Dražba pozemků o celkové výměře 36 399 m2, Lindava, Česká Lípa

315 500 Kč
Výtěžek dražby
• pozemek parc. č. 668/3 o výměře 161 m2 - ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda; • pozemek parc. č. 681/2 o výměře 5 517 m2 - ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda; • pozemek parc. č. 960/4 o výměře 4 425 m2 - ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda; • pozemek parc. č. 1025/1 o výměře 3 305 m2 - ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda; • pozemek parc. č. 1181/3 o výměře 3 726 m2 - ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda; • pozemek parc. č. 1260/3 o výměře 5 871 m2 - ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda; • pozemek parc. č. 1315/4 o výměře 6 623 m2 - ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda; • pozemek parc. č. 1800/2 o výměře 6 498 m2 - ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda; • pozemek parc. č. 2477 o výměře 273 m2 - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha; vše zapsáno na LV č. 378 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, pro obec Cvikov, Kat. území Lindava, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Jedná se o zemědělské pozemky, které jsou v naprosté většině (dle výpisů z KN) vedeny jako neplodná půda. v k.ú. Lindava. Některé pozemky jsou využívány jako trvalý travní porost, mnohé pozemky jsou zarostlé náletovými křovinami či stromy. Pozemky se nacházejí buď v souvislých skupinách nebo i samostatně. Omezení váznoucí na předmětu dražby: • zástavní právo exekutorské, zástavní právo soudcovské, zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, nařízení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zahájení exekuce • Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000006 / 18
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 12. 03. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 315 500 Kč
Tržní cena 473 187 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 30 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 28.02.2018 od 14:00 do 14:30
2. termín 07.03.2018 od 14:00 do 14:30
Místo prohlídky je na adrese: na protější straně Lindava 52, 471 58 Cvikov - Lindava, GPS: 50.7597128N, 14.6589169E.
Více informací na tel 257 22 33 22.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
315 500 Kč
Výtěžek dražby
473 187 Kč
Tržní cena
30 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.