Dražba požárního žebříku IFA W50L/DL30

128 000 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý SPECIÁLNÍ ŽEBŘÍKOVÝ AUTOMOBIL, značky: IFA, typ: W50L/DL 30B, RZ: A0 66 - 59, datum 1. registrace vozidla: 30.9.1986, výrobní číslo: 15260 / 1986, zdvih. objem: 6 560 ccm, výkon: 92 kW, palivo: NM, typ motoru: 4VD 14,5/12-1 SRW, výrobní číslo / rok výroby: 19364/1986, počet náprav - z toho hnaných: 2-1 ZADNÍ, převodovka: MAN, barva: ČERVENÁ, karoserie: VÝSUVNÝ ŽEBŘÍK 30 M, výrobní číslo / rok výroby: 8615228/1986, počet míst k sezení: 6, STK platná do: 22.4.2022, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 18 566 km, skutečný stav km není znám; (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Požární automobilový žebřík je speciální automobil, který je určen k rychlému zásahu požárních jednotek ve vyšších podlažích budov a podobných objektech. Slouží jak pro výstup hasičů, tak pro dopravu hasiva, evakuaci ohrožených nebo zraněných osob. Automobilový žebřík AZ 30 byl dovážen z bývalého NDR, kde byl označen DL 30. AZ 30 tvoří podvozek IFA W 50 L, šestimístná kabina posádky, čtyřdílná výsuvná žebříková sada, ovládaná hydraulicky, čtyři podpěry a ukládací prostor pro příslušenství. Technické údaje: Motor: vznětový, čtyřdobý, řadový, kapalinou chlazený čtyřválec 6 560 ccm Max. kroutící moment: 422 Nmm /1350 ot/min Palivová nádrž: 100 l Převodovka: 5-ti rychlostní se zpátečkou a synchronizací 2. až 5. stupně Max. rychlost: 70 km/h Rozměry (d x š x v): 8.900 x 2.500 x 3.200 mm Celková hmotnost: 9 800 kg Žebřík: Dostupná výška: 30 m Boční vyložení:12 m Max. zatížení při úplném vyložení: 170 kg Nástavba: K ovládání pohybu žebříku slouží hydraulická soustava, zdrojem energie je motor vozidla. Ten předává kroutící moment třem zubovým čerpadlům. Jedno z nich předává tlakový olej obousměrnému hydromotoru pro otáčení točny a obousměrnému hydromotoru pro stranové vyrovnávání. Další dvě zubová čerpadla zásobují dvojčinné pracovní válce pro zvedání a vysouvání žebříkové sady. Platnost technické způsobilosti nástavby je do 9/2021. Záznamy v TP: 25. 1. 2000 vozidlo bylo zařazeno do integrovaného záchranného systému 4. 2. 2009 byla vozidlu přiznaná výjimka podle usnesení §5 zákona 168 a zákona č. 307/1999 Sb. 4. 2. 2009 vozidlo vybaveno 2x světel. výstr. zařízením modré barvy vč. zvukového výstr. zařízení. Zrušen výměnný systém První registrace automobilu byla na území ČR, stav vozidla a nástavby odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1967/026/21 Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000059 / 21
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 7. 09. 2021  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 128 000 Kč
Tržní cena 64 500 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 30.8.2021 od 14:00 do 14:30
2. termín 6.9.2021 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Karlická 1733/6a, Praha – Radotín, GPS: 49.9830350N, 14.3559578E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/hekasahozu.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
128 000 Kč
Výtěžek dražby
64 500 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.