/ Dobrovolné dražby - pro insolvenční správce /

Dobrovolné dražby - pro insolvenční správce

Potřebujete zpeněžit majetek? Kontaktujte nás, úspěšnost našich dražeb je takřka 98 %. Za rok 2017 jsme jich provedli „124“. Rádi vám připravíme nabídku k posouzení.

9 důvodů, proč je pro insolvenční správce výhodná dražba

 • Jsou s ní spojené nižší administrativní náklady. 
 • Je úsporou času insolvenčního správce a jeho zaměstnanců (aparátu). 
 • Při dražbě se přenáší odpovědnosti za výsledek prodeje majetku na dražebníka.
 • Provedenou dražbu lze napadnout pouze ve lhůtě 3 měsíců od jejího provedení, kdy ji může napadnout pouze omezený okruh osob. 
 • Dražba je přechod vlastnického práva a lze jejím pomocí „zhojit“ drobné právní vady, např. nedořešené převody aut v registru vozidel aj. 
 • Dražba je primární způsob zpeněžení majetkové podstaty dle insolvenčního zákona.
 • Pro její provedení není potřeba souhlas Insolvenčního soudu, pouze pokyn zajištěného věřitele, nebo souhlas věřitelského výboru.
 • Před první schůzí věřitelů i právní mocí konkurzu je možné vydražit majetek podléhající zkáze i bez souhlasu soudu, věřitelského výboru.
 • V případě spoluvlastnických podílů odpadá problém s předkupním právem spoluvlastníka, které se uplatňuje přímo ve veřejné dražbě u dražebníka. 
Co vás čeká při spolupráci s námi?

Již při vytváření soupisu majetkové podstaty nám můžete zaslat poptávku po nabídce na provedení konkrétní dražby, kterou můžete předložit zajištěným věřitelům nebo věřitelskému výboru k posouzení. 

Nabídka se věřitelům líbila? Pak vám zašleme jednoduchou smluvní dokumentaci (smlouvu o provedení dražby a plnou moc na předání draženého majetku vydražiteli), smlouvy na movité věci je možné uzavírat za pomocí elektronického podpisu. 

Pokud je majetek ještě u dlužníka, uskladníme dražený majetek do doby dražby – nejčastěji automobily a kancelářské vybavení. V ostatních případech doporučujeme dražit majetek tam, kde se aktuálně nachází.  

Pro dražbu je vždy nutné tržní ocenění draženého majetku, které nesmí být starší 6 měsíců. Toto ocenění zajistíme, pokud již není k dispozici. 

Připravíme dražební vyhlášku a stanovíme termín dražby. Dále domluvíme termíny prohlídek draženého majetku, které vždy pořádáme. Zájemcům nabízíme i prohlídky mimo vyhlášené termíny. 

Připravíme inzerát draženého majetku, který po vyhlášení dražby uveřejníme na inzertních portálech a rozešleme ho též potenciálním zájemcům z naší interní databáze. 

Jakmile je vše připraveno, zveřejníme dražební vyhlášku dle zákonných požadavků, uveřejníme inzeráty a začneme rozesílat nabídky zájemcům.

Jaký majetek umíme zpeněžit ve veřejné dražbě

Prodat ve veřejné dražbě lze prakticky cokoliv, co jde zpeněžit, pokud to není zakázáno zákonem. Dražený majetek aktivně nabízíme zájemcům, a proto můžeme tvrdit, že vydražíme cokoliv. 

Nejčastěji dražíme: 

Z movitých věcí: dopravní prostředky, hromadné skladové zásoby, stroje, železný šrot aj. 

Z nemovitostí: bytové a nebytové jednotky, družstevní byty, rodinné a činžovní domy, chaty, stavební a zemědělské pozemky a také spoluvlastnické podíly na tom všem. 

Speciality: pohledávky, akcie a obchodní podíly ve společnostech 

Jak pracujeme?
 • Dražíme podle zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, pojištění odpovědnosti za škodu máme s limitem 35 mil. Kč. 
 • Dražby provádíme tím nejtransparentnějším způsobem - elektronicky v souladu se zákonem o veřejných dražbách na portálu www.jrdrazby.cz. 
 • Majetek vždy oceníme, buď provedeme odborný odhad, nebo objednáme znalce. 
 • Děláme vše pro maximální výtěžek dražby, dražby inzerujeme a zajišťujeme více prohlídek, než vyžaduje zákon o veřejných dražbách. 
 • Náklady na ocenění a správu draženého majetku přebíráme na sebe a vypořádáme je až po dražbě. 

Zvláštní služby v případě oddlužení/konkurzu

Pokud má dlužník nemovitost nebo jinou věc vhodnou k budoucímu zpeněžení, zajistíme na náš náklad znalecké ocenění této věci a předložíme nabídku k provedení dražby. Náklady na ocenění pak zúčtujeme proti výtěžku z dražby. V případě, že se věřitelé rozhodnou pro jiný způsob prodeje, náklady na toto ocenění pouze přefakturujeme.

Už jsme vydražili: Nemovitosti

Podívejte se na dražby domů, bytů nebo pozemků, které jsme realizovali v posledních měsících.

Už jsme vydražili: Věci movité

Zkušenosti máme také s dražbami movitých věcí, jako jsou auta, obrazy nebo třeba průmyslová technika.

Máte zájem o spolupráci?

Napište nám poptávku a my vám zašleme konkrétní nabídku na podmínky provedení dražby.