Dražba id. 1/2 činžovního domu s třemi byty a stodolou, Svor - Česká Lípa

505 000 Kč
Výtěžek dražby
Spoluvlastnický podíl ve výši id ½ na nemovitých věcech, a to: • pozemek parc. č. st. 3 o výměře 1 346 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území; součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3; • pozemek parc. č. st. 4 o výměře 191 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území; součástí je stavba: Svor, č.p. 20, bydlení. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4; • pozemek parc. č. 264/3 o výměře 1 624 m2 - trvalý travní porost, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond; vše zapsáno na LV č. 439 pro k.ú. Svor, okres Česká Lípa, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa; (dále jen „předmět dražby“). Jedná se o nemovitost č.p. 20 v obci a k.ú. Svor, okr. Česká Lípa. Nemovitost č.p. 20 se skládá z objektu bydlení (charakter rodinného domu - tři bytové jednotky), vedlejší stavby (kolny a stodoly), venkovní úpravy, porostů a pozemků parc. č. st. 3,4 a parc. č. 264/3. Nemovitost se nachází v blízkosti hlavní komunikace vedoucí z Nového Boru do Liberce, což se projevuje zvýšeným hlukem. Přístupová komunikace k nemovitosti je zpevněná, pozemek je rovinatý, částečně oplocený. Dům je napojen na elektrický proud, obecní vodovod, odpadní vody svedeny do žumpy. Na pozemku několik okrasných keřů či stromů (např. břízy). Volně stojící, částečně podsklepený rodinný dům o dvou nadzemních podlažích. Základy bez dostatečné hydroizolace proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce smíšené (cihla, kámen), stropy klenuté či s rovným podhledem, střecha sedlová., malé polovalby na štítových stranách, střešní krytina tašková pálená, klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Fasáda břizolitová. Vnitřní omítky vápenné hladké, v koupelnách proveden keramický obklad, dlažba. Schody do patra dřevěné, do sklepa kamenné. Vnitřní dveře náplňové či obyčejné sololitové plné čí částečně prosklené, okna dřevěná zdvojená. Vytápění ústřední, kotel na tuhá paliva, radiátory plechové žebrové, rozvody v železných trubkách. Ohřev vody v elektrickém bojleru. Dispoziční řešení: přízemí: společná vstupní chodba, WC, koupelna, kotelna, uhelna, sklad, bytová jednotka 2 + 1, patro: chodba, bytová jednotka 2 + 1 + příslušenství, bytová jednotka 3 + 1 + příslušenství. Dle odborného odhadu byla poslední zásadní modernizace (obklady, okna, topení (vyjma kotle, ten je novější) provedena před cca 40 lety. V současné době probíhá v části domu rekonstrukce elektrorozvodů. V části severní stěny domu opravena fasáda. Jinak lze konstatovat, že údržba domu je spíše zanedbaná, dům je před celkovou modernizací a rekonstrukcí. Stodola - zděný objekt se sedlovou střechou v pravé zadní části pozemku (při pohledu z přístupové komunikace), klempířské prvky nejsou, omítky v části chybí, střešní krytina v části (plechová). V současné době probíhá rekonstrukce stodoly. Stáří stodoly stanoveno na základě odborného odhadu na 100 let, údržba sporadická. V současné době část stodoly využívána pro opravu vozidel. Kotelna - zděná kolna při západním štítě stodoly, střecha sedlová, střešní krytina tašková, klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Omítky provedeny. Omezení váznoucí na předmětu dražby: • Zástavní práva exekutorská na spoluvl. podíl ½, zástavní práva soudcovská na spoluvl. podíl ½, zástavní práva z rozhodnutí správ. org. na spoluvl. podíl ½, nařízení exekucí, exekuční příkazy k prodeji nemovitosti na spoluvl. podíl ½, zahájení exekuce, předkupní právo spoluvlastníka Myšička Václav, nar., 16.09.1952, Svor 20. • Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); • Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000002 / 18
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 12. 03. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 505 000 Kč
Tržní cena 500 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 50 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 28.02.2018 od 14:30 do 15:00
2. termín 07.03.2018 od 14:30 do 15:00
Místo prohlídky je na adrese: Svor 20, 471 51 Svor.
Více informací na tel 257 22 33 22.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
505 000 Kč
Výtěžek dražby
500 000 Kč
Tržní cena
50 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.