Dražba podílu 1/2 RD s přilehlými objekty 4 270 m2, Vysokov, okr. Náchod

1 757 600 Kč
Výtěžek dražby
Spoluvlastnický podíl o velikost id. 1/2 vzhledem k celku na nemovitých věcech včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny), a to: • pozemek parc. č. 283 o výměře 944 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Vysokov, č.p. 5, rod. dům; • pozemek parc. č. 284 o výměře 115 m2 – ostatní plocha; • pozemek parc. č. 285 o výměře 710 m2 – zahrada; • pozemek parc. č. 286 o výměře 1 356 m2 – zahrada; • pozemek parc. č. 287 o výměře 1 145 m2 – ostatní plocha; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, na LV č. 859, pro katastrální území Vysokov, obec Vysokov, okres Náchod; (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Soubor nemovitostí se nachází v katastrálním území a obci Vysokov. Hlavní stavbou je rodinný dům čp. 5 na pozemku č. 283, na kterém se nachází i další čtyři stavby – dvě stodoly, chlév a zděná kolna. Dalšími stavbami jsou přístřešek na pozemku č. 285 a zahradní chatka na pozemku č. 286. Příslušenstvím jsou také dvě studny, jedna vrtaná, druhá kopaná a venkovní úpravy. Do souboru nemovitostí je zahrnuto pět pozemků; kromě pozemku č. 283 jde dále o pozemky č. 284, 285, 286 a 287 a porosty na nich. Hlavní stavba tvoří, s doplňkovými, vedlejšími stavbami a uvedenými pozemky, jednotný funkční celek. Přístup a příjezd k souboru nemovitostí je bezproblémový, odbočením z místní komunikace, procházející obcí. Tato komunikace prochází bezprostředně podél pozemku č. 287. Celek pozemků je oplocen, z komunikace je vstup a vjezd brankou a branou na pozemek č. 287, resp. na jeho volnou, nezastavěnou plochu, kde se dá také parkovat. Kromě toho je možný též přístup ze strany pozemku č. 284, 285 – viz situace, Katastrální mapa, str. 6. Rodinný dům čp. 5 je přízemní stavbou obdélníkového půdorysu, s částečným podsklepením a nedokončenou stavební úpravou obytného podkroví pod sedlovou střechou. Původní, přes 150 let stará stavba byla průběžně opravována a dostavována, zejména v 60. až 80. letech. Stavební úpravy či dílčí modernizace v poslední době se datují od roku 2006 (střecha), sádrokartonové podhledy a úpravy v podkroví 2007, výměna části oken 2015 a další 2017, výměna části podlah 2018. Původní je pouze část konstrukcí dlouhodobé životnosti, jako základy, část svislých nosných konstrukcí. Dispozice rodinného domu – v přízemí jsou obytné místnosti a příslušenství, které lze rozdělit do dvou přibližně stejně velkých částí, kdy tyto části mají svůj samostatný vchod. Dispozice první části s vlastním vchodem: kuchyň, obývací pokoj, ložnice, kotelna, záchod, koupelna, vstup do sklepa, předsíň. Dispozice druhé části s vlastním vchodem: obývací pokoj, ložnice, pracovna, technická místnost, koupelna, předsíň. Podkroví, jeho úpravy, jsou nedokončené: zcela chybí schodiště, přístup je prozatím pouze po žebříku z vnějšího prostoru (ze dvora). V podkroví je jeden velký obytný prostor, adaptovaný z půdy, pět malých pokojů, jeden podstřešní skladovací prostor, chodba, schodišťový prostor (bez schodiště). Podkroví je zatepleno, upraveno podhledy ze sádrokartonu pod klasickým dřevěným krovem. Instalace jsou v podkroví nedokončeny. Podsklepení je pouze částečné, sklepní prostor je nedělený, relativně malý, proveden z kamenného zdiva, vstupní schodiště je velmi strmé. Základy jsou provedeny s izolací proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce jsou částečně původní z kamenného zdiva, zčásti dostavované později z cihel. Stropy s rovným podhledem a nízké klenby do nosníků. Vnitřní omítky jsou štukové, vnitřní obklady jsou rovněž provedeny. Střecha je sedlová, s krytinou taškami, okapy a svody jsou standardního provedení. Fasáda je již na hranici životnosti, výplně otvorů jsou standardní. Vytápění je společné pro obě přízemní části, kotlem na pevná paliva. Příprava teplé užitkové vody je ve dvou elektrických ohřívačích. Stavební stav rodinného domu čp. 5 je celkově uspokojivý; prvky a konstrukce dlouhodobé životnosti jsou bez zřetelných závad, prvky krátkodobé životnosti byly již částečně obměněny. Dům čp. 5 je připojen na inženýrské sítě přípojkami, které patří k venkovním úpravám; je provedena přípojka vodovodní, kanalizační pouze do žumpy, a třífázová elektro-přípojka vzdušným vedením. Plyn zaveden není, vede však v souběhu s přilehlou místní komunikací, lze jej tedy zavést dodatečně. Dalšími venkovními úpravami je oplocení, provedené po obvodu oceňovaného souboru nemovitostí, zpevněné plochy na částech pozemků ve funkčním celku, terasa, pergola, skleník. Vrtaná studna slouží k zásobování pouze užitkovou vodou, jinak je potřeba vody kryta z veřejného vodovodu. Kopaná studna aktuálně využívána není. Dvě stodoly, chlév a zděná kolna se nachází na pozemku č. 283. Stodola I je zděná se sedlovou střechou, umístěná podél místní komunikace, tedy naproti rodinnému domu (přes dvůr), stodola II u zahrady – je orientovaná kolmo ke stodole první. V místě jejich dotyku se nachází zděná kolna, která je další samostatnou stavbou. Chlév pak uzavírá dvůr z opačné strany než stodola II. Převažující využití těchto staveb je ke skladování. Stavební provedení stodoly I, obdélníkového půdorysu, je z kamenného zdiva, zastřešení klasickým dřevěným krovem s provedeným patrem pod sedlovou střechou. Stodola II je provedena zcela obdobně, zdivo je smíšené. Stavba chléva je pouze z menší části využita jako chlév, z větší části slouží ke skladování. Stavebně technický stav této stavby je špatný, střechou zatéká. Tyto stavby jsou již letité, byly opravovány a upravovány. Zděná kolna, umístěná v nároží dvora mezi stavby stodol I a II, je naproti tomu novějšího data (1997). Přístupná je jak ze dvora, tak od místní komunikace dvojími vraty; tato stavba má pultovou střechu nižší úrovně. Dalšími samostatnými doplňkovými stavbami souboru nemovitostí je přístřešek a dřevěná chatka. Přístřešek ze tří stran opláštěný, jeho nosná konstrukce, včetně krovu je z dřevěných trámů. Střecha je, stejně jako opláštění, z vlnitých cementových desek. Chatka byla postavena jako doplňkový objekt k užívání zahrady, aktuálně (k datu nálezu) nebyla zjevně delší dobu využívána. Bude třeba provést opravu podlah a celkovou revizi konstrukcí. Situování souboru oceňovaných nemovitostí je v klidné lokalitě Vysokova, přilehlá místní komunikace je málo používaná. Konfigurace celku pozemků je převážně svažitá, generelně severním směrem. Centrum obce není příliš vzdáleno, zastávka autobusu je poblíž. Obec Vysokov je v těsném sousedství vyjmenované obce (bývalého okresního města) Náchod; dopravní dostupnost Náchoda je odtud vynikající. V samotné obci Vysokov je sice velmi omezená občanská vybavenost, avšak těsné sousedství Náchoda, s komplexní vybaveností a službami, tento handicap vyvažuje. Dojezdové vzdálenosti do okolních obcí a měst jsou příznivé. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: • Věcné břemeno užívání bytu o velikosti 2+1 s příslušenstvím v přízemí domu a spoluužívání ostatních prostor dle čl. 3 této smlouvy – bezúplatná ze dne 29.02.2012. č.j. V-741/2012-605 • Věcné břemeno spoluužívání – bezúplatná ze dne 29.02.2021. č.j. V-741/2012-605 Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000032 / 21
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 15. 07. 2021  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 1 757 600 Kč
Tržní cena 2 196 980 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 80 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 23.6.2021 od 10:00 do 10:30
2. termín 13.7.2021 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Vysokov č.p. 5, 549 12 Vysokov, GPS: 50.4070847N, 16.1289353E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/karafamele.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
1 757 600 Kč
Výtěžek dražby
2 196 980 Kč
Tržní cena
80 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.