Dražba domu pod Vyšehradem už. pl. 306 m2, s pozemky 446 m2 s možností parkování, Praha - Vyšehrad

19 000 000 Kč
Výtěžek dražby
• pozemek parc. č. 90/1 o výměře 236 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany – pam. rezervace – budova, pozemek v památkové rezervaci. Součástí je stavba: Vyšehrad, č.p. 44 – jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: 90/1; • pozemek parc. č. 91/3 o výměře 23 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany – pam. rezervace – budova, pozemek v památkové rezervaci. Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: 91/3; • pozemek parc. č. 91/4 o výměře 164 m2 – ostatní plocha, způsob využití – ostatní dopravní plocha, způsob ochrany – pam. rezervace – budova, pozemek v památkové rezervaci; •pozemek parc. č. 91/5 o výměře 23 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany – pam. rezervace – budova, pozemek v památkové rezervaci. Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: 91/5; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro hl. město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, obec Praha, k. ú. Vyšehrad, uvedeno na LV č. 115; (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Jedná se o nebytový objekt, který byl ke dni provedení znaleckého posudku vyklizený, neužívaný, pouze strážen. Celková výměra pozemků činí 446 m2. Část pozemku parc. č. 90/1 za domem je uzavřený dvůr, na pozemku parc. č. 91/3 je vedlejší stavba, pozemek parc. č. 91/4 je uzpůsoben a využíván jako parkoviště a na pozemku parc. č. 91/5 se nachází zděný altánek. Hlavní budova č.p. 44 je částečně podsklepená, část sklepů je prostor vyhloubený do skály. Odhadovaná užitná plocha suterénu je cca 48 m2. Přízemí budovy, celkové užitné plochy 120 m2 je tvořeno vstupní halou, 2x obytná místnost, předsíň, úklid, schodiště, bar, vstupní předsíň, WC ženy, WC muži, strojovna VZT a sklad. V obytném podkroví užitné plochy 102 m2 se nachází kancelář se šatnou, předsíň, technická místnost, WC a sprcha. Nosná konstrukce je zděná, střecha je sedlová s pálenou prejzovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou měděné. Fasáda je zdobená, pravděpodobně z období secese nebo historizující. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře jsou dřevěné náplňové a prosklené. Povrchy podlah jsou ker. dlažby a dřevěné vlýsky. Schody do podkroví jsou rovněž dřevěné, do suterénu betonové. Obytné místnosti mají obklad stěn. Vytápění je ústřední elektrokotlem, ohřev teplé vody je el. bojler. Vybavení kuchyně není. Strojovna VZT nedokončena. Technický stav je průměrný, dobrý. Dům je vytápěn, po provedení úklidu by mohl být opět užíván. Příslušenství tvoří přilehlá vedlejší stavba skladu (garáž) cca 18 m2 užitné plochy a zděný altánek, rovněž cca 18 m2. Plocha dvora je cca 86 m2, parkoviště na pozemku 91/4 164 m2 pojme 6 automobilů. V r. 1994 dům sloužil jako prodejna starožitností s klubem v suterénu a zázemí zaměstnanců v obyt. podkroví. V pozdější době byl objekt rekolaudován na bistro – bar v r. 2013. Poslední využití byla kavárna. Nyní je objekt asi 1 rok prázdný. Nebytový objekt je průměrně vybaven v zachovalém a funkčním stavu. Lze předpokládat obnovení vhodné podnikatelské aktivity. Omezení váznoucí na předmětu dražby: • věcné břemeno (podle listiny) – užívání sklepa: oprávnění pro parcelu č. 90/1, povinnost k parc. č. 87; věcné břemeno (podle listiny) – užívání sklepa: oprávnění pro parcelu č. 90/1, povinnost k parc. č. 88; věcné břemeno (podle listiny) – zákaz zastavění a zachování přístupu: oprávnění pro parcelu č. 91/1, povinnost k parč. č. 91/4; •Zástavní práva smluvní, zákaz zcizení a zákaz zatížení Zástavní práva smluvní, zákaz zcizení a zákaz zatížení dražbou nezanikají, tato zaniknou po doplacení ceny dosažné vydražením vydražitelem jejich uhrazením ze strany dražebníka přímo na účet zástavních věřitelů na základě vystaveného Potvrzení o jejich výši. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník nezaručuje jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídá za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. Navrhovatel nezaručuje jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídá za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady, vyjma za výmaz zapsaných zástavních práv. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že Navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu Navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od konání dražby. Při úhradě ceny dosažené vydražením a odměny dražebníka bankovním převodem či vkladem v hotovosti na bankovní účet dražebníka č. účtu: 51-1948500207/0100 vedený u Komerční Banky, a.s., uvede vydražitel variabilní symbol platby, kterým je „IČO“ u právnických osob, „datum narození“ u fyzických osob (ve formátu DDMMRRRR) nebo „DIČ“ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku, s uvedením specifického symbolu 7452418. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000024 / 18
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 29. 06. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Výtěžek dražby 19 000 000 Kč
Tržní cena 27 440 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 1 000 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 07.06.2018 od 14:00 do 14:30
2. termín 14.06.2018 od 14:00 do 14:30
3. termín 20.06.2018 od 14:00 do 14:30
4. termín 28.06.2018 od 14:00 do 14:30
Místo prohlídky je na adrese: ul. Rašínovo nábřeží 44/2, GPS: 50.0641064N, 14.4159208E. https://mapy.cz/s/2E2Jb
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací na tel 602 200 200.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
19 000 000 Kč
Výtěžek dražby
27 440 000 Kč
Tržní cena
1 000 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.