/ Veřejné dražby nedobrovolné dle zákona o veřejných dražbách /

Veřejné dražby nedobrovolné dle zákona o veřejných dražbách

Jste zástavním věřitelem a potřebujete rychle zpeněžit dlužníkův majetek? Obraťte se na nás, uspořádáme pro vás nedobrovolnou dražbu, ve které je možné bez zbytečných průtahů prodat jak nemovitosti, tak automobily, stroje a jiné zastavené věci.

Co je to veřejná nedobrovolná dražba

Nedobrovolná dražba dle zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách (ZVD) je jednou z mnoha forem prodeje majetku, např. bytů, domů, automobilů a jiných zpeněžitelných věcných práv. Navrhovatelem dražby je zástavní věřitel s vykonatelnou pohledávkou. Fakt, že se dražba řídí speciálním zákonem ZVD, poskytuje účastníkům dostatečnou jistotu, aby se jí bez obav účastnili.

Základní předpoklady pro nedobrovolnou dražbu:

 • Navrhovatelem je zástavní věřitel.
 • Existuje zástavní právo (nemovitost, zásoby, pohledávka).
 • Takto zajištěná pohledávka musí být splatná a vykonatelná (exekuční titul).
 • Dosud nebyl nařízený prodej předmětu dražby exekutorem ani s jeho vlastníkem nebylo zahájeno insolvenční řízení.

Jaké jsou výhody veřejné dražby nedobrovolné

Veřejná dražba nedobrovolná je rychlá

Levnější movité věci, tj. do 100 000 Kč lze dražit do 15 dní od uveřejnění dražební vyhlášky, ostatní věci (nemovitosti aj.) pak do 60 dní. Rychlostí překonává nedobrovolná dražba exekuční řízení o více než 120 dní. Dlužník se navíc nemůže odvolat.

Dlužník má omezené možnosti obrany proti nedobrovolné dražbě

Jediný způsob, jak nedobrovolnou dražbu pozdržet, je žaloba na nepřípustnost prodeje zástavy nebo předběžné opatření. Všechny tyto kroky vyžadují aktivní úkony dlužníka a ten je přímo odpovědný za škodu jím způsobenou neoprávněným podáním takové žaloby. Na tuto škodu lze požadovat složení zálohy do soudní úschovy.

Výtěžek dražby se rovná tržní ceně draženého majetku

Veřejné dražby se zpravidla účastní více jak 3 zájemci a minimum veřejných dražeb končí na vyvolávací ceně. Cena dosažená ve veřejné dražbě podle ZVD se z pohledu zákonů ČR chová jako tzv. zvláštní cena pro určení daně z nabytí nemovitých věcí.

Veřejná dražba dle ZVD zajišťuje přechod vlastnického práva

Přechod vlastnického práva je tzv. originální způsob nabytí vlastnictví a na vydražitele se z pohledu vlastnictví věci pohlíží jako na prvonabyvatele. To znamená, že zápisy ve veřejných rejstřících a registrech se provádí bez nutné účasti bývalého vlastníka. Stejně tak na vydražitele nepřechází žádné dluhy, např. u SVJ, pokud není v ZVD stanoveno jinak.

Rychlejší uspokojení věřitelů z výtěžku dražby

Uspokojení zástavních práv se provádí neprodleně po úhradě ceny dosažené vydražením na základě přihlášek zástavních věřitelů. Zástavní věřitelé tedy nemusí čekat několik měsíců na rozvrhové jednání, jako je to v exekučním nebo v insolvenčním řízení. Na druhou stranu ručí za případnou chybu ve svojí přihlášce, protože dražebník neposuzuje výši přihlášení pohledávky ani její oprávněnost. To je odpovědností zástavních věřitelů.

Zástavní práva zanikají společně se změnou vlastnictví

Součástí potvrzení o nabytí vlastnictví je i seznam věcných práv (zejména zástavních), která zanikla. Součástí návrhu na vklad do katastru nemovitostí je i výmaz těchto věcných práv. Vydražitel získá majetek prostý jakýchkoliv omezení a nemusí čekat několik měsíců na právní moc rozvrhového usnesení jako u exekučního řízení.

Jaké jsou nevýhody veřejné dražby nedobrovolné

Nelze ji provést po zahájení exekuce a insolvence

Nedobrovolná dražba je ideální pro vymáhání vykonatelných pohledávek zajištěných zástavním právem, kdy na dlužníka nejsou nařízené exekuce nebo insolvence. Jakmile jsou exekuce nebo insolvence zahájené, není možné nedobrovolnou dražbu nařídit, resp. provést.

Jaký majetek dražíme

Dražit lze jak nemovitosti (domy, byty, další budovy a pozemky), tak věci movité (automobily, stroje, zásoby materiálů, družstevní podíly, pohledávky, akcie atd.). Musí se však jednat pouze o věci zajištěné zástavním právem a jejich prodej nesmí být zakázán zákonem.

Pravidla nedobrovolné dražby dle zákona o veřejných dražbách

 • Dražba je veřejná - účast v ní nesmí být omezena na rámec §3 ZVD.
 • Po zahájení dražby se cena se zvyšuje formou licitace směrem nahoru a nejde snížit.
 • Dražbu řídí licitátor, který přijímá podání účastníků a také uděluje příklep.
 • Udělením příklepu licitátorem a doplacením ceny v dražbě dochází k přechodu vlastnického práva na vydražitele.
 • Provedená nedobrovolná dražba je vždy platná, pokud ji soud neprohlásí za neplatnou. Lhůta pro podání takové žaloby je jen 3 měsíce.
 • Navrhovatelem je zástavní věřitel s pravomocným exekučním titulem (vykonatelnou zajištěnou pohledávkou).
 • Zanikají veškeré přihlášené pohledávky.

Jaký je postup při nedobrovolné dražbě?

1) Uzavření smlouvy o provedení nedobrovolné dražby

Ve smlouvě je stanovena odměna dražebníka a způsob určení nejnižšího podání. Přílohou jsou: zástavní a úvěrové smlouvy, exekuční titul, doklad o splatnosti pohledávky, doklad prokazující existenci zástavy.

2) Oznámení

Neprodleně po uzavření smlouvy o provedení nedobrovolné dražby rozešleme oznámení o nedobrovolné dražbě dotčeným osobám. Toto oznámení má od doručení za následek neúčinnost všech úkonů vedoucích ke zcizení a zatížení předmětu dražby. Také začíná běžet lhůta pro podání žaloby na nepřípustnost prodeje zástavy.

3) Tržní ocenění

Následně zajistíme tržní ocenění předmětu dražby soudním znalcem.

4) Uveřejnění dražební vyhlášky

Jakmile máme znalecké ocenění, tak uveřejníme dražební vyhlášku, kterou zároveň zašleme všem dotčeným osobám. Uveřejňujeme ji na stanovených místech a po dobu určenou zákonem. Ta závisí na druhu předmětu dražby a výši nejnižšího podání. U movitých věcí s nejnižším podáním do 100 000 Kč uveřejňujeme dražební vyhlášku na 15 dní před dražbou, v ostatních případech na 60 dní.

5) Propagace nabídky

Společně s vydáním dražební vyhlášky zajistíme mediální prezentaci dražby, a to zejména v placených inzertních internetových portálech. Klademe důraz na to, aby se inzerát objevoval na předních pozicích.

6) Doložení pohledávek

Oprávnění věřitelé nám mohou přihlásit a doložit své pohledávky nejpozději 15 dní před konáním dražby. To platí i pro navrhovatele nedobrovolné dražby.

7) Provedení dražby

V den a čas uvedený v dražební vyhlášce provedeme elektronickou formou dražbu. Licitátor uděluje příklep účastníkovi s nejvyšším podáním. Pokud je nejnižší podání nad 1 mil. Kč, osvědčí průběh dražby notář.

8) Uhrazení ceny a vyplacení výtěžku dražby

Po úhradě ceny dosažené vydražením ve stanovené lhůtě přechází vlastnictví předmětu dražby na vydražitele. Pokud je cena dosažená vydražením uhrazena, vyhotovíme potvrzení o nabytí vlastnictví, kde uvedeme i zástavní práva, která zanikají. Toto potvrzení o nabytí vlastnictví předáme vydražiteli a bývalému vlastníkovi. Současně vyplatíme výtěžek dražby přihlášeným věřitelům dle pořadí jejich zástavních práv a případný zbytek výtěžku dražby vydáme bývalému vlastníkovi.

9) Předání předmětu

Ve lhůtě uvedené v dražební vyhlášce předáme spolu s bývalým vlastníkem předmět dražby vydražiteli.

Porovnání uspokojení pohledávky dle volby vykonavatele

Při vymáhání vykonatelné pohledávky je možné zvolit jeden ze tří způsobů vymáhání, a to pověření exekutora, podání insolvenčního návrhu či využití služeb dražebníka. Výhodou vymáhání pohledávky přes dražebníka je, že dlužník má méně možností dražbu oddalovat zbytečným odvoláním jako v případě nařízení exekuce. Další výhodou je možnost smluvní stanovení odměny.

Níže popsaný modelový příklad předpokládá, že je pohledávka vykonatelná (např. na základě notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti) a je zajištěná zástavním právem. Pro názornost předpokládáme i stejný výtěžek zpeněžení bez ohledu na volbu vykonavatele.

Tabulka 1: Uspokojení vymáhané pohledávky dle volby vykonavatele

Prodej přes exekutoraUspokojení v insolvenci Nedobrovolná dražba provedená dražebníkem
Zajištěná pohledávka1 500 000 Kč1 500 000 Kč1 500 000 Kč
Výtěžek z dražby1 500 000 Kč1 500 000 Kč1 500 000 Kč
Odměna vč. DPH272 250 Kč133 100 Kč110 000 Kč
Uspokojení pohledávky1 227 750 Kč1 366 900 Kč1 390 000 Kč
Poměr uspokojení81,85 %91,13 %92,67 %

Průměrná doba realizace

8 měsíců12 měsíců3 měsíce

Z tabulky je patrné, že v případě volby vymáhání pohledávky přes dražebníka je díky smluvní odměně vyšší uspokojení zajištěné pohledávky i rychlost jejího vymožení. Současně je vždy možné přejít k jinému způsobu vymáhání, například k podání insolvenčního návrhu.

Máte zájem o uspořádání nedobrovolné dražby?

Kontaktujte nás. Konkrétní situaci rádi posoudíme a zašleme vám nabídku s návrhem řešení.