Dražba stavebního pozemku 986 m2 v Průhonicích, Praha - západ

16 450 000 Kč
Výtěžek dražby
Nemovitá věc včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, plynu, kanalizace, aj), a to: • pozemek parc.č. 683/14 o výměře 986 m2, zahrada; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský Kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, na LV č. 971, pro katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha – západ; (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Pozemek parc. č. 683/14 vč. příslušenství o výměře 986 m2, který se nachází v jihovýchodní části obce Průhonice, v ulici Bohumila Kavky, s přístupem z této ulice. Pozemek je rovinný, příslušenství tvoří přípojky inženýrských sítí, pilířek elektro a s HUP, náletové dřeviny a několik trvalých porostů. Vodovod a kanalizace jsou vyvedeny na pozemek a zaslepeny. Plyn a elektřina jsou zavedeny do rysky umístěné ve východním rohu pozemku. Pozemek není oplocený, na pozemku se nachází mnoho náletových dřevin bez údržby. Dále jsou na pozemku 2 větší listnaté stromy, jeden ovocný stromek a několik okrasných listnatých keřů. Tyto porosty jsou také delší dobu bez údržby, značně zanedbané. Stav pozemku odpovídá jeho stávajícímu využití. Dle územního plánu obce Průhonice se pozemek nachází na ploše funkčního využití ploch BI-4 - bydlení (§4) v rodinných domech městské a příměstské. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: • Zástavní právo smluvní ve výši 75 000 000,00 RUB pro Alexej Solodovnikov, nar. 26.9.1959 na základě smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 21.11.2009. Zapsáno v KN po V-1180/2010-210 Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000042 / 21
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 17. 06. 2021  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 16 450 000 Kč
Tržní cena 11 100 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 300 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 2.6.2021 od 9:00 do 9:30
2. termín 9.6.2021 od 9:00 do 9:30
3. termín 14.6.2021 od 9:00 do 9:30
Místo prohlídky je na adrese: Bohumila Kavky, Průhonice, GPS: 49.9993481N, 14.5660600E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/bamenemoru
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
16 450 000 Kč
Výtěžek dražby
11 100 000 Kč
Tržní cena
300 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.