/ Slovník pojmů / Protokol o provedené dražbě /

Protokol o provedené dražbě

Co obsahuje protokol o provedené dražbě

Jakmile dražba skončí, vyhotoví dražebník bezodkladně protokol o provedené dražbě. Podepíší ho dražebník, licitátor a vydražitel, pokud byl udělený příklep.

V protokolu uvede dražebník tyto údaje:

Informace o provedení dražby (datum, místo a čas), že se jedná o dražbu dobrovolnou, případně o dražbu opakovanou.

  1. Označení předmětu dražby a jeho příslušenství (práva a závazky na něm váznoucí a s ním spojené, popis stavu, ve kterém se nachází, a odhad jeho ceny).
  2. Označení navrhovatele dražby a pokud to je možné, tak i bývalého vlastníka.
  3. Výši nejnižšího podání.
  4. Označení dražebníka a licitátora - případně licitátorů.
  5. Označení vydražitele.
  6. Cenu dosaženou vydražením.
  7. Součástí je také stejnopis dražební vyhlášky s případnými dodatky.

V případě elektronických dražeb je obtížné zajistit podpis vydražitele, a proto vytváříme Protokol o provedené dražbě s QCA elektronickým podpisem a vydražiteli ho zasíláme emailem k podpisu.

Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.