Dražba stavebních pozemků o výměře 6 025 m2 v zemědělském areálu, kú. Stará Ves u Přerova

1 450 000 Kč
Výtěžek dražby
- pozemek parc. č. 604/4 o výměře 351 m2, zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek parc. č. 605/2 o výměře 5 674 m2, jiná plocha; vše zapsáno na LV č. 878 pro k.ú. Stará Ves u Přerova, obec Stará Ves, okres Přerov, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Předmětné pozemky p.č. 604/4 a p.č. 605/2 se nacházejí v katastrálním území Stará Ves u Přerova, obec Stará Ves, na jižním okraji zastavěného a zastavitelného území obce v prostoru jižní části areálu bývalého zemědělského družstva, které nadále slouží k zemědělským účelům. Přístup z veřejných komunikací k nemovitostem je realizován ze severní strany ze zpevněných komunikací areálu družstva na pozemku p.č. 605/1 a p.č. 1365 ve vlastnictví soukromého vlastníka Zanáška Jiří, Stará Ves č.p. 64, 750 02 Stará Ves a navazující na zpevněnou asfaltovou komunikaci ve směru z obce na pozemku p.č. 1336 ve vlastnictví obce Stará Ves – přístup z veřejných komunikací tedy není plně zajištěn. V areálu se nachází některé vedení inženýrských sítí obce: elektřina a vodovod. Skutečný stav vlastnictví odpovídá právnímu stavu vedenému v katastru nemovitostí. Součásti pozemku p.č. 605/2 tvoří stavby asfaltových zpevněných ploch na převážné části výměry pozemků, oplocení ve velmi špatném technickém stavu (částečně chybějící) a dřevěné přístřešky pro ustájení krav. Stavba betonového hnojiště (silážní žlaby v severozápadní části areálu jsou ve vlastnictví společnosti SALIX MORAVA a.s. IČO: 25380893 a nejsou předmětem dražby. Stavba kravína nacházejícího se na pozemku p.č. 604/4 není součástí pozemku, jelikož stavba je ve vlastnictví soukromého vlastníka Zanáška Jiří, Stará Ves č.p. 64, 750 02 Stará Ves a nejsou předmětem dražby. Podél jižního a východního okraje pozemku p.č. 605/2 se nacházejí neudržované trvalé porosty náletového charakteru. Pozemky jsou v současné době užívány převážně ke skladování zemědělské produkce a živočišné zemědělské činnosti. Pozemky jsou dle územního plánu obce vedeny ve stávající ploše funkčním využití ve stavové ploše VZ – plochy výroby a skladování – zemědělská výroba. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprava a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000011 / 18
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 19. 03. 2019  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 1 450 000 Kč
Tržní cena 994 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 26.2.2019 od 9:00 do 9:30
2. termín 4.3.2019 od 9:00 do 9:30
Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Místo prohlídky je před areálem zemědělského družstva, kde se předmět dražby nachází, GPS: 49.3747161N, 17.4863456E, odkaz na mapy.cz:
https://mapy.cz/s/3c9Ka.
Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
1 450 000 Kč
Výtěžek dražby
994 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.