Dražba lesních pozemků cca 4 000 m2, kú. Vanov

65 700 Kč
Výtěžek dražby
• Parcela č. 135/1 o výměře 310 m2 zapsaná jako ostatní plocha • Parcela č. 135/2 o výměře 319 m2 zapsaná jako lesní pozemek • Parcela č. 136 o výměře 3 147 m2 zapsaná jako lesní pozemek • Parcela č. 137 o výměře 216 m2 zapsaná jako lesní pozemek vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, na LV č. 86, pro katastrální území Vanov, obec Vanov, okres Jihlava, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Pozemky se nacházejí v uceleném souboru jižně od obce Vanov a leží cca 5 km severozápadně od města Telč. Jedná se o samostatný lesní porost ze tří stran obklopen polem a z jihovýchodní strany navazuje porost dřevin rostoucích mimo les. Severovýchodně na lesní pozemky navazuje ostatní plocha p.č. 135/1, která je ve skutečnosti využívána jako orná půda. Lesní pozemky jsou na plošině mírně ukloněné k severovýchodu, po celé ploše porostlé dubovou kmeninou, v LHO je porost popsán jako slabá dubová kmenovina s podrostem ostatních kmenin. Kategorie lesů hospodářských. Pozemek je dobře přístupný po silnici Telč - Vanov a následně po katastrované ostatní komunikaci, která vede až k samotnému pozemku. Jiné, než lesnické a zemědělské využití těchto pozemků je nepravděpodobné. Oceňované lesní pozemky náleží do přírodní lesní oblasti 16 Českomoravská Vrchovina, 5. lesního vegetačního stupně, řady kyselé. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000016 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 18. 04. 2019  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 65 700 Kč
Tržní cena 97 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 11.4.2019 od 14:00 do 14:30
2. termín 15.4.2019 od 14:00 do 14:30
Místo prohlídky je na adrese: Vanov, GPS: 49°12'10.91"N, 15°24'58.22"E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3pkaY
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
65 700 Kč
Výtěžek dražby
97 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.