/ Rychlý prodej majetku v aukci /

Rychlý prodej majetku v aukci

Potřebujete rychle, ale zároveň výhodně prodat dům, byt, pozemek, auto nebo třeba pohledávku, jejímž vymáháním se už nechcete zabývat? Řešením je elektronická aukce. Obraťte se na nás, rádi se o všechno postaráme.

Jak funguje aukce

Je to forma výběrového řízení o nejvýhodnější nabídku, kdy kritéria výběru určuje navrhovatel. Aukce má nejčastěji podobné parametry jako dražba. Licituje se směrem nahoru a finální cena, která je nabídnutá, je závazná pro uzavření kupní smlouvy.

Rozdíl mezi aukcí a dražbou

1. Způsob změny vlastnictví

Pokud například prodáváte v aukci nemovitost, tak je po ukončení licitace po dohodě obou stran sepsána smlouva o smlouvě budoucí nebo rovnou kupní smlouva. Na jejím základě dojde k převodu vlastnictví v katastru. U dražby dochází k převodu vlastnictví už v okamžiku příklepu licitátora. Cenu je pak nutné uhradit během několika dní.

2. Nízká regulace aukcí

Dalším rozdílem je fakt, že aukce nejsou na rozdíl od dražeb svázány speciálním zákonem, což je výhodné pro prodej spoluvlastnických podílů, které lze dražit pouze ve zvláštních případech. Dále je možné rozšířit účastníky aukce o osoby z dražby vyloučené a stanovit si další podmínky pro výběr vítěze aukce.

Jaké jsou výhody aukce

Aukci lze vyhlásit rychleji než dražbu

Na rozdíl od dražby není doba uveřejnění aukční vyhlášky stanovená zákonem, ale pouze dohodou s navrhovatelem aukce. Aukci lze snadno provést již do 14 dní od uveřejnění aukční vyhlášky.

Výtěžek aukce se blíží tržní ceně

Aukce se zpravidla účastní více jak 3 účastníci a minimum aukcí končí na vyvolávací ceně.

Transparentní průběh

U elektronické aukce je vždy vidět její průběh včetně příhozů účastníků, a tím je zajištěna transparentní tvorba výsledné nabídkové ceny.

Více kritérií výběru vítěze

V aukci je možné definovat více podmínek pro výběr vítěze než jenom nabízenou cenu. Kritéria mohou být různá, například jak výše nájmu, tak jeho doba aj.

Navrhovatel může odmítnout výsledek aukce

Aukce poskytuje na rozdíl od dražby navrhovateli možnost odmítnout výslednou cenu, resp. ji nevyužít. Tato možnost je vždy uvedena v aukční vyhlášce.

Jaké jsou nevýhody aukce

Právní závaznost nabídky

Vítěz aukce může za určitých podmínek od nabídky odstoupit, např. pokud je spotřebitelem. Vzhledem k tomu, že se jedná o elektronickou aukci, může od ní do 14 dní odstoupit (je to stejné jako například při nákupu v eshopu).

Administrativní náročnost

Aukce je oproti dražbě administrativně náročnější jak pro navrhovatele, tak pro vítěze aukce, především kvůli následnému procesu uzavírání kupních smluv.

Jaký majetek lze prodat v aukci

Nabízet v aukci můžete prakticky cokoliv, co je možné zpeněžit. Lze nabízet třeba i nájemní právo, v aukci pak vítězí nabídka s nejvyšším nájmem. Majetek v aukci a dražbě aktivně nabízíme zájemcům, a proto můžeme tvrdit, že vydražíme cokoliv.

V aukci nabízíme zejména nemovitosti (domy, byty, další budovy a pozemky), ale i věci movité (automobily, stroje, zásoby materiálů, družstevní podíly, pohledávky, akcie atd.).

Pravidla aukce

  • Aukci provádíme výhradně elektronicky.
  • Po jejím zahájení se nabízená cena zvyšuje formou licitace směrem nahoru.
  • Na konci aukce je vyhlášen vítěz, který následně v dané lhůtě uzavře kupní smlouvu s navrhovatelem.
  • Navrhovatel aukce má možnost odmítnout výslednou cenu.

Jaký je postup při prodeji v aukci

1. Uzavření smlouvy o provedení aukce

Uzavřeme smlouvu, ve které bude specifikována výše počáteční ceny, výše odměny, výše aukční jistot a další nezbytné údaje, jako jsou například vady na předmětu aukce.

2. Ocenění a získání dokumentace k předmětu aukce

Pro úspěšnou aukci potřebují účastníci znát všechny podstatné informace o prodávané věci. Tyto informace získáme buď od navrhovatele, vlastníka nebo z veřejných dostupných zdrojů. Zohledníme je v ocenění a uvedeme v inzerátu aukce. Ocenění movitých věcí zajistíme my, v případě nemovitostí se obracíme na soudního znalce.

3. Termín aukce, prohlídky a upřesnění odpovědnosti za vady prodávané věci

Domluvíme termín aukce a prohlídek tak, abychom neomezili zájem účastníků o aukci. S navrhovatelem domluvíme rozsah jeho odpovědnosti za vady předmětu aukce, které jsou stanovené v aukční vyhlášce a vzorové kupní smlouvě. Zpravidla zde uvádíme, že navrhovatel za žádné vady, a to i skryté, neodpovídá.

4. Zveřejnění aukční vyhlášky

Aukční vyhlášku uveřejňujeme vždy o trochu dříve, než je doporučená délka zveřejnění, která se odvíjí od druhu předmětu aukce a výše nejnižšího podání. U movitých věcí, u kterých je nejnižší podání do 100 000 Kč, je to 15 dní. Ve všech ostatních případech uveřejňujeme aukční vyhlášku na více než 30 dní.

5. Samotná aukce

Aukce proběhne v termínu a v čase uvedeném v aukční vyhlášce. Licitace probíhá směrem nahoru a vítězem se stává účastník s nejvyšší nabídkou. Shodné nabídky jsou vyloučené.

6. Akceptace nabídky

Navrhovatel aukce se do 3 dní od jejího ukončení vyjádří, zda výslednou nabídku akceptuje. Pokud ne, vrací se aukční jistota zpět vítězi aukce.

7. Uzavření převodní/rezervační smlouvy

Pokud navrhovatel aukce nabídku vítěze akceptuje, dochází ve lhůtě stanovené aukční vyhláškou k uzavření smlouvy. V případě nemovitých věcí a spoluvlastnických podílů na nich se jedná o rezervační smlouvu, u movitých věcí je to rovnou kupní smlouva. Aukční jistota se započítává do kupní ceny. Kupní smlouva na nemovité věci a podíly na nich se uzavírá v souladu s podmínkami rezervační smlouvy.

8. Úhrada odměny

Po doplacení kupní ceny a převodu vlastnického práva nám navrhovatel uhradí odměnu za zajištění aukce.

Kolik aukce stojí?

Aukce nemovitostí

U aukce nemovitostí je obvyklá odměna 5 % včetně DPH z výtěžku aukce. Ve výjimečných případech požadujeme úhradu organizačních nákladů (nejvýše 15 000 Kč bez DPH).

Aukce věcí movitých

U aukce movitých věcí (auta, stroje, pohledávky) je obvyklá odměna 10 % včetně DPH z výtěžku aukce a organizační náklady dražby dle povahy dražení věci např. převoz automobilu aj.

Neúspěšná aukce

V případě neúspěšné aukce si nenárokujeme žádnou odměnu, ale pouze organizační náklady aukce v domluvené výši. A to pouze v případě, že není uzavřena smlouva o opakované aukci, nebo navrhovatel odmítne uzavřít s vítězem aukce převodní smlouvu.

Chcete, abychom pro vás uspořádali dražbu?

Neváhejte a kontaktujte nás, o všechno se postaráme.