Opakovaná aukce vepřínu obec Božejovice, okr. Tábor

50 000 Kč
Výtěžek dražby
Soubor nemovitých věcí včetně příslušenství a včetně případných přípojek k inženýrským sítím a to: • zem. Stav. bez čp/če, na pozemcích parc.č. St. 181, St. 182, St. 183, St. 184 a St. 185; • jiná st. bez čp/če, na pozemcích parc.č. St. 186 a St. 187; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, na LV č. 251, pro katastrální území Božejovice, obec Jistebnice, okres Tábor, (dále jen „předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Zemědělská stavba bez č.p./č.e. je přízemní stavbou postavenou do tvaru kříže, kratší strany jsou cca uprostřed stavby dvoupodlažní. Severní strana zem. objektu je užívaná jako vepřín a je ve zhoršeném technickém stavu, v prostřední dvoupodlažní části se nachází z části obyvatelné prostory a sklady ve zhoršeném technickém stavu a dále jižní část objektu je v havarijním stavu v současném stavu neužívaný (sklady). Vstup a příjezd je po zpevněné štěrkové cestě ve vlastnictví jiných vlastníků s návazností na asfaltovou komunikaci ve vlastnictví obce. Zemědělská stavba se nachází v průmyslové zóně části obce Božejovice. Ve vzdálenosti cca 300 m od objektu se nachází zastávka ČSAD a smíšené zboží. Ostatní infrastruktura v dojezdové vzdálenosti (Jistebnice 5 km). Svislé nosné zdivo je zděné z plných cihel tl. 30 cm, krov dřevěný sedlový s krytinou eternitové šablony, klempířské prvky jsou pozinkované. Stropy jsou dřevěné. Schodiště je dřevěné. Okna jsou dřevěná zdvojená a vstupní dveře jsou dřevěné. Zem. stavba je napojená na el. síť, obecní vodovod a odpady jsou svedeny do žumpy. Součástí nemovitosti je i vedl. stavba - jiná stavba bez č.p./č.e. užívaná jako sklad v průměrném až zhoršeném technickém stavu umístěná na pozemcích jiných vlastníků bez právního přístupu a příjezdu. Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: • K nemovitosti jsou omezena vlastnická práva - viz. odd. C) výpisu z KN, LV 251. • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti • Nařízení exekuce - Horák Petr • Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Horák Petr • Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Horáková Yvona • Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají. • Dlužník pravděpodobně užívá předmět aukce společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon). Kritéria výběru vítěze aukce: Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za nabídku kupní ceny za předmět aukce, přičemž navrhovatel aukce má právo tuto nabídku odmítnout bez uvedení důvodu. Vítěz aukce bude organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda navrhovatel aukce akceptuje jeho nabídku, a to do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce akceptována, má vítěz aukce povinnost uzavřít s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne skončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky. Nedohodnou-li se navrhovatel aukce a vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 6.12.2019 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy k rukám navrhovatele aukce. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000117 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 21. 11. 2019  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 50 000 Kč
Tržní cena 200 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 10 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídky předmětu aukce nebyly stanoveny. Prohlídky je možné provádět po předchozí domluvě s dražebníkem na tel. 257 313 330 nebo e-mailu info@drazby.cz.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
50 000 Kč
Výtěžek dražby
200 000 Kč
Tržní cena
10 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.