Dražba domu s pozemkem 3 056 m2 v obci Kamenný Most okr. Kladno

3 040 000 Kč
Výtěžek dražby
Nemovité věci včetně faktických součástí, příslušenství a případných přípojek inženýrských sítí, a to: • budova bez čp/če, obč. vybavenost na pozemku parc. č. St. 83; • pozemek parc. č. St. 83 o výměře 54 m2, zastavěná plocha a nádvoří; • pozemek parc. č . 532 o výměře 3 002 m2, zahrada; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný, na LV č. 109, pro katastrální území Kamenný Most, obec Kamenný Most, okres Kladno; (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Předmět dražby je objekt bez čp/če, který svým charakterem odpovídá rodinnému domu na vlastním pozemku parc.č. st. 83 s přístavbami na pozemku parc.č. 532, které nejsou zapsané v katastru nemovitostí. Objekt leží cca 100 metrů západním směrem od posledního domu u silnice vedoucí do obce Zvoleněves. Celková výměra pozemků činí 3 056 m2. Pozemek zahrady je až ke Knovízkému potoku a nachází se z vetší části v záplavovém území od Q10 až Q100, které končí 10 metrů od domu. Pozemky jsou v části navazující na silnici svažité, příjezd vozidlem na pozemek v současné době není možný. Objekt bez čp/če svých charakterem odpovídá stavbě rodinného domu. Základy zřejmě kamenné bez izolace proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce zděné ze smíšeného zdiva - kámen a cihly. Střecha sedlová, krov dřevěný, střešní krytina pálené tašky. Další konstrukce většinou chybí, vnitřní prostory nebyly prohlédnuty, prohlédnuto pouze z vnějšku. Vytápění kamny na tuhá paliva. Chybí vnější i vnitřní omítky, okna a dveře většinou chybí, jsou pouze v části 1.NP. Okapy jen částečné, značně poškozené, dešťové svody zcela chybí, bleskosvod není instalován. Dle informací získaných na OÚ Kamenný Most není objekt připojen na žádné inženýrské sítě a jeho stáří je cca 100 roků. Stav značně zhoršený. Dle územního plánu obce se pozemek parc.č. st. 83 a část pozemku parc.č. 532 sousedící s komunikací v odhadované výměře 1 315 m2 nachází ve funkčním využití ploch BV – plochy bydlení v rodinných domech - venkovské. Zbývající část pozemku parc.č. 532 o výměře 1 687 m2 se nachází ve funkčním využití ploch NZz - zahrady a sady mimo zastavěné území. Při místním šetření bylo zjištěno, že část domu v 1.NP je zřejmě obývána bezdomovci. V obci je zcela minimální občanská vybavenost - obchod, knihovna, kadeřnictví, hospoda. Kompletní občanská vybavenost se nachází v Kladně. Dopravní obslužnost je zajištěna autobusy a železnicí. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: • Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu • Zástavní právo soudcovské • Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu • Dražební vyhláška • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti • Nařízení exekuce - Špírek Josef • Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Špírek Josef • Zahájení exekuce - Špírek Josef • Nemovitost obývají pravděpodobně bezdomovci; Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000056 / 21
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 9. 09. 2021  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 3 040 000 Kč
Tržní cena 2 400 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 100 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 18.8.2021 od 10:00 do 10:30
2. termín 7.9.2021 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je před nemovitostí, GPS: 50.2396561N, 14.1986697E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/lahuremulo
Cenové podmínky
Cenové podmínky
3 040 000 Kč
Výtěžek dražby
2 400 000 Kč
Tržní cena
100 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.