Dražba RD se zahradou s ovocnými stromy, Habří, okr. České Budějovice

1 030 000 Kč
Výtěžek dražby
- pozemek parcelní číslo st. 2, evidovaná výměra 202 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří; součástí pozemku je stavba č.p. 30, způsob využití pro bydlení, obec Habří; stavba stojí na pozemku p.č.: st. 2 - pozemek parcelní číslo 34/1, evidovaná výměra 232 m2 - zahrada, způsob ochrany - zemědělský půdní fond; vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 139 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, katastrální území Habří u Lipí, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Jedná se o samostatný zděný rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a zahradou s několika ovocnými stromy a okrasnými keři. V domě se nachází jedna bytová jednotka. Dům má betonové podlahy, vnitřní štukové omítky, původní dřevěná okna a dveře, WC a koupelna. Předmět dražby je napojen přípojkami na obecní vodovod a rozvod elektrického proudu, vytápění ústřední s kotlem na pevná paliva a radiátory. Rodinný dům je v důsledku zátop v letech 2009, 2015 a 2016 ve zhoršeném stavebně technickém stavu – statické poruchy na obvodových zdech, příčkách, poškození základů, podlah, vnitřního vybavení, rozšíření vlhkosti, resp. plísně, vše uvedeno dle dostupných informací ze znaleckého posudku č. 13/2017. Omezení váznoucí na předmětu dražby: - zástavní práva smluvní, exekutorská, nařízení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zahájení exekuce - Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); - Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000063 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 27. 07. 2017  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončené - zmařená dražba
Výtěžek dražby 1 030 000 Kč
Tržní cena 160 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 30 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 18. 7. 2017 od 11:00 do 12:00
2. termín 25. 7. 2017 od 9:00 do 10:00
Místo prohlídky je na adrese: Habří 30, 373 84 Habří. Více informací na tel 257 22 33 22.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude
prohlídka provedena v rámci možností.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
1 030 000 Kč
Výtěžek dražby
160 000 Kč
Tržní cena
30 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.