Dražba zemědělské usedlosti 2 335 m2, Bohušov, okr. Bruntál

1 000 000 Kč
Výtěžek dražby
Soubor nemovitých věcí včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (elektřiny), a to: • Pozemek parc. č. St. 101/1 o výměře 1 382 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Bohušov, č.p. 97, rod. dům • Pozemek parc. č. 159/1 o výměře 833 m2 - zahrada; • Pozemek parc. č. 159/4 o výměře 120 m2 - zahrada; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, na LV č. 34, pro katastrální území Bohušov, obec Bohušov, okres Bruntál; (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Předmětem dražby je pozemek tvaru nepravidelného obdélníku o celkové výměře 2 335 m2 se zastavěnou plochou a nádvořím o výměře 1 382 m2 a zahrady o výměře 953 m2, jehož součástí je samostatně stojící bývalá zemědělská usedlost ve tvaru velkého písmene L. V průčelí se nachází obytná část, na ni kolmo pak navazuje zemědělská část. Obytná část je částečně podsklepena, přízemní, bez obytného podkroví. V místě je možnost napojení na veřejné rozvody inženýrských sítí pouze na elektrickou energii. Zdrojem pitné vody je vlastní studna situována ve sklepě. Odpadní vody jsou odváděny do žumpy. Oceňovaná nemovitost se nachází jižně od centrální části obce. Je přístupná z místní komunikace se zpevněným asfaltovým povrchem. Z občanské vybavenosti je v obci restaurace, mateřská škola, pošta, kulturní a sportovní zařízení, hasiči, čerpací stanice PHM, hřbitov, obecní úřad a informační centrum. 1. Rodinný dům č.p. 97 Prvé nadzemní podlaží. Do obytné části se vchází z průčelí po betonovém předloženém schodišti o sedmi stupních. Při vstupu se vejde do předsíně s klenbovým stropem, betonovou podlahou, radiátorem ÚT. Z předsíně se vejde do technické místnosti, kde je situován kotel ústředního vytápění na tuhá paliva, elektrický bojler na ohřev teplé užitkové vody. Podlaha je betonová, stropy klenbové. Z této místnosti je vstup do podkroví s dřevěným schodištěm s podstupnicemi. Tato místnost je provozně propojena s chodbou, z které je vstup do dvorní části, dále do koupelny společné se splachovacím WC, umyvadlem, masážním sprchovacím koutem (instalovaným cca před půl rokem), keramickou dlažbou a keramickým obkladem stěn. Z chodby vlevo je vstup do podzemního podlaží. Z chodby je pak vstup do třech obytných místností vzájemně propojených, v jedné obytné místnosti je klenbový strop v ostatních strop vodorovný. Podlahy jsou betonové, okna ven a dovnitř otevíravá. Z technické místnosti vpravo se chodbou vchází do kuchyně s rozvodem teplé a studené vody, elektrickým sporákem, kuchyňskou linkou s částečným keramickým obkladem. Podlaha z dřevotřísky. Z kuchyně je vstup do rozestavěné koupelny společné se splachovacím WC, umyvadlem, zapuštěnou vanou. Strop je klenbový, podlaha betonová, u vany proveden částečně keramický obklad. Z kuchyně je dále vstup do obytné místnosti. Z chodbičky vpravo je situovaná komora. Z chodbičky přímo se vchází do zemědělské části. Podzemní podlaží se sestává z betonového schodiště, chodbičky a menší sklepní místnosti s klenbovým stropem, betonovou podlahou. Ve sklepní místnosti je situovaná kopaná studna, kruhová z pálených cihel, hloubky 3,80 m. Je zde umístěno zánovní čerpadlo. Zastřešení s půdní nadezdívkou 135 cm, valbovou střechou s dřevěným vázaným krovem a bedněním. Ve štítové části je nebytový prostor se dvěma okny tvořící jednu místnost. Rodinný dům se sestává v I. PP z jedné sklepní místnosti se schodištěm a chodbičkou. V I. NP je situováno zádveří, technická místnost, chodby, kuchyně, čtyři obytné místnosti, dvě koupelny společné s WC a komora. Půda s půdní nadezdívkou valbovou střechou. V minulosti byla v podkroví místnost, která svým stavebně technickým stavem nemůže být užívána. 2. Zemědělská část Z obytné části se vchází do zemědělské části, která v minulosti sloužila pro chov domácího hospodářského zvířectva, dnes částečně užívána pro chov slepic a skladování. Jde o nepodsklepený, přízemní objekt obdélníkového půdorysu s půdním prostorem s půdní nadezdívkou a sedlovou střechou s dřevěným vázaným krovem, bedněním s živičnou krytinou. Obvodové zdivo je cihelné vyzdívané na tl. 45 cm, podlaha cihelná, okna částečně dřevěná, jednoduchá, částečně luxféry, vnitřní omítky vápenné, venkovní vápenocementové, poškozené. Do bývalé stáje je přívod vody a elektrické energie. Při vstupu z obytné části se vejde do bývalé stáje s funkčními betonovými krmnými žlaby. Ze stáje je vstup do chodby, z které je vlevo vstup do místnosti pro chov slepic, v minulosti sloužila pro chov prasat a pro tento účel je stavebně přizpůsobena. Z chodby přímo je vstup do místnosti charakteru stodoly. Z ní vede dřevěné schodiště bez podstupnic do půdního prostoru určeného pro skladování sena. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: Viz LV č. 34, kú Bohušov: • V katastrálním území aktuálně probíhá vyložení obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí. Pro list vlastnictví je možné zobrazit srovnávací sestavení parcel a jeho prostřednictvím i budoucí stav katastrální mapy. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000049 / 20
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 5. 11. 2020  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 1 000 000 Kč
Tržní cena 800 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 60 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 21.10.2020 od 15:00 do 15:30
2. termín 2.11.2020 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Bohušov čp. 97, GPS: 50.2416011N, 17.7122847E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/nadoposefo
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
1 000 000 Kč
Výtěžek dražby
800 000 Kč
Tržní cena
60 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.