Opakovaná dražba 1/2 rodinného domu Petrohrad, okr. Louny

300 000 Kč
Výtěžek dražby
Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 vzhledem k celku na nemovitých věcí včetně faktických součástí a příslušenství a přípojek inženýrských sítí, a to: • Pozemek parc. č. st. 248 o výměře 91 m2 – zastavěná plocha a nádvoří; součástí pozemku je stavba Petrohrad, č.p.193, rod. dům • Pozemek parc. č. 718/11 o výměře 455 m2 – zahrada; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec na LV č. 422 pro katastrální území Petrohrad, obec Petrohrad, okres Louny; (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Předmětem dražby je samostatně stojící rodinný dům na rovinném území o výměře 546 m2, které je mimo hlavní zástavbu obce Petrohrad. Přístup k rodinnému domu je zpevněnou veřejnou komunikací ve vlastnictví obce Petrohrad. V nedaleké vzdálenosti probíhá silnice E48 z Prahy do Karlových Varů. V okolí jsou vesměs rodinné domy, hospodářská stavení, živnostenské provozy a zdravotní zařízení - léčebna. Pozemek je napojen na obecní vodovod (ze zdravotního zařízení) a elektro. Kanalizace je řešena septikem. Příslušenství chaty tvoří 1 vedlejší stavba (dřevník), přípojky, zpevněné plochy, oplocení s vraty a vrátky, okrasné dřeviny. Vjezd k rodinnému domu (betonová panelová cesta) je na pozemku parc.č. 891/1 ve vlastnictví obce Petrohrad a v navazující části na zahradu je na pozemku parc.č. 718/8 ve vlastnictví ČR, hospodaří Státní pozemkový úřad. 1. Rodinný dům č.p. 193 v obci Petrohrad, okres Louny Samostatně stojící rodinný dům ve stavebním provedení OKÁL s podsklepením a jedním nadzemním podlažím má sedlovou střechu se skládanou plechovou krytinou. Obvodová stěna je dřevěný rám, vnitřní stěna je pobita hobrou, fasáda je pobita ochrannými lignátovými deskami. Tloušťka stěny je 22 cm. Okna jsou plastová, vstupní dveře plastové. Stropy jsou dřevěné, trámové, v místě verandy a chodby je strop betonový. Vytápění je ústředním kotlem na tuhá paliva dřevo/uhlí, je umístěn v 1.PP. Klempířské prvky jsou standardní z pozinkovaného plechu. Ohřev vody je z elektrického boileru. Hromosvod je osazen. Rodinný dům je napojen na rozvod elektro, vodovod ze zdravotnického zařízení léčebny, kanalizace je svedena do septiku (1x ročně vyváženo). Plyn není přiveden. Schodiště do 1. PP je betonové, na půdu je dřevěné. V 1. NP je obývací pokoj, 2x pokoj, kuchyně, koupelna, WC a vstup. Půda je bez obývání. Stáří objektu je dle uživatele 50 let, doklad nepředložen. Na objektu byly provedeny opravy: - výměna střešní krytiny včetně oplechování a žlabů a svodů - 15 let, - výměna oken za plastová - 10 let. Stav objektu odpovídá stáří, druhu použitých materiálů a zanedbané údržbě. Do prostoru 1. PP vniká podzemní vlhkost, ta je svedena do jímky a kalovým čerpadlem odvedena mimo objekt. Konstrukce trámového stropu je uvolněná, v místě kuchyně je prohnutá. Vzhledem k tloušťce stěny 22 cm jsou kladeny velké požadavky na vytápění. Okapový chodník kolem rodinného domu je popraskaný a rozpadlý. Celkový stav rodinného domu je k rekonstrukci. Konstrukci okálu tvoří dřevěné sloupky, které jsou oplášťovány deskami – z vnější strany azbestocementovými a z vnitřní dřevoštěpkovými. Prostor mezi deskami je vyplněn tepelnou izolací. Nevýhodou je, že z lepidla ve starých dřevoštěpkových deskách se může uvolňovat formaldehyd a vnější desky při neopatrné manipulaci mohou být zdrojem azbestového prachu, což obojí má negativní vliv na lidské zdraví. Petrohrad je vesnice s řadou turistických zajímavostí v okrese Louny, kraj Ústecký. Vesnice se nachází v nadmořské výšce 360 metrů. Obec Petrohrad je složena z obcí Petrohrad, Černčice a Bílenec. V obci je pobočka České pošty, vlaková a autobusová zastávka, mateřská a základní škola, obchod, zdravotní středisko. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: Věcné břemeno užívání dle Smlouvy o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 10.06.2010. č.j. V-1317/2010-533 Darovací smlouva se zřízením věcného břemene byla dne 10.6.2010 uzavřena formou Notářského zápisu č.j. N 65/2010, NZ 58/2010 sepsaného JUDr. Miroslavou Duchoňovou, notářkou v Podbořanech, kterou se Václav Prágr, nar. 1.9.1964 a Věra Pragrová, nar. 26.2.1979, jakožto obdarovaní spoluvlastníci nemovitého majetku • Pozemek parc. č. st. 248 o výměře 91 m2 – zastavěná plocha a nádvoří; součástí pozemku je stavba Petrohrad, č.p.193, rod. dům • Pozemek parc. č. 718/11 o výměře 455 m2 – zahrada; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec na LV č. 422 pro katastrální území Petrohrad, obec Petrohrad, okres Louny; zavázali k věcnému břemenu na uvedeném nemovitému majetku v následujícím znění: Se souhlasem obdarovaných se zřizuje pro darující manžele Václava Prágra a Kristu Prágrovou právo doživotního, bezplatného a nezkráceného užívání celých darovaných nemovitostí včetně jejich příslušenství v rozsahu, v jakém je již darující v současné době užívají, s právem volného přístupu a odstupu ke všem vyhraženým místům a místnostem, jakož i s právem přijímat návštěvy příbuzných a přátel, a to v kteroukoliv dobu. Toto právo bude váznout na darovaných nemovitostech jako věcné břemeno ve smyslu ust. § 151 n občanského zákoníků. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000085 / 20
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 17. 12. 2020  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 300 000 Kč
Tržní cena 390 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 8.12.2020 od 14:00 do 14:30
2. termín 14.12.2020 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Petrohrad č.p. 193, GPS: 50.1278972N, 13.4434508E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/bakobunuvu. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
300 000 Kč
Výtěžek dražby
390 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.