Korby pro malé nákladní automobily a zemědělské vozy, 200 x 300 cm, 200 x 320 cm, 200 x 275 cm

31 000 Kč
Výtěžek dražby
Korby pro malé nákladní automobily a zemědělské vozy, rozměry: 200 x 300 cm počet 3 ks, 200 x 320 cm počet 5 ks, 200 x 275 cm počet 1 ks. Popis stavu předmětu dražby: Jedná se o zakázkový výrobek korb pro malé nákladní automobily nebo zemědělské vozy o rozměrech 200 x 300 cm 3 ks, 200 x 320 cm 5 ks, 200 x 275 cm 1 ks. Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovali jeho hodnotu. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000074 / 16
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 30. 11. 2016  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 31 000 Kč
Tržní cena 180 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 21.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod
2. termín 25.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod
3. termín 30.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod
Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kde se předmět dražby nachází, tedy na adrese: výrobní areál BIZEMA s.r.o.
Strážnická 3976, 276 01 Mělník, kontaktní osoba p. Pekař, tel: 602 213 442, 315 650 515.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
31 000 Kč
Výtěžek dražby
180 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.