/ Dobrovolné dražby - dle zákona o veřejných dražbách /

Dobrovolné dražby - dle zákona o veřejných dražbách

Potřebujete rychle a výhodně prodat dům, byt, auto nebo jiný majetek? Vsaďte na dražbu, kde snadno dosáhnete nejvyšší možné ceny, protože se jí účastní více zájemců.

Co je to veřejná dobrovolná dražba

Dobrovolná dražba dle zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách (ZVD) je jednou z mnoha forem prodeje majetku, např. bytů, domů, automobilů a jiných zpeněžitelných věcných práv. Navrhovatelem dražby je vlastník daného majetku nebo osoba oprávněná s ním hospodařit, např. insolvenční správce. Fakt, že se dražba řídí speciálním zákonem ZVD, poskytuje účastníkům dostatečnou jistotu, aby se takovéto dražby bez obav účastnili, protože vše probíhá transparentně.

Jaké jsou výhody veřejné dražby

Veřejná dražba je rychlá

Levnější movité věci, tj. do 100 000 Kč lze dražit do 15 dní od uveřejnění dražební vyhlášky, ostatní věci (nemovitosti aj.) pak do 30 dní. Rychlostí se dražba vyrovná výkupu auta nebo výkupu nemovitosti, kdy je výtěžek zpravidla lepší než při přímém prodeji.

Výtěžek dražby se rovná tržní ceně draženého majetku

Veřejné dražby se zpravidla účastní více jak 3 účastníci a minimum veřejných dražeb končí na vyvolávací ceně. Cena dosažená ve veřejné dražbě podle ZVD se z pohledu zákonů ČR chová jako tzv. speciální cena pro určení daně z nabytí nemovitých věcí a v případě havarovaných aut i jako podklad pro výplatu pojistného plnění od pojišťovny.

Veřejná dražba zajišťuje přechod vlastnického práva

Přechod vlastnického práva je tzv. ordinérní způsob nabytí vlastnictví a na vydražitele se z pohledu vlastnictví věci pohlíží jako na prvonabyvatele. To znamená, že zápisy ve veřejných rejstřících a registrech se provádí bez nutné účasti bývalého vlastníka. Na vydražitele nepřechází žádné dluhy (např. u SVJ), pokud není v ZVD stanoveno jinak.

Odpovědnost za vady předmětu dražby je definovaná v ZVD

ZVD je vůči občanskému zákoníku zákonem speciálním, tzv. nadřazeným, díky tomu lze odpovědnost i vyloučit. Stejně tak nemůže vydražitel vrátit předmět dražby zpět (odstoupit od dražby). Na dražbu se nevztahuje zákon č. 634/1992 Sb. zákon o ochraně spotřebitele.

Jaké jsou nevýhody veřejné dražby

Výtěžek dražby nemusí dosáhnout očekávání navrhovatele

Nejnižší podání se zpravidla odvíjí od obvyklé ceny stanovené znalcem nebo odborným odhadem (u movité věci). Toto ocenění by mělo zahrnovat i ocenění omezení, které na dražené věci zůstanou i po dražbě, typicky věcné břemeno, služebnosti, nájemní právo aj. Tato práva se obtížně oceňují. Teprve v dražbě se projeví skutečná cena dražené věci a ta se může lišit od názoru znalce na obvyklou cenu.

U movitých věcí je třeba zase počítat s tím, že existují náklady na přepravu a uskladnění. Například u nábytku je někdy dražší převést ho a uskladnit než pořídit nový. U automobilů má na výslednou cenu vliv zbavení vydražitele možnosti uplatňovat vady u navrhovatele, což u některých starších aut může mít cenu „zlata“.

K přechodu vlastnictví příklepem dojde i proti vůli navrhovatele

Pokud je veřejná dražba zahájena a navrhovatel dražebníkovi nedoručil oznámení o upuštění od dražby, nelze již dražbu zastavit. Pokud taková dražba skončí udělením příklepu a vydražitel doplatí cenu dosaženou vydražením, přejde vlastnické právo na vydražitele. Díky tomu má vydražitel jistotu, že cena nabídnutí v dražbě je závazná jak pro něho, tak pro dražebníka a vydražitele. Díky tomu lze dosáhnout vyššího výtěžku než v aukci.

Jaký majetek dražíme

Prodat ve veřejné dražbě lze prakticky cokoliv, co jde zpeněžit, pokud to není zakázáno zákonem. Dražený majetek aktivně nabízíme zájemcům, a proto můžeme tvrdit, že vydražíme cokoliv.

Dražíme jak nemovitosti (domy, byty, další budovy a pozemky), tak věci movité (automobily, stroje, zásoby materiálů, družstevní podíly, pohledávky, akcie atd.). Velice dobré výtěžky dražby jsou u domů a bytů s věcným břemenem na dožití.

Nedoporučujeme dražit obtížně prodejný majetek. Dražba funguje na principu licitace více účastníků, kdy velký zájem zvyšuje cenu a u obtížně prodejného majetku toto nemůžeme zaručit.

Zajímá vás, co jsme už úspěšně vydražili?

V dražbě se nám podařilo prodat desítky domů, bytů, pozemků, aut, vybavení domácností i firem, dále zásoby materiálů a také pohledávky.

Zákon o veřejných dražbách a pravidla dražby

  • Dražba je veřejná, tedy účast v dražbě nesmí být omezena na rámec §3 ZVD.
  • Po zahájení dražby se cena se zvyšuje formou licitace směrem nahoru a nejde snížit.
  • Dražbu řídí licitátor, který přijímá podání účastníků a také uděluje příklep.
  • Udělením příklepu licitátorem a doplacením ceny v dražbě dochází k přechodu vlastnického práva na vydražitele.
  • Provedená dobrovolná dražba je vždy platná, pokud jí soud neprohlásí za neplatnou. Lhůta pro podání takové žaloby jsou 3 měsíce.
Chcete, abychom pro vás uspořádali dražbu?

Neváhejte nás kontaktovat. Ozveme se vám do druhého dne.