Dražba stavebního pozemku v Kersku, ul. Alej, 3 745 m2

6 417 007 Kč
Výtěžek dražby
Nemovitá věc včetně faktických součástí, příslušenství, a to: • pozemek parc. č. 907/1 o výměře 3 745 m2, lesní pozemek; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský Kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na LV č. 283, pro katastrální území Hradišťko u Sadské, okres Nymburk; (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Pozemek parc.č. 907/1 vč. příslušenství o výměře 3 745 m2, lesní pozemek, se nachází v jižní části obce Hradištko, v části Kersko, v ulici Alej č. 4, s přístupem z této ulice (pozemky parc. č. 917 a č. 918), které jsou ve vlastnictví České republiky. Pozemek je rovinný. Příslušenství tvoří část lesního porostu, vzrostlé duby, několik bříz a částečně mladé borovice. Pozemek není oplocený a dle informací poskytnutých starostou obce jsou i bez inženýrských sítí. Elektřina je dle zjištění vedena v komunikaci, vodovod se nachází v ulici Betonka, případně je nutné řešit zásobování vodou studnou. V tomto místě není veřejná kanalizace. Plyn není do obce zaveden. Dle územního plánu obce Hradištko se pozemek nachází na ploše funkčního využití ploch Brd - bydlení rodinné domy. Funkční celek D - Severní Kersko. Stav pozemku odpovídá způsobu využití. Regulační podmínky: Platí společné regulační podmínky pro výstavbu na pozemcích ve funkčních celcích D, E, F. Přípustné využití území: Výstavba rodinných domu pro trvalé bydlení, výstavba rekreačních chat, drobných staveb s doplňkovou funkcí pro rodinné domy a rekreační chaty. Podmínečně přípustné využití území: Nerušící služby Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: • Zástavní právo smluvní ve výši 15 000 000,00 Kč pro JUDr. Jaroslava Žáková, nar. 2.12.1963 na základě smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 23.10.2020. Zapsáno v KN pod V-3426/2002-208; • Zástavní právo smluvní ve výši 55 000,00 EUR pro Dietle Hans Rudi, bytem Rohrdorfer Str. 17, Stadtteil Oberschwandorf, Haiterbach, Německo (id. 1/2) a Mayer Bernhard Adolf Gerhard, bytem Weinbergstrasse 46, Bergrheinfeld, GT, Garstadt, Německo (id. 1/2), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 20.11.2009. Zapsáno v KN pod V-715/2010-208; • Nařízení exekuce JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, na základě Usnesení soudu o nařízení exekuce 20 EXE-546/2010 55 a OSP2 ze dne 26.11.2010; uloženo na prac. Praha. Zapsáno v KN pod Z-30518/2011-101; Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000043 / 21
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 17. 06. 2021  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 6 417 007 Kč
Tržní cena 3 820 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 100 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 27.5.2021 od 10:00 do 10:30
2. termín 8.6.2021 od 10:00 do 10:30
3. termín 15.6.2021 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Hradištko, Alej č. 4, GPS: 50.1416097N, 14.9081825E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/cojafazamo
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
6 417 007 Kč
Výtěžek dražby
3 820 000 Kč
Tržní cena
100 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.