Opakovaná dražba pozemků 1 427 m2, Praha - Zbraslav

4 400 000 Kč
Výtěžek dražby
Nemovitá věc včetně faktických součástí, příslušenství a případných přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny), a to: • pozemek parc. č. 2412 o výměře 85 m2, ostatní plocha; • pozemek parc. č. 2413 o výměře 1 342 m2, zahrada; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha - město, na LV č. 191, pro katastrální území Zbraslav, obec Praha; (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Předmětem dražby jsou pozemky s příslušenstvím a trvalými porosty nalézající se v Praze 16 – Zbraslavi, ulici Za Dálnicí. Okolní zástavba je tvořena především rezidenční zástavbou. Vstup na pozemek je orientován k jihovýchodu. V severní části pozemku se dříve nacházela stavba rodinného domu, která byla odstraněna a zbyla pouze spodní část oceněná jako zemní sklep a žumpa. Více než 40% severní části pozemku se nalézá v ochranném pásmu nadzemního vedení VVN. Dle Územního plánu hl. m. Prahy je pozemek v území SV – všeobecná smíšená zástavba, ale limitem nové výstavby je chybějící možnost napojení na kanalizaci a nevyhovující napojení na komunikaci Strakonická. Na pozemku se nachází dřevěná obitá stavba se sedlovou střechou a podkrovím bez možnosti využití. Půdorys stavby je 20,5 m2. Zbraslav je městská čtvrť a katastrální území na jihu Prahy, bývalé město. Téměř celé území čtvrti se rozkládá mezi levým břehem Vltavy a pravým břehem Berounky, malá část však zasahuje i na pravý břeh Vltavy, kde se nachází i nádraží Praha-Zbraslav na železniční trati 210 Praha-Čerčany- Dobříš. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: • Zákaz zcizení a zatížení • Zástavní právo smluvní • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti • Podán návrh na zřízení exekutorského zástavního práva • Zahájení exekuce - Urban David • Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000091 / 20
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 9. 02. 2021  10:00
Stav Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Výtěžek dražby 4 400 000 Kč
Tržní cena 4 900 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 300 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 21.1.2021 od 9:00 do 9:30
2. termín 3.2.2021 od 9:00 do 9:30
Místo prohlídky je na adrese: Praha – Zbraslav, Za Dálnicí. Sraz zájemců o prohlídku je v 9:00 na adrese Za dálnicí č. ev. 218, 156 00Praha – Zbraslav, GPS: 49.9529489N, 14.3754814E, odkaz na mapy: https://mapy.cz/s/mojogagedo.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
4 400 000 Kč
Výtěžek dražby
4 900 000 Kč
Tržní cena
300 000 Kč
Jistina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.