/ Slovník pojmů / Nabytí vlastnictví /

Nabytí vlastnictví

Nabytí vlastnického práva dražbou

Nutnou podmínkou pro přechod vlastnictví na vydražitele je doplacení ceny dosažené vydražením ve stanovené lhůtě. Pak na něj přechází vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.

Písemné potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby

  • Dražebník ho vydá bez zbytečného odkladu vydražiteli, který nabyl vlastnictví předmětu dražby.
  • Obsahuje označení předmětu dražby, bývalého vlastníka, dražebníka a vydražitele.
  • Přílohou potvrzení musí být doklad, z něhož bude zřejmé datum a způsob úhrady ceny dosažené vydražením.
  • Nejde-li o vydražení věci movité, musí být podpis dražebníka na potvrzení o nabytí vlastnictví úředně ověřen.

Při uplatňování odpočtu daně z přidané hodnoty je cena dosažená vydražením vždy včetně příslušné sazby DPH. Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění je datum dražby. Daňový doklad vystavuje navrhovatel dražby, resp. bývalý vlastník.

Změna vlastnictví v registrech a dalších veřejných rejstřících

  • Nemovité věci evidované v katastru nemovitostí - dražebník vypracuje návrh na vklad do katastru nemovitostí a společně s jedním vyhotovením potvrzení o nabytí vlastnictví ho zašle vydražiteli k dalšímu zpracování.
  • Silniční vozidla - vydražitel podává Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla dle § 8 odstavec (1) písmeno b) číslo 1. zákona 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
  • Pohledávky - je nutná součinnost navrhovatele a vydražitele při oznámení postoupení pohledávky dlužníkovi.

Originární způsob nabytí vlastnictví

U originárního - původního způsobu vlastnictví vzniká vlastnické právo nezávisle na vlastnickém právu předchozího majitele, pokud nějaké bylo. Vydražitel je z pohledu vlastnictví prvonabyvatelem. K provedení zápisů ve veřejných rejstřících a registrech není nutná přítomnost bývalého vlastníka.

Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.