Dražba RD se zahradou v centru Jablonného nad Orlicí

917 090 Kč
Výtěžek dražby
- pozemek parcelní číslo st. 73, evidovaná výměra 322 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří; součástí pozemku je stavba číslo popisné 46, rodinný dům, Jablonné nad Orlicí, č.p. 46, stavba stojí na pozemku p.č.: st. 73, způsob ochrany ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně; - pozemek parcelní číslo 93/2, evidovaná výměra 249 m2, druh pozemku zahrada, způsob ochrany ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně, zemědělský půdní fond vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 269, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro obec Jablonné nad Orlicí, katastrální území Jablonné nad Orlicí, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Jedná se o volně stojící rodinný dům z roku 1865.. Dům má jedno nadzemní podlaží a částečné podkroví. Dispozice přízemí: chodba, kuchyň, obývací pokoj, dva pokoje, koupelna s WC, kotelna, komora a schodiště. Dispozice podkroví: pokoj pro letní pobyt, zbylou část půdního prostoru tvoří půda. Dům je zděný ze smíšeného zdiva. Obvodové zdivo je zčásti prostoupeno zemní vlhkostí. V roce 2009 byla provedena výměna střešní krytiny. Část vnitřních a vnějších omítek, oken, elektroinstalace a klempířských konstrukcí je nadměrně opotřebena. Dále na pozemku parcelní číslo st. 73 se nachází samostatný hospodářský objekt postavený ve dvorním traktu. Budova má jedno nadzemní podlaží, které je užívané ke skladování. Objekt je zděný. Sedlový krov a střešní krytina jsou opotřebeny. Předmět dražby disponuje: přípojkou vody, přípojkou kanalizace, pilířem hlavního uzávěru plynu, zpevněnou plochou z betonu, zpevněnou plochou z lomového kamene, zpevněnou plochou z cihelné dlažby, venkovním schodištěm, plotem a plotovými vrátky. Omezení váznoucí na předmětu dražby: - zástavní právo smluvní, zástavní práva exekutorská, exekuční příkazy k prodeji nemovitosti, zahájení exekuce, rozhodnutí o úpadku - věcné břemeno převzaté z pozemkové knihy - Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); - Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000056 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 18. 07. 2017  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 917 090 Kč
Tržní cena 600 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 50 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 26. 6. 2017 od 17:00 do 17:30
2. termín 28. 6. 2017 od 17:00 do 17:30
3. termín 10. 7. 2017 od 17:00 do 17:30
4. termín 12. 7. 2017 od 17:00 do 17:30
Místo prohlídky je na adrese: Potoční 46, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
917 090 Kč
Výtěžek dražby
600 000 Kč
Tržní cena
50 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.