Dražba bytových domů v historickém centru Chebu, č.p. 227 a 228

3 600 000 Kč
Výtěžek dražby
• pozemek parc.č. st. 389 o výměře 91 m2, součástí je stavba č.p. 227 - bytový dům, část obce Cheb na pozemku parc.č. st. 389; • pozemek parc.č. st. 390 o výměře 76 m2, součástí je stavba č.p. 228 - bytový dům, část obce Cheb na pozemku parc.č. st. 390; vše zapsané na listu vlastnictví č. 4241 v katastrálním území, obci a okrese Cheb. (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Předmětem dražby je věc nemovitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství a přípojkami inženýrských sítí (přípojka el. vedení, vody, plynu a kanalizace) Stavby bytových domů čp. 227 a čp. 228, kú. Cheb: Bytové domy čp. 227 a čp 228 jsou provozně i funkčně propojeny a lze na ně nahlížet jako na jednu stavbu. Jsou součástí řadové vnitřní historické zástavby centra města Cheb. Dispozičně stavba obsahuje: 1. PP se dvěma samostatnými vstupy z 1. NP - sklepy 1. NP dva vstupy z 1. NP – společná chodba se schodištěm do vyšších pater a do suterénu, kancelář, bývalá galerie 2. NP 2x byt - 1 + 1 a 2+ 1 (byty jsou propojeny) 3. NP 2x byt - 2+ 1 a 2+ 1 (byty jsou propojeny) Podkroví 2x byt - 1 + 1 a 1 + 1 Vlastníkem nebyla znalci ani insolvenčnímu správci předložena žádná stavební dokumentace, ani žádné další doklady týkající se stavby Budovy nejsou prohlášením vlastníka rozděleny na jednotky. Budova je v současné době užívána v prostorách 3. NP vlastníkem, kde je byt 2+1 vytápěn. Ostatní prostory v 3. NP a 2. NP a 1. NP nejsou vytápěny ani temperovány a jsou příležitostně užívány jako skladiště. Podkrovní byty nejsou uživatelné, jsou v havarijním stavu. Stáří budov lze pouze odhadnout na cca rok 1800. V roce 1959 budovy prošly rekonstrukcí, kde část domu do dvora byla pravděpodobně ubourána, bylo provedeno funkční i provozní propojení, byla provedena změna vnitřní dispozice. V roce 1994 byl dům vyklizen, následně v roce 2000 prošel částečnou rekonstrukcí vnitřku suterénu, přízemí, 2.NP a 3.NP. Podkroví zůstalo ve stavu ze 60. let minulého století. Od roku 2000 není na domě prováděna žádná běžná údržba ani opravy. Do domu zatéká, v havarijním stavu jsou komíny, rozvody a instalace, střešní konstrukce včetně krytiny a klempířských konstrukcí. Okna jsou převážně dožilá, sociální centra v domě kromě dvou jsou v neuživatelném stavu. Stavebně technický stav objektu je velmi špatný, vykazuje absenci jakékoli pravidelné údržby a oprav. Do objektu dlouhodobě zatéká. Jsou narušeny prvky dlouhodobé životnosti, prvky krátkodobé životnosti jsou převážně dožilé. Opotřebení vzhledem k stáří stavby, stavebně technickému stavu, intenzitě užívání, je maximální. Stav domu je před generální rekonstrukcí s nutností okamžité opravy střechy tak, aby do domu již nezatékalo a nedocházelo k dalšímu poškození objektu. Před rekonstrukcí je třeba zkontrolovat stav stropní konstrukce v podkroví a v podkroví / 3.NP. Pozemky st.pč. 389 a st.pč. 390 Předmětné pozemky jsou mírně svažité, přibližně obdélníkového půdorysu s omezenou možností parkování na vlastním pozemku v zadní části z ulice Mikulášská. V místě je možnost napojení na kompletní inženýrské sítě - elektriky, veřejného vodovodu, kanalizace a plynu. Přístup z veřejných komunikacích z ulic Cechovní a z ulice Mikulášská. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 811/089-4/2018. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: • Podaná žaloba na určení vlastnického práva Okresnímu soudu v Chebu dne 29.08.2017 ze strany Repark Invest s.r.o., IČO: 03674487, která byla usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 3.12.2018, č.j. 156 ICm 3350/2018 - 89 odmítnuta. • Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); • Zástavní práva, exekuční příkazy a nařízení exekuce zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby. Při úhradě ceny dosažené vydražením bankovním převodem či vkladem v hotovosti na bankovní účet dražebníka č. účtu: 115-8345820297/0100, uvede vydražitel variabilní symbol platby, kterým je „IČ“ u právnických osob, „datum narození“ u fyzických osob (ve formátu DDMMRRRR) nebo „DIČ“ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku, s uvedením specifického symbolu 7454018.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000040 / 18
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 24. 01. 2019  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončené - upuštěno od dražby
Výtěžek dražby 3 600 000 Kč
Tržní cena 3 600 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 200 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 10.01.2019 od 14:00 do 14:30
2. termín 17.01.2019 od 14:00 do 14:30
3. termín 22.01.2019 od 14:00 do 14:30
Místo prohlídky je na adrese: Cechovní 228/4, Cheb, GPS: 50.0813917N, 12.3687825E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3gBEW
Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
3 600 000 Kč
Výtěžek dražby
3 600 000 Kč
Tržní cena
200 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.