Dražba chaty s pozemkem, o výměře 750 m2, Kaliště - Ondřejov u Prahy

634 767 Kč
Výtěžek dražby
Předmětem dražby je soubor nemovitých věcí: pozemek parc. č. 369/12 – zahrada, o celkové výměře 750 m2 včetně drobných staveb, zapsaný na LV č. 844, obec Kaliště, kat. území Kaliště u Ondřejova, okres Praha - Východ,(dále jen „předmět dražby“ a „nemovitost“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Pozemek se nachází na východním okraji hlavní části obce. Je přístupný po nezpevněné komunikaci ve vlastnictví obce. Pozemek je mírně svažitý s orientací k jihu. Je oplocený (pletivo). Pozemek je udržovaný, užívaný jako zahrada. Na pozemku se nachází drobná dřevěná stavba chatky bez základů, cca 4x3 m, s dřevěnými okny a dveřmi, s pultovou střechou. Na pozemku jsou drobné trvalé porosty a částečně zpevněné parkovací stání. Na pozemek je přivedena elektřina, vzhledem k umístění se připojení na vodovod a kanalizaci nepředpokládá. Obec nemá k datu ocenění platný územní plán. V návrhu nového územního plánu zveřejněném na internetových stránkách obce je pozemek navržen jako zastavitelný rodinným domem, současný stav však dle sdělení obce standardní stavební využití neumožňuje a pozemek se nachází ve smíšené ploše nezastavitelného území. Obec Kaliště se nachází v jihovýchodní části okresu Praha – východ, cca 25 km od hranice Hlavního města Praha. Má cca 280 obyvatel a minimální občanskou vybavenost – pouze obchod v místní části Lensedly. Je obsluhována autobusovou dopravou (linky příměstské dopravy). Má veřejné rozvody elektro, vody a kanalizace (v části obce). Omezení váznoucí na předmětu dražby: • zákaz zcizení a zatížení, zástavní právo smluvní, zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu • exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zahájení exekuce - Močarko Viktor • Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. • Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. okud byla nabídka Vítěze aukce akceptována, má vítěz aukce povinnost uzavřít s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne skončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky. Nedohodnou-li se navrhovatel aukce a vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 19.12.2018 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy k rukám navrhovatele aukce. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady vítěze aukce. Neuzavře-li Vítěz aukce ve lhůtě patnácti dnů ode dne ukončení aukce s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu ve znění, které je přílohou této Aukční vyhlášky, považuje se takové jednání vítěze aukce jako zpětvzetí nabídky na odkup Předmětu aukce a i) organizátor aukce má nárok vůči vítězi aukce na úhradu smluvní pokuty ve výši 150 000,00 Kč včetně DPH sloužící na pokrytí paušálních nákladů organizátora aukce spojených s organizováním aukce ve výši 150 000,00 Kč včetně DPH, ii) navrhovatel aukce má nárok vůči vítězi aukce na úhradu smluvní pokuty ve výši 150 000,00 Kč včetně DPH sloužící na pokrytí paušálních nákladů navrhovatele aukce spojených s aukcí ve výši 150 000,00 Kč včetně DPH, iii) Smluvní pokuta je splatná ke dni marného uplynutí lhůty k uhrazení Rezervační smlouvy dle věty prvé tohoto bodu. Organizátor aukce a navrhovatel aukce je oprávněn svou pohledávku na smluvní pokutu započíst oproti složené Aukční jistotě a zbývající část bude vrácena Vítězi aukce. V případě neuzavření Rezervační smlouvy ve znění, které je přílohou Aukční vyhlášky, případně v případě neuzavření Kupní smlouvy k Předmětu aukce z důvodů na straně navrhovatele, nemá ani organizátor, ani vítěz aukce nárok na náhradu žádných nákladů spojených s organizováním aukce. V případě, že bude upuštěno od konání aukce, vyrozumí o tom organizátor všechny účastníky aukce. V takovém případě nemají organizátor aukce ani účastníci aukce žádný nárok na náhradu nákladů spojených s organizováním aukce
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000031 / 18
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 7. 11. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 634 767 Kč
Tržní cena 225 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 25 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 17.10.2018 od 15:00:00 do 15:30:00
2. termín 31.10.2018 od 10:00:00 do 10:30:00

Místo prohlídky je u předmětného pozemku, Kaliště u Ondřejova, GPS: 49°52'56.0"N 14°46'42.8"E. https://goo.gl/maps/vEF1Dogxsvy
Více informací na tel 257 22 33 22.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
634 767 Kč
Výtěžek dražby
225 000 Kč
Tržní cena
25 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.