Aukce spoluvlastnických podílů 1/6 na rodinném domě a pozemcích o výměře cca 8 000 m2 a 1/120 na pozemcích o výměře cca 59 000 m2, okr. Blansko

50 000 Kč
Výtěžek dražby
A. Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 vzhledem k celku na nemovitých věcech, a to: • parc. St. č. 6 o výměře 306 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Lhota, č.p. 4, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 6; • parc. č. 6 o výměře 1 039 m2, zahrada; • parc. č. 162/1 o výměře 1 828 m2, ostatní plocha; • parc. č. 162/2 o výměře 257 m2, lesní pozemek; zapsaných na LV č. 639, katastrální území Lhota u Letovic. B. Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 vzhledem k celku na nemovitých věcech, a to: • parc. č. 91/1 o výměře 1 924 m2, ostatní plocha; • parc. č. 91/2 o výměře 2 598 m2, lesní pozemek; zapsaných na LV č. 43, katastrální území Zábludov. C. Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/120 vzhledem k celku na pozemku parc. č. 126/20 o výměře 58 809 m2, lesní pozemek, zapsaná na LV č. 299, katastrální území Lhota u Letovic, (dále jen „předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Prodávané nemovité věci se nalézají na okraji obce Letovice - část obce Lhota v zástavbě rodinných domů. Přístup je ze zpevněné místní průjezdní komunikace. Možnost napojení je na veřejný rozvod elektřiny a vody. Pozemky zemědělské a lesní se nacházejí mimo zastavěnou část obce Letovice – část obce Lhota a Zábludov. A) Pozemky a budova č.p. 4 Jedná se o pozemky ve funkčním celku se stavbou RD č.p. 4 a pozemky zahrady a ostatní plochy. Přístup k pozemkům ve funkčním celku s RD je řešen po zpevněné obecní komunikaci. Možnost napojení je na el.síť a vodovod. Pozemky jsou rovinaté. Parkování možné na vlastním pozemku. Pozemky jsou částečně oplocené. Pozemky mimo funkční celek jsou vedeny jako ostatní plocha. B) Pozemky zapsané na LV č. 43 Jedná se o pozemky mimo zastavěnou část obce a jsou vedeny jako zahrada a lesní a jsou součástí obývané samoty části obce Letovice – Zábludov. Možnost napojení na el.proud, přístup po zpevněné průjezdní komunikaci. C) Pozemek č. 126/20 na LV 299 Jedná se o lesní pozemek s lesním porostem mimo zastavěnou část obce. Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti • Nařízení exekuce - Hamplová Růžena • Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) – Hamplová Růžena • Zahájení exekuce - Hamplová Růžena • Zástavní právo soudcovské • Upozornění na výzvu zapsanou v záznamu pro další řízení ZDŘ-64/2013-731 Parcela: 126/20. • Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají. • Dlužník pravděpodobně užívá předmět aukce společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) Kritéria výběru vítěze aukce: Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za nabídku kupní ceny za předmět aukce, přičemž navrhovatel aukce má právo tuto nabídku odmítnout bez uvedení důvodu. Vítěz aukce bude organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda navrhovatel aukce akceptuje jeho nabídku, a to do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce akceptována, má vítěz aukce povinnost uzavřít s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne skončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky. Nedohodnou-li se navrhovatel aukce a vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 12.6.2019 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 15 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy k rukám navrhovatele aukce. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000033 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 28. 05. 2019  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Výtěžek dražby 50 000 Kč
Tržní cena 164 500 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 10 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Pozemky jsou volně přístupné, a proto se prohlídky neorganizují.
Prohlídky podílu na RD čp. 4 lze domluvit u Organizátora aukce na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
50 000 Kč
Výtěžek dražby
164 500 Kč
Tržní cena
10 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.