Dražba novostavby RD s možností výstavby dalších dvou RD, obec Rousínov

2 950 000 Kč
Výtěžek dražby
- pozemek parc. č. st. 50/1 - zastavěná a plocha a nádvoří o výměře 359 m2, součástí je stavba: rozestav. stavba stojí na pozemku p. č.: st. 50/1; - pozemek parc. č. 51/1 - zahrada o výměře 588 m2, způsob ochrany: ZPF; - pozemek parc. č. 51/3 - zahrada o výměře 557 m2, způsob ochrany: ZPF; - pozemek parc. č. 2095 - ostatní plocha o výměře 90 m2, způsob využití: jiná plocha; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, obec Rousínov, k. ú. Čechyně, vedeno na LV č. 152, (dále jen „předmět dražby“ a „nemovitost“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Nemovitosti se nacházejí při jihovýchodním okraji města, v místní části Čechyně, při jejím jižním okraji, při zpevněné slepé komunikaci místního významu. Od centra je lokalita vzdálena cca 2,1 km jihovýchodně. Rozestavěná stavba rodinného domu je vnitřní řadová přízemní stavba bez podsklepení v zástavbě rodinných domů, se sedlovým nízkým krovem neumožňujícím vestavbu podkroví. Má jedno nadzemní podlaží. Jedná se o bytovou jednotku 4+kk s příslušenstvím. Rodinný dům je zděný z ytong na základové desce s izolacemi, je napojen na přípojky elektro, kanalizace a vody. Je zde možnost připojení plynu, který je ve vozovce před domem. Vytápění domu je zajištěno kamny na tuhá paliva – podlahovým vytápěním, ohřev vody el. zásobníkem. Střecha je nízká sedlová s příhradovými vazníky a betonovou taškou. Klempířské konstrukce jsou titanzinkové, chybí svody, fasáda není provedena. Vnitřní úpravy povrchů jsou štukové stříkané omítky, ker. obklady v koupelně, WC, kolem kuch. linky. Podlahy jsou anhydridové s ker. dlažbou a PVC, podlahové vytápění s kotlem na tuhá paliva, příprava na elektro. kotel. Okna jsou plastová s trojsklem, vnitřní dveře do kovové zárubně hladké plné i prosklené. Elektroinstalace je světelná i motorová. Sanitární vybavení koupelna – plastová vana, 2x umyvadlo, odd. WC. Vstup do rodinného domu je ze západu do zádveří s navazující vstupní halou a dále obytným prostorem s kuchyňským koutem. Ze zádveří je vlevo vstup do ložnice a WC, z haly pak vlevo do koupelny, vpravo do dvou pokojů – vše orientováno na západ do přístupové komunikace. Z obytného prostoru je vstup do pokoje – ulice západ, a dále do skladu a kotelny s výstupem na dvorek – obytný prostor orientován do dvora, východ. Přístup do rodinného domu je ze západu ze zpevněné veřejné komunikace, vjezd na dvůr, případně dále do zahrady je možný z jihu rovněž ze zpevněné komunikace – vše na pozemcích města Rousínov. Odstavení vozidla je možné před domem, případně na vlastním pozemku parc. č. 2095 – ostatní plocha, jiná plocha, rodinný dům nemá garáž. K datu vypracování znaleckého posudku nebylo vydáno rozhodnutí o užívání stavby pro rodinné bydlení. Jedná se o nedokončenou novostavbu z r. 2012. Rodinný dům je od přístupové komunikace oddělen neoplocenou předzahrádkou z části na pozemku parc. č. 1893/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví – Město Rousínov a dále na části pozemku zastavěné plochy parc. č. st. 50/1. Předzahrádka je oproti přístupové komunikaci vyvýšena, přístupná předloženým schodištěm. Za rozestavěnou stavbou rodinného domu východně navazuje oplocená zahrada na pozemcích parc. č. 51/1, 51/3 a 2095. Pozemek zastavěné plochy parc. č. st. 50/1 je zastavěn jednak rozestavěnou stavbou rodinného domu, dále je na něm menší neoplocená předzahrádka oddělující stavbu od přístupové komunikace, za domem je pak menší zpevněná a zatravněná plocha dvorku. Pozemky jako celek jsou oplocené, protáhlého nepravidelného tvaru ve směru východ – západ, pozemky jsou zatravněny, při východní hranici jsou trvalé náletové dřeviny. Omezení váznoucí na předmětu dražby: • exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, nařízení exekuce - Gric Alex, rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Gric Alex, rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Gricová Lenka, zahájení exekuce - Gric Alex, zahájení exekuce - Gricová Lenka, zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, zástavní právo smluvní • Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); • Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit ve lhůtách dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000098 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 29. 05. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 2 950 000 Kč
Tržní cena 2 550 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 200 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 25.04.2018 od 11:00 do 12:00
2. termín 14.05.2018 od 11:00 do 12:00
3. termín 24.05.2018 od 11:00 do 12:00
Místo prohlídky je na adrese: Rousínov, Čechyně 39
https://mapy.cz/s/2xzNE
Více informací na tel 257 22 33 22.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka
provedena v rámci možností.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
2 950 000 Kč
Výtěžek dražby
2 550 000 Kč
Tržní cena
200 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.