/ Slovník pojmů / Dražební vyhláška /

Dražební vyhláška

Zákon a dražební vyhláška

Dražební vyhláška je základní dokument každé dražby. Upravuje ji zákon o veřejných dražbách 26/2000 Sb. Při jejím studování se v ní dočtete, co a za jakých podmínek vydražitel vydraží. Dále v jaké lhůtě musí doplatit cenu dosaženou vydražením a jakou odpovědnost za případné vady lze u navrhovatele uplatňovat. Důrazně doporučujeme každému účastníkovi dražby, aby si dražební vyhlášku důkladně prostudoval a v případě nejasností se obrátil s dotazem na dražebníka.

Každá dražební vyhláška musí obsahovat:

 1. Informaci, jestli jde o dražbu dobrovolnou (pokud jde o opakovanou dražbu, tak i tuto skutečnost).
 2. Označení dražebníka.
 3. Údaje o konání dražby: místo, datum a čas zahájení dražby.
 4. Označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství a také práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, pokud podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu dražby. Dále popis stavu, v němž se předmět dražby nachází, jeho odhadnutou nebo zjištěnou cenu. Pokud se jedná o kulturní památku, tak i tuto informaci.
 5. Výši nejnižšího podání a minimálního příhozu, který může účastník.
 6. Pokud je požadováno složení dražební jistoty, tak způsob a lhůtu pro její složení - číslo účtu a adresu místa, kde má být dražební jistota složena. Dále co je dokladem o složení dražební jistoty, výši dražební jistoty a způsob jejího vrácení. Případně také, jestli je možné uhradit dražební jistotu platební kartou nebo šekem.
 7. Specifikaci způsobu úhrady ceny dosažené vydražením.
 8. Informace o prohlídce předmětu dražby: datum a čas jejího konání, u věcí movitých také místo konání a organizační opatření k zabezpečení prohlídky.
 9. U společné dražby pořadí, ve kterém budou jednotlivé předměty dražby draženy.
 10. Upřesnění podmínek odevzdání předmětu dražby vydražiteli.
 11. Případné upozornění, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce nebo jejich část jsou uvedené pouze na základě dostupných informací. Týká se to především popisu stavu předmětu dražby a práv a závazcích na předmětu dražby váznoucích. Také je možné uvést, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.
 12. Jaká je lhůta pro uhrazení ceny dosažené vydražením přesahující 500 000 Kč.
 13. Informace o výši odměny vybírané od vydražitele nebo způsob jejího určení, její splatnost či ujednání o tom, že dražba bude provedena pro vydražitele bezúplatně.
Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.