Dražba id 1/2 RD s pozemkem 3 768 m2, Rtyně nad Bílinou

320 000 Kč
Výtěžek dražby
Spoluvlastnický podíl ve výši id ½ na nemovitých věcech, a to: - pozemek parc. č. st. 53, o výměře 73 m2 (zastavěná plocha a nádvoří). Součástí je stavba: Malhostice č.e. 38 (jiná stavba), stavba stojí na pozemku parc. č. st. 53; - pozemek parc. č. 50/1 o výměře 3 768 m2 (trvalý travní porost); vše zapsáno na LV 177, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice, pro obec Rtyně nad Bílinou, kat. území Malhostice, okres Teplice, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: - samostatně stojící, zděný objekt se dvěma nadzemními podlažími, užíván k trvalému bydlení; - v přízemí je vstupní veranda, obývací pokoj s KK a sociálním zařízením – koupelna s WC s keramickými obklady; - přístup do 2. NP po dřevěném schodišti, zde se nachází tři pokoje. Základy předmětu dražby jsou kamenné, neizolované, obvodové zdivo cihelné s přesahující tloušťkou 45 cm. Stropy jsou dřevěné trámové s podhledem, krov dřevěný pultový s plechovou, z části opravenou, živičnou krytinou a částečným zinkovým oplechováním. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, venkovní prkenné. Okna – zdvojená, dřevěná, dveře – dřevěné do obíjených zárubní. Vytápění – elektrickými přímotopy a na tuhá paliva. Teplá voda – z elektrického boileru. Elektroinstalace 220/380V. Vedlejší stavby, tj. přístřešek na dříví, králíkárna a dílna – dřevěné jednostranně obité konstrukce s plochou dřevěnou střechou s lepenkovou krytinou bez oplechování. Dřevěné dveře nebo volný vstup, bez oken, podlaha dřevěná. Nemovitost oplocena dřevěným laťkovým plotem a plotem z prken, vrátka dřevěná vč. sloupků. Podezdívka je z lomového kamene, spárovan, betonová římsa, výška do 60cm. Vstupní schody od vrátek k verandě s mezipodestou – betonové. Vstup od vrátek ke schodům, mezipodesta a vchod do verandy – plochy s povrchem betonovým monolitickým – tl. do 10 cm. Žumpa – zděná s cihel, vodovodní přípojka, studna – kopaná. Omezení váznoucí na předmětu dražby: - zástavní práva exekutorská, zástavní práva soudcovská, zástavní práva z rozhodnutí správního orgánu, nařízení exekucí, exekuční příkazy k prodeji nemovitosti, rozhodnutí o úpadku; - dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); - zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000071 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 12. 10. 2017  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Výtěžek dražby 320 000 Kč
Tržní cena 480 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 50 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 21.09.2017 od 16:00 do 16:30
2. termín 02.10.2017 od 16:00 do 16:30
3. termín 09.10.2017 od 16:00 do 16:30
Místo prohlídky je na adrese: Malhostice 38E, 415 01 Rtyně nad Bílinou. Více informací na tel 257 22 33 22.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
320 000 Kč
Výtěžek dražby
480 000 Kč
Tržní cena
50 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.