/ Slovník pojmů / Dražební jistota /

Dražební jistota

Co je dražební jistota

Dražební jistota slouží k zajištění budoucích závazků účastníků dražby. Její zaplacení je podmínkou účasti v dražbě.

Dražební jistotu je třeba zaplatit stanovenou formou (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) na účet dražebníka. Podkladem pro platbu je dražební vyhláška, případně je možné požádat proforma fakturu do účetnictví. Dražební jistota není předmětem daně z přidané hodnoty.

Zaúčtování dražební jistoty

Vydražiteli započítáme dražební jistotu na cenu dosaženou vydražením, odměnu dražebníka a další náklady související s dražbou.

Dražební jistotu vracíme účastníkům dražby, kterým nebyl udělen příklep, do 3 dnů po dražbě bankovním převodem na účet, který uvedli v čestném prohlášení účastníka dražby.

V případě zmaření dražby vydražitelem (nedoplatí cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě nebo je osobou vyloučenou z dražby) použije dražebník dražební jistotu na úhradu nákladů dražby a na úhradu nákladů dražby opakované, konané z důvodu zmaření dražby vydražitelem.

Potřebujete poradit s nákupem v dražbě?

Neváhejte nás kontaktovat.