Pozemky 150 tis m2, Jiřice u Humpolce, okr. Pelhřimov

1 792 000 Kč
Výtěžek dražby
Soubor nemovitých věcí včetně faktických součástí, příslušenství, a to: Spoluvlastnický podíl ½ vzhledem k celku na pozemcích v katastrálním území Jiřice u Humpolce • Pozemek parc. č. 686 o výměře 5 456 m2 – lesní pozemek; zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, na LV č. 629, pro katastrální území Jiřice u Humpolce, obec Jiřice, okres Pelhřimov. a Spoluvlastnický podíl ¼ vzhledem k celku na pozemcích v katastrálním území Jiřice u Humpolce •¨Pozemek parc. č. 679/3 o výměře 39 m2 – trvalý travní porost; • Pozemek parc. č. 683/3 o výměře 164 m2 – trvalý travní porost; • Pozemek parc. č. 729/1 o výměře 4 112 m2 – trvalý travní porost; • Pozemek parc. č. 745/2 o výměře 106 m2 – vodní plocha; • Pozemek parc. č. 745/17 o výměře 489 m2 – vodní plocha; • Pozemek parc. č. 745/33 o výměře 4 127 m2 – trvalý travní poost; • Pozemek parc. č. 745/36 o výměře 3 018 m2 – trvalý travní porost; • Pozemek parc. č. 745/37 o výměře 2 953 m2 – trvalý travní porost; • Pozemek parc. č. 760/8 o výměře 87 269 m2 – orná půda; • Pozemek parc. č. 761/79 o výměře 41 588 m2 – orná půda; • Pozemek parc. č. 761/80 o výměře 798 m2 – orná půda; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, na LV č. 463, pro katastrální území Jiřice u Humpolce, obec Jiřice, okres Pelhřimov, (dále jen „Předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Pozemky o celkové výměře 150 119 m2 se nachází jihozápadně od obce Jiřice až po komunikaci Humpolec Želiv. Obec Jiřice o rozloze 13,56 km2 se nachází 3 km severozápadně od Humpolce v okrese Pelhřimov v Kraji Vysočina. Žije zde 935 obyvatel. V současnosti je největší obcí v okolí Humpolce a probíhá zde nejrozsáhlejší výstavba rodinných domků. Územím obce prochází dálnice D1 a silnice II/129 v úseku Křelovice - Močidla - Humpolec. Dále jsou zde silnice III. Třídy. Spoluvlastnický podíl ½ vzhledem k celku na pozemcích LV č. 629, kú Jiřice u Humpolce Podle výpisu z katastru nemovitostí se jedná o pozemkovou parcelu č. 686 o výměře 5 456 m2, která je evidována jako lesní pozemek. • 600 m2: smrk ve věku 161 let, obmýtí 110 roků • 1 056 m2: smrk ve věku 24 let, obmýtí 110 roků • 3 800 m2: • smrk ve věku 103 let, obmýtí 110 roků, zastoupení dřeviny v lesním porostu 70% • borovice ve věku 103 let, obmýtí 110 roků, zastoupení dřeviny v lesním porostu 15% • dub ve věku 103 let, obmýtí 120 roků, zastoupení dřeviny v lesním porostu 10% • osika ve věku 103 let, obmýtí 80 roků, zastoupení dřeviny v lesním porostu 5% Spoluvlastnický podíl ¼ vzhledem k celku na pozemcích LV č. 463, kú Jiřice u Humpolce • Pozemek parc. č. 679/3 o výměře 39 m2 – trvalý travní porost; • Pozemek parc. č. 683/3 o výměře 164 m2 – trvalý travní porost; • Pozemek parc. č. 729/1 o výměře 4 112 m2 – trvalý travní porost; - Parcela 729/1 je územním plánem určeno ZO plochy zeleně-ochr. a izolační – je možno zřídit zahrady buď ke stávajícím domům po obou přiléhajících stranách, nebo nově vytvořit zahrádkářskou kolonii. • Pozemek parc. č. 745/2 o výměře 106 m2 – vodní plocha – koryto vodního toku umělé; • Pozemek parc. č. 745/17 o výměře 489 m2 – vodní plocha – koryto vodního toku umělé; • Pozemek parc. č. 745/33 o výměře 4 127 m2 – trvalý travní porost; • Pozemek parc. č. 745/36 o výměře 3 018 m2 – trvalý travní porost; • Pozemek parc. č. 745/37 o výměře 2 953 m2 – trvalý travní porost; • Pozemek parc. č. 760/8 o výměře 87 269 m2 – orná půda; • Pozemek parc. č. 761/79 o výměře 41 588 m2 – orná půda; - Parcela 761/79 je z části určena k zastavení BV-bydlení venkovské. Její výměra není územním plánem určena v m2, odměřením cca 85 * 40 = 4 250 m2 • Pozemek parc. č. 761/80 o výměře 798 m2 – orná půda; - Parcela 761/80 je územním plánem určena k zastavění BV-bydlení venkovské. K pozemkům parc. č. 679/3, 683/3, 745/33, 745/37, 760/8, 761/79, 761/80 byla dne 12.6.2018 uzavřena Pachtovní smlouva s pachtýřem Zemědělské družstvo „Vysočina“ Želiv, IČO: 00112062 na dobu neurčitou se sedmiletou výpovědní lhůtou. Pachtýř je oprávněn užívat pozemky k zemědělské činnosti a výrobě – viz Pachtovní smlouva č. 9/2018. Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: Právní vady: viz LV č. 463, pro kú. Jiřice u Humpolce • Věcné břemeno uložení podzemního vedení kanalizačního potrubí, právo údržby a oprav dle ZPMZ č. 449 a ZPMZ č. 499 – bezúplatné ze dne 8.10.2010. Č.j. V-5059/2010-304 • Věcné břemeno cesty vozové – povinnost k parc. č. 679/3, parc. č. 683/3. Č.j. Z-7800138/1968-304 • Věcné břemeno udržování trativodu – povinnost k parc. č. 683/3. Č.j. Z-7800138/1968-304 • Věcné břemeno zřizování a provozování vedení inženýrské sítě, právo zřizovat a provozovat podzemní vedení komunikační sítě, provádět jeho údržbu, opravy a modernizaci, a to včetně veškerých obslužných zařízení nutných k provozu této sítě na částku pozemku dle ZPMZ č. 653-459/2016 – povinnost k parc. č. 761/79. Č.j. V-3540/2017-304 • Pachtovní smlouva ze dne 12.6.2018 uzavřená s pachtýřem Zemědělské družstvo „Vysočina“ Želiv, IČO: 00112062 k parc. č. 679/3, 683/3, 745/33, 745/37, 760/8, 761/79, 761/80. Kritéria výběru Vítěze aukce: Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky. Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 11.2.2021 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000069 / 20
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 21. 01. 2021  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Výtěžek dražby 1 792 000 Kč
Tržní cena 3 583 842 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 100 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Pozemky jsou volně přístupné. Prohlídky se neorganizují. Více informací u Organizátora aukce na tel. 257 313 330 nebo e-mailu info@drazby.cz.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
1 792 000 Kč
Výtěžek dražby
3 583 842 Kč
Tržní cena
100 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.