Dražba 2/3 RD se zahradou, 988 m2, Stolany, okr. Chrudim

2 100 000 Kč
Výtěžek dražby
Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku (nemovitých věcí) včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, plynu, kanalizace, aj), a to: Spoluvlastnický podíl 2/3 vzhledem k celku na pozemcích a stavbách v katastrálním území Stolany: • Pozemek parc. č. St. 72 o výměře 650 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Stolany, č.p. 67, rod. dům; Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 72 • Pozemek parc. č. 518 o výměře 338 m2 - zahrada; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, na LV č. 99, pro katastrální území Stolany, obec Stolany, okres Chrudim, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Předmět dražby je id. spoluvlastnický podíl 2/3 vzhledem k celku na samostatně stojícím dvoupatrovém rodinném domě č.p. 67 včetně příslušenství a zahradou. Vše na vlastních pozemcích o celkové výměře 988 m2. Příslušenství tvoří vedlejší stavby: zděná kůlna (chlívek) se zděnou garáží se sedlovou střechou, střešní krytina Onduline, pergola ocelové konstrukce, přípojky inženýrských sítí kanalizace, elektro a plyn (plyn odpojen, není plynoměr), 2 kopané studny, přípojka vody ze studně, venkovní úpravy jako např. oplocení, vrata, vrátka, zpevněné plochy, skleník a porosty na zahradě. Základy dle poskytnutých informací bez izolace, přístavba zřejmě s izolací proti zemní vlhkosti. Vrchní stavba je zděná, krov dřevěný, střecha nad původní částí sedlová, nad přístavbou valbová, střešní krytina pálené tašky, bleskosvod osazen. Klempířské prvky z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky hladké štukové, vnější fasáda břízolitová, ve spodní části keramický obklad. Okna dřevěná špaletová, dveře náplňové v ocelových zárubních. Podlahy betonové s PVC, keramická dlažba a plovoucí. Vytápění ústřední kotlem na tuhá paliva, pro ohřev TUV instalován el. bojler. Provedena oprava menšího rozsahu – v ložnici omítky, v koupelně oprava prasklé vody, poté odstraněna vana a vybudován sprchový kout. Závady zjištěné vizuálně při místním šetření: Místy poškozená střešní krytina, dle vyjádření spoluvlastníka částečně zatéká, dřevěné krovy částečně poškozené, okna na hranici životnosti. Údržba je zanedbaná (prováděna je pouze nezbytná), stavebně technický stav zhoršený, vhodná rekonstrukce. Nemovitost se nachází na východním okraji obce Stolany. Dům je obdélníkového půdorysu s přístavbou vstupu, je zcela minimálně podsklepený s výškou cca 1,2 m, kde je umístěný vodoměr, má 2 NP. Stáří původní části domu s 1 NP je dle poskytnutých informací cca 100 roků. Před 60 roky byla provedena přístavba, která má 2 NP. Dům je napojen na veřejnou kanalizaci, elektro, plyn v současné době je odpojen (chybí plynoměr) a vodu z vlastních 2 kopaných studní. Veškeré inženýrské sítě. Okolí tvoří zástavba rodinných domů. Parkování je možné v garáži a na vlastním pozemku. Dopravní dostupnost je zajištěna autobusy, stanice autobusu Stolany, Na paloučku je cca 200 metrů od domu. Obec Stolany se nachází přibližně 3 km jihozápadně od města Chrudim a 10 km jižně od Pardubic. Občanskou vybavenost obce tvoří veřejný vodovod, plynovod i kanalizace, obecní úřad, knihovna, prodejna potravin i smíšeného zboží, pohostinství, víceúčelové hřiště, mateřská škola, základní škola pro I. stupeň s družinou a autobusový spoj. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Spoluvlastník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000048 / 21
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 9. 11. 2021  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 2 100 000 Kč
Tržní cena 1 830 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 27.10.2021 od 15:00 do 15:30
2. termín 03.11.2021 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Stolany 67, 538 03 Stolany, GPS: 49.9309142N, 15.7532517E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/ponamunoje.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
2 100 000 Kč
Výtěžek dražby
1 830 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.