Dražba pozemků 3 tis m2, Modlany, Rtyně nad Bílinou, okr. Teplice

263 000 Kč
Výtěžek dražby
Soubor nemovitého majetku včetně faktických součástí, příslušenství, a to: • Pozemek parc. č. 438/2 o výměře 2 161 m2 – ostatní plocha; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na LV č. 389, pro katastrální území Věšťany, obec Modlany, okres Teplice; a • Pozemek parc. č. 78/2 o výměře 840 m2 – trvalý travní porost; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na LV č. 17, pro katastrální území Rtyně nad Bílinou, obec Rtyně nad Bílinou, okres Teplice; (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Pozemek parc.č. 438/2 v k.ú. Věšťany Pozemek parc.č. 438/2 v k.ú. Věšťany je umístěn mezi pozemky k zemědělskému využití. Je porostlý náletovými křovinami. V současné době je bez hospodářského využití. Věšťany je vesnice, část obce Modlany v okrese Teplice. Nachází se asi 1,5 km na jih od Modlan. V roce 2009 zde bylo evidováno 62 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 191 obyvatel. Věšťany je také název katastrálního území o rozloze 2,13 km2. Pozemek 78/2 v k.ú. Rtyně nad Bílinou Pozemek 78/2 v k.ú. Rtyně nad Bílinou je umístěn v severozápadní části nad obcí Rtyně nad Bílinou. Přístup je po zpevněné komunikaci. Dle platného územního plánu obce Rtyně nad Bílinou je umístěn v lokalitě „plochy zemědělské". Obec Rtyně nad Bílinou se nachází v okrese Teplice v Ústeckém kraji. Žije v ní 785 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1333. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: Pozemek parc. č. 438/2, kú Věšťany • Prohlášení konkursu podle zákona o konkursu a vyrovnání - Zemědělské družstvo Žalany • Změna výměr obnovou operátu Pozemek 78/2, kú Rtyně • Zapsáno do soupisu konkursní podstaty Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách a zákona č. 328/1991 Sb. Zákona o konkurzu a vyrovnání s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000094 / 20
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 22. 04. 2021  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 263 000 Kč
Tržní cena 37 814 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 19.4.2021 od 10:30 do 11:00
2. termín 20.4.2021 od 10:30 do 11:00
Místo prohlídky je na adrese: Rtyně nad Bílinou ev. č. 37, 417 62 Rtyně nad Bílinou, GPS: 50.6058428N, 13.9039458E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/cupurekoje
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Pokud vlastník nebo osoba s dispozičním oprávněním neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
263 000 Kč
Výtěžek dražby
37 814 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.