Dražba pozemku v Nuslích

230 769 Kč
Výtěžek dražby
Předmětem dražby je nemovitá věc, a to pozemek parc.č. 461/1 o výměře 182 m2, zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha – město na LV č. 965 pro katastrální území Nusle, obec Praha, (dále jen „Nemovitosti“ a „Předmět dražby“). Popis předmětu dražby: Pozemek 461/1 je neupravený a nemá žádné příslušenství. Na pozemku se nachází vzrostlá třešeň a náletové porosty, dále je na pozemku sušák na prádlo, klepač na koberce a část oplocení. Příjezd a přístup k předmětnému pozemku je po zpevněné komunikaci ulice K Podjezdu a dále přes chodbu domu č.p. 1445, který je ve vlastnictví jiných vlastníků. Jiný přístup k pozemku není. Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží Na předmětu dražby neváznou žádná práva, závazky a omezení. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Zjištěná cena: Cena Předmětu dražby byla zjištěna znaleckým posudkem soudního znalce Jana Kuglera, s místem podnikání Na Ostrohu 2414/34, 160 00 Praha 6, ze dne 1.10.2015, číslo posudku 3380-24/2015, a to v částce v místě a čase obvyklé ve výši 1 228 640 Kč.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000014 / 15
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 10. 11. 2015  9:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 230 769 Kč
Tržní cena 1 228 640 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 50 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne 13.10.2015 od 17:00 do 17:30 hod.
2. termín dne 23.10.2015 od 17:00 do 17:30 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kde se předmět dražby nachází na adrese: K Podjezdu 1445, Praha 4, Nusle.
Kontaktní osoba Ondřej Velemínský, tel: 723 200 200.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
230 769 Kč
Výtěžek dražby
1 228 640 Kč
Tržní cena
50 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.