Dražba pozemků 11 863 m2, Modlany, okr. Teplice

386 300 Kč
Výtěžek dražby
soubor nemovitého majetku včetně faktických součástí, příslušenství, a to: • Pozemek parc. č. 207 o výměře 2 163 m2 – ostatní plocha; • Pozemek parc. č. 223 o výměře 9 700 m2 – lesní pozemek; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na LV č. 351, pro katastrální území Žichlice u Modlan, obec Modlany, okres Teplice; (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Pozemek parc.č. 207 je sklonitý, mezi polem a zpevněnou komunikací. Je porostlý náletovými křovinami. Pozemek parc.č. 223 je lesní pozemek, vhodného geometrického tvaru, je porostlý břízami a modříny. Je přístupný zpevněnou komunikací. Suché je malá vesnice, část obce Modlany v okrese Teplice. Nachází se asi 3 km na jihovýchod od Modlan. V roce 2009 zde bylo evidováno 34 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 96 obyvatel. Suché je také název katastrálního území o rozloze 1,47 km2. Suché leží i v katastrálním území Žichlice u Modlan o rozloze 1,59 km2. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: • Věcné břemeno zřízení a provozování kabelového vedení nízkého napětí a vodovodního potrubí, č.j. V-3260/2017-509 • Prohlášení konkursu podle zákona o konkursu a vyrovnání - Zemědělské družstvo Žalany Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách a zákona č. 328/1991 Sb. Zákona o konkurzu a vyrovnání s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000095 / 20
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 22. 04. 2021  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 386 300 Kč
Tržní cena 183 319 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 19.4.2021 od 10:30 do 11:00
2. termín 20.4.2021 od 10:30 do 11:00
Místo prohlídky je na adrese: Suché, Modlany, GPS: 50.6324717N, 13.9166269E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/menejocofa.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
386 300 Kč
Výtěžek dražby
183 319 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.