Opakovaná aukce RD Konětopy u Pnětluk, kú Louny, 1 673 m2

523 000 Kč
Výtěžek dražby
Předmětem aukce je nemovitá věc včetně faktických součástí a příslušenství a přípojek inženýrských sítí a to: • pozemek parc. č. St. 20 o výměře 377 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 28, zp. využití rod. dům, • pozemek parc. č. St. 21 o výměře 1296 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 29, zp. využití rod. dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 377 pro katastrální území Konětopy u Pnětluk, obec Pnětluky, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj KP Louny, (dále jen „Předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Jedná se o starší bývalou hospodářskou usedlost s obytnou částí, hospodářskou části tvořenou sušárnou chmele, chlévy a stodolou, stájemi. Hospodářská část je v havarijním stavu. Nemovitost je tvořena pozemkem p.č. st. 21, jehož součásti je rodinný dům č.p. 29, pozemkem p.č. st. 20, jehož součástí je zbořeniště rodinného domu č.p. 28, na který navazuje výšková budova bývalé sušárny chmele v havarijním stavu. Na pozemku p.č. st. 21 se nachází vedlejší stavby v havarijním stavu – bývalé chlévy se zbořeništěm stodoly, bývalé stáje sloužící k chovu drůbeže, dřevěný holubník, přístřešek, dále studna hluboká 18 m, přípojka vody, přípojka kanalizace, septik, přípojka elektro, kamenné a zděné zídky podél části hranice, vstupní vrátka a vjezdová vrata. Nemovitost je, dle sdělení, užívána více než 100 let. Je delší dobu bez běžné údržby. Dům č.p. 29 je užíván k trvalému bydlení. Předmět aukce se nachází v místní části Konětopy, leží cca 3 km jihozápadně od Pnětluk. Nemovitost je situována na severní hranici centra v lokalitě větších původních hospodářských usedlostí. Je přístupná zpevněnou obecní komunikací. Pozemky jsou jihovýchodně skloněné, od ulice oplocené. Je možnost vjezdu na nádvoří. Obec Pnětluky se nachází v okrese Louny, Ústeckém kraji. Je situována cca 13 km jihozápadně od města Louny. Podle Lexikonu měst a obcí má 365 obyvatel. Je zde minimální občanská vybavenost (obecní úřad, kulturní zařízení, sportoviště). Obcí prochází komunikace nižší třídy. Je dostupná linkovými autobusy z Loun a Žatce. V obci jsou vybudované veřejné rozvody elektřiny, vody, kanalizace. Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: Faktické vady: Předmětem aukce je starší bývalá hospodářská usedlost s obytnou částí, hospodářská část v havarijním stavu je tvořena sušárnou chmele, chlévy a stodolou, stájemi. Nemovitost je tvořena pozemkem p.č. st. 21, jehož součástí je rodinný dům č.p. 29, pozemkem p.č.st. 20, jehož součástí je zbořeniště rodinného domu č.p. 28, na který na navazuje výšková budova bývalé sušárny chmele v havarijním stavu. Na pozemku p.č.st. 21 se nachází vedlejší stavby v havarijním stavu – bývalé chlévy se zbořeništěm stodoly, bývalé stále sloužící k chovu drůbeže, dřevěný holubník, přístřešek, dále studna hluboká 18m, přípojka vody, přípojka kanalizace, septik, přípojka elektro. Nemovitost je, dle sdělení, užívána více než 100 let, delší dobu bez běžné údržby. Dům č.p. 29 je užíván k trvalému bydlení. Navrhovatel odkazuje i na další vady uvedené ve znaleckém posudku č. 2447/6901/2018 soudního znalce Ing. Pavla Čoudka, Plickova 567, 149 00 Praha 11. Právní vady: viz LV č. 377, pro kú. Konětopy u Pnětluk • Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu • Zástavní právo soudcovské • Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti • Nařízení exekuce - Carvan Rudolf • Nařízení exekuce - Carvanová Miroslava • Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Carvan Rudolf • Zahájení exekuce - Carvan Rudolf • Zahájení exekuce - Carvanová Miroslava • Dlužník pravděpodobně užívá předmět aukce společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); • Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají. Kritéria výběru Vítěze aukce: Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky. Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 2.10.2020 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000044 / 20
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 10. 09. 2020  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 523 000 Kč
Tržní cena 570 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 30 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídky předmětu aukce je možné po předchozí domluvě s Organizátorem aukce na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
523 000 Kč
Výtěžek dražby
570 000 Kč
Tržní cena
30 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.