Opakovaná dražba rodinného domu v Proseči u Kamene, okr. Havlíčkův Brod

285 000 Kč
Výtěžek dražby
Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku (nemovitých věcí) včetně faktických součástí, příslušenství a případných přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, plynu, aj), a to: • pozemek parc.č. St. 21/3 o výměře 185 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 16 – bydlení, část obce Proseč na pozemku parc. č. St. 21/3 • pozemek parc.č. 26/2 o výměře 44 m2, ostatní plocha vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na LV č. 216, pro katastrální území Proseč u Kamene, obec Kámen, okres Havlíčkův Brod, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Vlastní rodinný dům se nachází v Proseči u Kamene a je s č.p. 16. Přilehlý pozemek p.p. č. 26/2 - ostatní plocha je přístupný z obecní komunikace. Vlastní objekt s č. p.16 nemá vstup přes pozemek p.p.č.26/2. Vstup je z pozemku St. p. č.21/2 jiného vlastníka. Zřejmě byla provedena ústní dohoda o vstupu na pozemek a do objektu. Na výpisu z KN na p. p.č. 21/2 není zapsáno žádné věcné břemeno přístupu. Katastrální území Proseč u Kamene, je malá část obce Kámen. V Proseči není žádná občanská vybavenost, žádná škola ani pošta, musí se všude dojíždět. Nejsou zde ani pracovní příležitosti. Z inženýrských sítí je RD možný připojit na veřejnou síť elektro a místní rozvod pitné vody. Vlastní RD se skládá ze dvou samostatných částí. Levá část je větší a zaujímá asi 2/3 ZP. Jedná se o zděnou – smíšené zdivo, částečně podsklepenou budovu - dvě menší místnosti, s přízemím, a neupraveným podkrovím. Skládá se z několika místností, ve kterých začala probíhat rekonstrukce. Nejsou zde žádné rozvody, podlahy, omítky, křídla dveří, pouze okna byla vyměněna za plastová, podkroví je neupravené, ve sklepě jsou holé místnosti. Pravá část je menší asi 1/3 ZP, je také zděná – smíšené zdivo, velmi neudržovaná, nepodsklepená. Zastavěná plocha celého RD je 142,50 m2. Je podstandardně vybaven a chybí zde mnoho konstrukcí. Na domě byly provedeny drobné opravy, které v současné době nemají žádný význam. Celý objekt byl špatně udržován a je starý okolo 100 let, s rokem postavení v roce 1910 až 1920. Pro stanovení účelu užití nejsou zachovány doklady o účelu, pro který byl a stavba povolena. Objekt byl a je užívaný k bydlení. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: • Zástavní právo smluvní – Hypoteční banka, a.s. • Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Kučera Radek • Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Kučerová Ludmila • Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000113 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 7. 11. 2019  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 285 000 Kč
Tržní cena 285 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 30.10.2019 od 14:00 do 14:30
2. termín 4.11.2019 od 14:00 do 14:30
Místo prohlídky je na adrese: Proseč 16, 582 82 Kámen – Proseč, GPS: 49.7347869N, 15.5213542E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3wTXy. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
285 000 Kč
Výtěžek dražby
285 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.