Aukce RD v Lomu u Blatné, okr. Strakonice

1 410 000 Kč
Výtěžek dražby
• pozemek parc. č. st. 24; jehož součástí je budova Lom, č.p. 28 - objekt k bydlení; • pozemek parc. č. 25/4 – zahrada; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice, na LV č. 121, pro katastrální území Lom u Blatné, obec Lom, okres Strakonice. (dále jen „Předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Rodinný dům č.p. 28 a související pozemky se nachází na okraji obce Lom, okr. Strakonice. Nemovitost je ve stavu odpovídající stáří 50 let a je napojena na elektrický proud, voda čerpaná z vlastní study, odpadní vody svedeny do žumpy na pozemku. Dům č.p. 28 se zpevněnou přístupovou komunikací, je volně stojící plně podsklepený rodinný dům s obytným podkrovím. Základy jsou s dosluhující hydroizolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, středa sedlová, zděné sedlové vikýře na jižní a severní straně. Střešní krytina tašková (dvojitě kladené bobrovky), klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Okna dřevěná špaletová, na schodišti luxfery. Fasáda břízolitová. Vnitřní omítky vápenné hladké. V koupelnách proveden keramický obklad, dlažba. Vytápění ústřední, kotel na tuhá paliva, radiátory plechové, rozvody v železných trubkách. Ohřev vody v elektrickém bojleru. Krytina podlah na chodbě a vstupní verandě dlažba, v kuchyni PVC, v pokojích dřevěné vlysy. Kovové zárubně, vnitřní dveře plné či částečně prosklené. Kolna je zděný objekt, původní chlívky, strop klenutý, střecha z části valbová, střešní krytina tašková – dvojitě kladené bobrovky, žlaby, svody chybí, omítky provedeny. Údržba je zanedbaná. Stodola je zděný objekt se sedlovou střechou, krytina tašková, bez vybavení. Údržba je zanedbaná. Pozemky jsou rovinaté, oplocené. Zahrada se smíšenými trvalými porosty ovocných dřevin, vinné révy a okrasných rostlin. Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: Faktické vady: Rodinný dům č.p. 28 a související pozemky se nachází na okraji obce, přístupová komunikace zpevněná. Pozemek rovinatý, oplocený. Nemovitost je ve stavu odpovídající stáří 50 let a je napojena na elektrický proud, voda čerpaná z vlastní study, odpadní vody svedeny do žumpy na pozemku. Rodinný dům č.p. 28 je volně stojící, plně podsklepený s obytným podkrovím. Základy jsou s dosluhující hydroizolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, středa sedlová, zděné sedlové vikýře na jižní a severní straně. Střešní krytina tašková (dvojitě kladené bobrovky), klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Okna dřevěná špaletová, na schodišti luxfery. Fasáda břízolitová. Vnitřní omítky vápenné hladké. V koupelnách proveden keramický obklad, dlažba. Vytápění ústřední, kotel na tuhá paliva, radiátory plechové, rozvody v železných trubkách. Ohřev vody v elektrickém bojleru. Krytina podlah na chodbě a vstupní verandě dlažba, v kuchyni PVC, v pokojích dřevěné vlysy. Kovové zárubně, vnitřní dveře plné či částečně prosklené. Příslušenství tvoří přípojky veřejných sítí, studna a zděná kolna se zanedbanou údržbou, zahrada se smíšenými trvalými porosty ovocných dřevin, vinné révy a okrasných rostlin. Projektová dokumentace nebyla předložena, výměry zjištěny fyzickým přeměřením při místních šetření. Rozvody IS neodpovídají platným normám. Navrhovatel odkazuje i na další vady uvedené ve znaleckém posudku č. 4046 152/2017 soudního znalce Ing. Tomáše Moláčka, Kamýcká 685/87, 165 00 Praha 6 – Suchdol. Právní vady: viz LV č. 121, pro kú. Lom u Blatné • Zástavní právo smluvní • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti • Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Jílek Petr • Zahájení exekuce - Jílek Petr S Předmětem aukce jsou spojena tato práva a omezení, která v souladu s ustanovením § 285 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění nezanikají: • Dlužník pravděpodobně užívá předmět aukce společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); Kritéria výběru Vítěze aukce: Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky. Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 30.9.2020 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000033 / 20
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 8. 09. 2020  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 1 410 000 Kč
Tržní cena 1 300 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 50 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídky předmětu aukce se neprovádějí.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
1 410 000 Kč
Výtěžek dražby
1 300 000 Kč
Tržní cena
50 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.