Doklad o zaplacení dražební jistoty, v případě, že je vyžadována.
 • Pokud jednáte na základě plné moci, je nutné mít úředně ověřený podpis zmocnitele.
 • Jestli si přejete nabýt majetek do společného jmění manželů nebo spoluvlastnického podílu, doložte prosím před dražbou dohodu o společném postupu v dražbě a způsobu nabytí vlastnictví, který vám požádání rádi připravíme.

Doklad o prokázání totožnosti pro fyzické osoby

Doklad o prokázání totožnosti pro právnické osoby 

Věříme, že teď už máte jasno. A jestli jste se ve výše uvedeném seznamu nenašli, můžete se do dražby bez obav přihlásit. Prohlédněte si, co právě teď dražíme.

Ing. Ondřej Velemínský
Ing. Ondřej Velemínský

Manažer dražeb
Jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.