/ Slovník pojmů / Exekuční příkaz /

Exekuční příkaz

Exekuční příkaz - definice

Jedná se o rozhodnutí soudního exekutora. Určuje, jakým způsobem má být exekuce provedena (prodej majetku dlužníka, srážky ze mzdy nebo výběr finančních prostředků z bankovního konta). Dále určuje, jakého majetku se bude exekuce týkat (nemovitost, auto, mzda, bankovní konto).

Náležitosti exekučního příkazu

  • Vždy musí mít písemnou formu
  • Musí být doručený účastníkům řízení do vlastních rukou
  • Musí obsahovat označení exekučního soudu, soudního exekutora, exekučního titulu, účastníků řízení, vymáhané povinnosti a způsob provedení. Dále výrok, v němž je specifikován způsob provedení exekuce)
  • Musí v něm být uvedeno, komu se doručuje, poučení o odvolání, datum, místo vydání a musí být podepsaný soudním exekutorem.
  • Naopak neobsahuje odůvodnění.

Proti exekučnímu příkazu se není možné odvolat. Právní moci nabývá ihned po doručení. Dlužník (povinný) nesmí majetek, kterého se exekuční příkaz týká, zatížit, převést na jinou osobu ani s ním jinak nakládat.

Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.