Dražba návěsu SCHMITZ SCS 24/L – 13.62 MB

38 900 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý NÁVĚS NÁKLADNÍ, značky: SCHMITZ CARGOBULL AG, obchodní označení: SCS 24/L – 13.62 MB, typ: S01, kategorie vozidla: O4, RZ: 1H33402, datum 1. registrace vozidla: 1.8.2007, VIN: WSM00000003061800, počet náprav - z toho hnaných: 3-0, spojovací zařízení: TŘÍDA H50-X, STK platná do: 21.6.2019;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Technické parametry návěsu SCHMITZ SCS 24/L – 13.62 MB:
Celková délka: 13 884 mm
Celková výška: 4 000 mm
Celková šířka: 2 550 mm
Provozní hmotnost: 7 050 kg
Povolená hmotnost: 39 000 kg / 35 000 KG
Rozměry ložné plochy: d: 13 620 mm š: 2 480 mm
nutnost celkové kontroly a opravy zejména el instalace, připojeno k tahači DAF FT XF105 LOW RZ: 1SK 1651 od kterého nejsou klíče, stav odpovídá stáří a zhoršené údržbě.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1962/021/21

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000015 / 21
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 17. 08. 2021  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 38 900 Kč
Tržní cena 58 300 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 11.8.2021 od 14:00 do 14:30
Místo prohlídky je na adrese: VENEZIA SERVICE, 5. května 287 Jaroměř- Josefov, GPS: 50.3437486N, 15.9257703E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/cotudakeru.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
38 900 Kč
Výtěžek dražby
58 300 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.