Opakovaná dražba Citroënu Jumper Furgon L2H2 2.2 HDI 96 kW - odpočet DPH

90 900 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL, značky: CITROËN, obchodní označení: JUMPER 33 L2H2 2.2 HDI 130, kategorie vozidla: N1, typ: Y, varianta: YBTMF, verze: YBTMFB/EY, RZ: 2SI5619, datum 1. registrace vozidla: 25.09.2012, VIN: VF7YBTMFB12279251, zdvih. objem: 2 198 ccm, výkon: 96 kW, palivo: NM, typ motoru: 4HH, směrnice EHS/ES: 692/200BI, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: 00 BI BÍLÁ BANQUISE P0, karoserie: SKŘÍŇOVÁ, počet míst k sezení: 3, STK platná do: 25.09.2016, skutečný stav km není znám; (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Údržba automobilu omezena na běžný servis. Automobil je dlouhodobě odstaven a je patrné, že údržba byla v poslední době provozu zanedbávána. Automobil nebyl nastartován – bez funkčního akumulátoru, chybí olejová náplň motoru. Dle sdělení dlužníka má automobil najeto v rozmezí 140 000 km až 150 000 km. Technický stav jednotlivých skupin automobilu CITROËN JUMPER 33 L2H2 2.2 HDI 130 96 kW Stav automobilu odpovídá jeho stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1605/2018. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000017 / 18 - 1
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 29. 06. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 90 900 Kč
Tržní cena 139 700 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídky předmětu dražby byly stanoveny na tyto termíny:
1. termín 28.06.2018 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: sklad SSHR Bohuslavice nad Metují - sraz před parkovištěm, GPS: 50.3279653N, 16.0918228E. https://mapy.cz/s/2B8HU
Prohlídka bude provedena pověřeným pracovníkem SSHR Bohuslavice nad Metují, který může po účastnících vyžadovat průkaz prokazující totožnost. Více informací na tel 257 22 33 22.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
90 900 Kč
Výtěžek dražby
139 700 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.