/ Slovník pojmů / Předání předmětu dražby /

Předání předmětu dražby

Jak probíhá předání vydraženého předmětu

Po splnění podmínek pro nabytí vlastnictví předá dražebník vydražiteli předmět dražby ve stavu, v jakém se nacházel ke dni konání dražby. Zároveň předá listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči němu.

O předání předmětu dražby bude sepsán „Protokol o předání o předmětu dražby”, který podepíše dražebník, bývalý vlastník (navrhovatel) a vydražitel.

Termín předání předmětu dražby

  • Lhůta je vždy uvedená v dražební vyhlášce.
  • Předáním předmětu dražby přechází na vydražitele nebezpečí škody a nahodilé zkázy předmětu dražby.
  • V týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby.
  • Od tohoto dne má vydražitel právo na užitky a požitky z předmětu dražby a současně povinnost předmět dražby na svůj náklad udržovat.
  • Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly nehodou, která se jim přihodila.

Předání předmětu dražby, typicky nemovitosti neznamená, že bude vyklizená a že ji bývalý vlastník opustí, toto je vždy na dohodě vydražitele a bývalého vlastníka.

Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.