Dražba bývalé hájovny s oploceným pozemkem 1387 m2, Záboří n. Labem

1 750 000 Kč
Výtěžek dražby
- pozemek parcela st. 58, evidovaná výměra 1 387 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Záboří nad Labem, č.p. 46, způsob využití – bydlení; stavba stojí na pozemku p.č.: st. 58, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Jedná se o bývalou hájovnu, která se nachází v lese cca 1 km jihovýchodně od obce. Přístup je po nezpevněných účelových komunikacích. Rodinný dům je částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím, bez účelového využití podkroví. V přízemí se nachází předsíň, vlevo od domovního vchodu jsou dvě obytné místnosti, vpravo od domovního vchodu je jedna obytná místnost. Proti vchodu je kuchyně, kde jsou umístěná kachlová kamna. Z kuchyně je přístupná jedna obytná místnost po pravé straně a chodba v přístavbě. Dále se zde nachází splachovací WC, koupelna s ocelovou vanou, kotelna a zadní vstup. Rozvod vody studené i teplé, zdroj teplé vody zajištěn elektrickým bojlerem. Z chodby je přístupný sklep. Z předsíně je přístupná půda v podkroví. Základy domu jsou bez izolace proti zemní vlhkosti, zdivo je cihelné tl. 50 cm, stropy s rovným podhledem a s viditelnými trámy dřevěné trámové, krov sedlový vaznicové soustavy, krytina je pálená jednoduchá na domě a eternitové šablony na přístavbě, klempířské konstrukce, tj. oplechování střechy, okapy a svody, jsou z pozinkovaného plechu, omítky vnější vápenné dvouvrstvé hladké a stříkané, vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Okna jsou dřevěná dvojitá otevíraná ven a dovnitř, dveře jsou dřevěné rámové. Vytápění etážové, kotel na pevná paliva. Podlahy obytných místností jsou prkenné a dřevěné palubkové, ostatní keramická dlažba. Předmět dražby je napojen na veřejný rozvod elektrického proudu, voda je odebíraná přípojkou z kopané studny, která je umístěná na pozemku parc. č. 177 jiného vlastníka, splaškové vody jsou svedeny do žumpy. Údržba domu je zanedbaná, stavebně technický stav objektu je horší s předpokladem provedení větších stavebních úprav. Hospodářská budova – nachází se v severovýchodní části pozemku, jedná se o jednoduchou stavbu.. Přízemní, nepodsklepená stavba, bez účelového využití podkroví. Ke stavbě je na severovýchodní straně přistavěn sklep částečně zapuštěný pod terén. V přízemí se nachází dvě provozní místnosti (přípravna a stáj). Základy jsou bez izolace proti zemní vlhkosti, zdivo kamenné masivní, strop dřevěný trámový se záklopem, ve sklepě klenutý, krov sedlový s polovalbami, krytina vlnitý eternit, nad sklepem pultový, krytina eternitové šablony. Okap a svod z pozinkovaného plechu pouze na západní straně střechy. Okna dřevěná jednoduchá, dveře dřevěné, vrata dřevěná truhlářsky zpracovaná, omítky vápenné hrubé, podlahy hrubé betonové. Elektroinstalace světelný i motorový proud, vedený po povrchu. Stavba v horším stavebně technickém stavu s předpokladem provedení větších stavebních úprav. Kolna – jedná se o jednoduchou stavbu, která je postavena v severozápadním rohu dvora. V přízemí se nachází přístřešek v západní části a dvě místnosti ve východní části, z toho jedna je zapuštěná cca o 1 m pod terén. Základy jsou bez izolace proti zemní vlhkosti, zdivo masivní, zastropení je pouze ve východní části, krov sedlový, krytina vlnitý eternit, okap a svod na jižní straně střechy, omítky vápenné hrubé. Podlahy hrubé betonové. Stavba je ve špatném stavebně technickém stavu s předpokladem provedení větších stavebních úprav. Studna – jedná se o vrtanou studnu s elektrickým čerpadlem nezjištěné hloubky (údajně neužívaná), která je umístěná na dvoře. Pozemek parc. č. st. 58 je oplocen kamennou, cca 2 m vysokou zdí, plotová vrata jsou dřevěná na jižní straně. Před domem je provedeno oplocení ze zděných sloupků a dřevěných planěk na betonovém základu. Na dvoře jsou zpevněné plochy ze silničních betonových panelů většího rozsahu. V západní plotové zdi jsou přistavěny kotce pro psy z pěnosilikátových tvárnic tl. 10 cm zastřešené vlnitým eternitem a vlnitými deskami Onduline, před kotci je kovová konstrukce přístřešku bez opláštění a zastřešení. Omezení váznoucí na předmětu dražby: - zástavní práva smluvní, zástavní právo soudcovské, zástavní práva exekutorská, zástavní práva zákonná, nařízení exekucí, exekuční příkazy k prodeji nemovitostí, zahájení exekuce, zahájeny pozemkové úpravy - zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000057 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 17. 10. 2017  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Výtěžek dražby 1 750 000 Kč
Tržní cena 1 500 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 60 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 03.10.2017 od 15:00 do 15:30
2. termín 12.10.2017 od 15:00 do 15:30

Místo prohlídky je na adrese: Hájovna 46, 285 74 Záboří nad Labem, GPS: 50.0219525N, 15.3659283E. Více informací na tel 257 22 33 22.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
1 750 000 Kč
Výtěžek dražby
1 500 000 Kč
Tržní cena
60 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.