Dražba RD (340 m2) s vybavenou restaurací a ubytováním na Nové Živohošti

9 500 000 Kč
Výtěžek dražby
Soubor nemovitých věcí včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, plynu, kanalizace, aj), a to: • Pozemek parc. č. St. 559 o výměře 121 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Živohošť, č.p. 13, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 559; • Pozemek parc. č. 1698/24 o výměře 611 m2 – ostatní plocha; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, na LV č. 346, pro katastrální území Živohošť, obec Křečovice, okres Benešov, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Jedná se o samostatně stojící rodinný dům č.p. 13 s užitnou plochou 340 m2, příslušenstvím se zastřešenou terasou, vybavenou restaurací, objekty pro ubytování a zahradou. Vše na vlastních pozemcích o celkové výměře 732 m2. Příslušenství tvoří přípojky inženýrských sítí vodovod, kanalizace do jímky, elektro, vrtaná studna, oplocení, vrata, vrátka, zpevněné plochy. Dům je podsklepený, se 2 NP. a obytným podkrovím. Postaven byl v roce 1999 a před dokončením byl stavebně upraven, kdy 1.NP bylo přestavěno na restauraci s kuchyní a sociálním zařízením. V roce 2022 byla provedena výstavba terasy se zastřešením. V roce 2014 byly vybudovány objekty pro ubytování. Dům je napojen na obecní vodovod, kanalizaci do jímky a elektro. Parkování na vlastním pozemku nebo v garáži. Dopravní dostupnost je zajištěna autobusy. Dům se nachází v místní části Nová Živohošť obce Křečovice. Jedná se o rekreační oblast na pravém břehu Slapského jezera. Obec Křečovice leží přibližně 20 km JZ směrem od okresního města Benešov. Provedení konstrukčních prvků stavby a příslušenství: Základy betonové s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce zděné, střecha sedlová, krov dřevěný vázaný, střešní krytina skládaná, betonové tašky, bleskosvod osazen. Klempířské prvky měděné, vnitřní omítky hladké štukové, vnější fasáda vápenná hladká, na jedné štítové zdi chybí. Okna dřevěná zdvojená, dveře dýhované v ocelových zárubních. Povrchy podlah plovoucí a keramická dlažba. Vytápění v restauraci krbová kamna, v obytné části krbová kamna, v podkroví el. přímotopy, pro ohřev TUV el. bojlery. Objekt pro ubytování I: Jedná se o unimo buňky s kovovou kostrou, střešní krytina plechová, okapy plastové. Objekt je položený na zpevněné ploše ze zámkové dlažby. Obvodové stěny dřevěné ze štěpky, vnitřní příčky ze sádrokartonu. Podlaha PVC nebo keramická dlažba. Dveře náplňové v ocelových zárubních, okna plastová. Vytápění lokální el. přímotopy. V objektu jsou 3 pokoje po 2 lůžkách, společná kuchyně, společná koupelna s WC a úklidová místnost. Užitná plocha cca. 44 m2. Objekt pro ubytování II: Jedná se o dřevostavbu, základy betonové pasy, střecha sedlová, střešní krytina betonové tašky, bleskosvod není osazen. Klempířské prvky nejsou, okna plastová, dveře náplňové v ocelových zárubních, podlaha dřevěná s PVC, v koupelně keramická dlažba. Dispozice: pokoj 4 lůžka, koupelna s WC. Užitná plocha cca. 15 m2. Objekt pro ubytování III: Jedná se původně o unimo buňky s kovovou kostrou, střešní krytina živičná překrytá vodě odolnými deskami. Objekt je položený na zpevněné ploše ze zámkové dlažby. Obvodové stěny dřevěné, vnitřní příčky ze sádrokartonu. Podlaha PVC, dveře náplňové v ocelových zárubních, okna plastová. Vytápění lokální el. přímotopy. V objektu jsou 2 pokoje po 2 lůžkách. Společná kuchyně a společná koupelna je v protějším objektu pro ubytování I. Užitná plocha cca. 12,35 m2. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000019 / 22
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 23. 06. 2022  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Výtěžek dražby 9 500 000 Kč
Tržní cena 12 650 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 350 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 15.6.2022 od 11:00 do 11:30
2. termín 20.6.2022 od 11:00 do 11:30
Místo prohlídky je na adrese: Živohošť č.p. 13, 257 56 Křečovice - Živohošť, GPS: 49.7503706N, 14.4164617E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/relakufehe.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
9 500 000 Kč
Výtěžek dražby
12 650 000 Kč
Tržní cena
350 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.